Frågor & svar
Nyheter
Hand som signerar ett avtal

Allt du behöver veta om avtalsrörelsen 2020

Efter att avtalsrörelsen sköts upp på grund av corona har förhandlingarna återupptagits igen. På denna sida hittar du allt du behöver veta om avtalsrörelsen just nu. 

Publicerad:

Denna sida uppdateras och kompletteras med ny information löpande. 

Vad händer med lönerna nu?

Många företag har gått bra under pandemin. På de företagen är det möjligt att komma överens med lokala facket om retroaktiva lönehöjningar.

Läs mer i Allt om lönesamtal. 

 

Bli medlem i Naturvetarna!

 

Nya avtal med Gröna arbetsgivarna

2020-12-17

Naturvetarna har tecknat nya avtal med Gröna arbetsgivarna. Märket som facken och arbetsgivarna inom industrin kom överens om har varit vägledande. 5,4 procent i lönehöjning inklusive avsättningar till flexpension under 29 månader gäller.

Avtalsperioden löper från 1 januari 2021 till 31 maj 2023. 

Lönehöjningar i två steg

Om parterna inte kommer överens lokalt ökar löneutrymmet med 2,8 procent den 1 januari 2021 och med 2,2 procent 1 juni 2022. Lönehöjningarna gäller för gruppen, utan några individgarantier.

Vid sidan av detta höjs avsättningen till flexpension med 0,4 procent 1 januari 2021. Det innebär att den totala avsättningen tll flexpension uppgår till 1,6 procent från och med 1 januari 2021.

Läs mer i protokollen för de olika avtalsområdena:

 

Nytt avtal med Svenska kyrkan

2020-12-07

Efter att märket sattes inom industrin följer andra efter. Det senaste avtalet är det inom Svenska kyrkans område, där Naturvetarna har medlemmar. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid två tillfällen per den 1 april 2021 med ett lägsta löneutrymme om 3,5 procent, löneökningen ska vara retroaktivt från 1 november 2020.

1500 kronor som engångsbelopp

Nästa revision blir den 1 april 2022 med en lägsta löneutrymme om 1,9 procent. Utöver revisionstillfällen utbetalas ett engångsbelopp till samtliga medarbetare om 1500 SEK i samband med decemberlönen 2020.

Det är Akademikerförbundet SSR och Akavia med fler förbund, bland annat Naturvetarna, som har tecknat avtalet.

Nya ersättningsnivåer

Parterna har enats om nya ersättningsnivåer för Obekväm arbetstid, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid samt lägerverksamhet. De nya nivåerna kommer att höjas successivt den 1 november 2020, den 1 april 2021 samt 1 april 2022.

Vidare har man enats om att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att undersöka, utreda och diskutera förnyelse av omställningsavtalet. 

Avtal inom staten klart 

2020-12-02

Saco-S, som Naturvetarna är en del av, och Arbetsgivarverket har träffat ett nytt avtal. Nu är grunden lagd för att nå målet om det hållbara arbetslivet.

– Med den överenskommelse som nu har träffats har vi tagit ännu ett steg i arbetet med personlig och organisatorisk hållbarhet, något som vi välkomnar, säger Per Hellman, ombudsman på Naturvetarna.

Överenskommelsen täcker in allt från partsgemensam statistik och skriftliga anställningsvillkor till arbetsmiljö och tjänstepension. Nu finns också möjligheten att gå vidare med de yrkanden som Saco-S hade när förhandlingarna startade.

– Nu är det upp till oss parter att visa att vi tar arbetet på allvar och verkligen genomför det vi har sagt att vi ska göra. Det kan ge avkastning både för individen och för arbetsgivaren genom bättre arbetsmiljö, vilket ska framgå i skriftliga arbetsvillkor, säger Per Hellman.

I det ligger att fortsätta arbetet med utveckling av det digitala arbetssättet, liksom att se över hur de enskilda överenskommelserna kan bli flera.
Löneavtalet för akademiker inom staten löper tillsvidare och har ingen centralt satt siffra.

Här är de viktigaste delarna i det statliga avtalet:

 • Parterna är beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS. Aktuella kollektivavtal ska ses över i syfte att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov av att skapa en helhetslösning för det statliga avtalsområdet.
 • Att parterna ska genomföra ett gemensamt arbete för att anpassa pensionsavtalet PA 16 till ett längre arbetsliv genom att se över nuvarande åldersregler och delpensionsavtalet.
 • Statistikavtalet om lönestatistik ska ses över så att statistiken kan fortsätta att hanteras på ett säkert sätt.
 • Att efter Saco-S egen utvärdering av löneavtalet inleda ett partsgemensamt arbete med att omformulera texterna om den lokala lönebildningen på ett sådant sätt att det bättre speglar särarten och syftet med tillsvidareavtalet.
 • Fortsätta det partsgemensamma arbetet fram till och med 2023 inom följande områden: centrala parters stöd till lokal lönebildning och till samverkan på lokal nivå, arbetsmiljö ur ett partsperspektiv - vilket inkluderar digitalt arbetssätt och digital arbetsmiljö-, samt hållbart arbetsliv.

Mer information om avtalet inom staten, samt bilagor

Avtalet inom kommuner och regioner fortsätter gälla

2020-11-20

Det blev inga ändringar i villkoren för naturvetare anställda i kommuner och regioner. AkademikerAlliansen, där Naturvetarna ingår, sa nej till slutbudet från Sveriges kommuner och regioner, SKR, och de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation, Sobona.

Allmänna bestämmelser AB 17 fortsätter gälla

Det innebär att nuvarande villkorsavtal, Allmänna bestämmelser, AB 17 fortsätter att gälla.

– Vi gjorde bedömningen att det är bättre för våra medlemmar att ligga kvar i nuvarande avtal, säger Anette Andsten, ombudsman på Naturvetarna.

En anledning till det är att arbetsgivarna ville införa en ny form av projektanställning som kan användas under en period upp till fyra år utan att våra medlemmar ”lasas” in till en fast anställning.

– Det kunde vi inte acceptera och hade inneburit försämringar för medlemmarna. Inom AkademikerAlliansen vill vi minska användningen av visstidsanställningar.

Individuella överenskommelser

En annan stötesten var kompensation för medlemmar som väljer att skjuta på sin sommarsemester genom att tjänstgöra under sommarmånaderna och därmed förlägga sin semester under annan del av året.

– Här finns möjligheter att träffa lokala eller individuella överenskommelser om bättre ersättningar och villkor med arbetsgivaren, säger Anette Andsten.

 

Nya avtal för Ikem och Skogsarbetsgivarna

2020-11-05

Från och med den 1 november gäller det nya löneavtalet för Naturvetarnas medlemmar inom Ikem-området och på skogsföretagen inom Gröna arbetsgivarna. Den totala värdeökningen per den 1 november är 3 procent, varav 2,8 procent är löneökning och 0,2 procent avsätts till flexpension. Här hittar du protokollet gällande löner och villkor på Ikem-området

Nästa lönerevision ska genomföras den 1 april 2022. Då höjs lönerna med 2,2 procent och avsättningen till flexpension är 0,2 procent.

Vad händer med lönerevisionen nu?

– De som inte har haft lönerevision kan starta nu. Inom Ikem är det lönesamtal som gäller, där lönen sätts i dialog mellan arbetstagare och lönesättande chef. I skogsavtalet är det möjligt att tillämpa så kallad traditionell förhandling, som innebär att akademikerföreningen förhandlar om individernas löner, säger Roma Uddin, biträdande förhandlingschef på Naturvetarna.

Precis som tidigare finns det inga individgarantier, utan lönehöjningen räknas på företagsnivå.

Vad händer om man inte kommer överens lokalt?

– Om man inte kommer överens lokalt om det totala löneökningsutryemmet för akademiker finns det en räddningsplanka. Den centralt förhandlade procentuella löneökningen, stupstocken, fördelas mellan medlemmarna. Det innebär inte en garanterad löneökning för varje enskild medlem.

Hur mycket avsätts till flexpension?

– Det handlar om 0,4 procent av 5,4 procent enligt det centrala avtalet under 29 månader, säger Roma Uddin.

Flexpension innebär att en del av löneökningarna avsätts till en kompletterande premiepension, med möjlighet att gå ner i arbetstid för den som närmar sig pension.

 

Avtal klart inom industrin

2020-11-01

På lördagen kom facken och arbetsgivarna inom industrin överens om ett nytt avtal, som ger en värdeökning på 5,4 procent över 29 månader.

- Det är ett styrkebesked från parterna att leverera ett avtal i dessa osäkra tider i spåren av Covid-19, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Med ett industriavtal i ryggen gläds hon över att Naturvetarna nu kan gå vidare och avsluta sina egna avtalsförhandlingar. De flesta av dem är sifferlösa - utan centralt satt siffra för lönehöjningar.

Chans till reallöneökningar

Facken inom industrin menar att avtalet ger chans till fortsatta reallönehöjningar och ligger på en nivå som kan ge vägledning - det så kallade märket - för övriga avtal på arbetsmarknaden. Detta samtidigt som svensk konkurrenskraft bibehålls.

Vid sidan av lönehöjningar ligger också avsättningar till deltidspension, som utgör en mindre del av den totala värdeökningen på 5,4 procent.

Så här fördelas lönehöjningarna:

 • 1 november 2020: Lönejustering 2,8 procent + flexpension 0,2 procent.
 • 1 april 2022: Lönejustering 2,2 procent + flexpension 0,2 procent.

Avtalstiden löper från 1 november i år till den 31 mars 2023.

Inga löner utgår retroaktivt, alltså från 1 april till den 31 oktober, utan årets lönehöjningar gäller från 1 november.

LO har fått gehör för sin låglönesatsning hos arbetsgivarna. Arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 kronor per månad får en högre lönepott.

 

Avtalsrörelsen inne i slutspurten

2020-10-26

Den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 är snart i mål. På söndag, den 31 oktober, är planen att ett avtal mellan Industriarbetsgivarna och Facken inom industrin ska vara klart.

De opartiska rådgivarna, opo, har föreslagit parterna ett bud som skulle ge  en värdehöjning på motsvarande 4,5 procent (lönehöjningar plus avsättningar till deltidspension med mer) under 29 månader.

Står långt från varandra

Industrin har tackat ja, medan facken har sagt nej.

- Parterna står långt från varandra, så mycket talar för att det blir tuffa förhandlingar under den här veckan, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Olika syn på konjunkturen

Man har bland annat olika syn på konjunkturen. Industrin hävdar att vi är inne i en lågkonjunktur där vissa branscher har drabbats hårt av pandemin.

Naturvetarna, som företräds av Sveriges ingenjörer i förhandlingarna, menar att industrin har återhämtat sig och fått ny fart. Därför står facken fast vid sitt krav på lönehöjningar om 3 procent under ett år.

 

Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag

2020-10-20

4,5 procent (lönehöjningar och avsättningar till deltidspension med mer) under en period på 29 månader är Opos förslag i avtalsförhandingarna som ska vara klara 31 oktober.

Facken inom industrin avvisar det förslaget och menar att det är oacceptabalet lågt. Anledningen är att återhämtningen av ekonomin går snabbare än väntat. Detsamma gäller konkurrenskraften för svensk industri. 

För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin måste avtalsvärdet vara väsentligt högre.

 

Krav på retroaktivitet

2020-10-19

Den sista den här månaden, 31 oktober, är målet att ett nytt avtal mellan industrin och facken inom industrin ska vara klart. Opartiska ordförande, Opo, har skissat på ett förslag med inriktningen att avtalet sträcker sig över 29 månader.

Kan gå med på längre avtalstid

Facken vill ha ett ettårigt avtal, men kan tänka sig en längtre avtalsperiod om lönehöjningarna är tillräckliga, 3 procent är budet. Dessutom ska det finnas med ytterligare avsättningar till delpension.

Retroaktiva lönehöjningar

Förbunden menar också att perioden 1 april till 31 oktober ska kompenseras. Enligt plan skulle ett nytt avtal ha börjat gälla 1 april, men pandemin gjorde att gällande avtal förlängdes, prolongerades, som det kallas.

Facken inom industrin

Är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. Dessa är Sveriges Ingenjörer, GS-facket, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall och Unionen. 

 

Viktiga frågor för Naturvetarna i avtalsrörelsen

2020-10-08

Naturvetarnas förhandlingschef Madeleine Warghusen ger besked om vilka frågor Naturvetarna driver.

- En grundbult är starka kollektivavtal som ger utrymme för lokal och individuell anpassning. Eftersom vi tecknar avtal inom olika branscher ser kraven lite olika ut.

Hur ser ni på arbetsmiljön?

- Goda arbetsvillkor med fokus på arbetsmiljö och hållbart arbetsliv är viktigt generellt. Det gäller särskilt nu i pandemin när många jobbar hemma, där vi ser tecken på att den psykiska ohälsan ökar.

Vilka principer är viktiga i lönesättningen?

- Vi vill ha löneavtal som speglar det värde som naturvetare skapar i verksamheten. Individuell lönesättning, där kompetens, prestation och ansvar ska ligga till grund för lönen.

Något mer?

– Att kollektivavtalets skyddsbestämmelser går i takt med den höjda pensionsåldern, så att inte skyddet, som uppsägningstid och sjuklön, försämras när vi jobbar högre upp i åldrarna.

 

Behövs märket?

2020-10-04

Märket – den norm för lönehöjningar som facken i industrin och arbetsgivarna kommer överens om – är central i avtalsrörelser och ofta föremål för diskussion.

– I den bästa av världar skulle märket inte behövas, utan lönebildningen skulle skapas i verksamheten. Det gäller särskilt i år då vi befinner oss mitt i en pandemi, som leder till stora obalanser i ekonomin. Vissa branscher går starkt, medan andra står på konkursens rand, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Så det kan bli ännu svårare att komma överens om ett märke i år?

– Ja, problematiken runt ett märke, där de genomsnittliga lönehöjningarna ska vara lika stora i alla företag oberoende lönsamhet och bärkraft, blir ännu tydligare i år, säger Madeleine Warghusen.

 

Förhandlingarna återupptas i avtalsrörelsen

2020-10-01

Just när förhandlingarna avbröts i våras skulle opartiska rådgivare, opo, kliva in i avtalsförhandlingarna. Därför är de med från start nu när förhandlingarna mellan facken i industrin och arbetsgivarna rullar igång igen. Deras roll är att biträda parterna i förhandlingarna. Planen är att de i ett första skede ska presentera en avtalsskiss utifrån parternas krav. 

Parterna står långt från varandra, där facken inom industrin står kvar vid sitt lönekrav på 3 procent, vilket arbetsgivarna menar är orimligt i ljuset av pandemin. När de har kommit överens och satt märket tar förhandlingarna fart även på övriga avtalsområden. 

Vad innebär märket? 

Sedan Industriavtalet tecknades år 1997 har avtalen inom den internationellt konkurrensutsatta industrisektorn utgjort en norm för hela arbetsmarknaden. Det är industrins procentsatsen för löneökningsutrymme som kallas för märket. 

Genom samordning, utfästelser i förhandlingsordningsavtal och andra kopplingar har Industriavtalets normerande roll fått genomslag på hela arbetsmarknaden. 

 

Facken står fast vid kravet på 3 procent

2020-09-28

Det börjar hända saker inför den återupptagna avtalsrörelsen. För facken inom industrin gäller fortfarande 3 procent i lönehöjningar under ett år. Arbetsgivarna ser allvarligt på det lönekravet.

Den 1 oktober drar avtalsförhandlingarna igång igen efter avbrottet som en följd av pandemin. Industrin går före och sätter märket, som visar vägen för övriga avtal på arbetsmarknaden.

Lönehöjning under 2020

Facken inom industrin står fast vid sina avtalskrav som de gick ut med i våras. Lönehöjningar om 3 procent gäller fortfarande. ”Reallöneökningar är viktiga för att öka efterfrågan i ekonomin”, skriver de i en debattartikel i Svenska Dagbladet. 

Arbetsgivarna inom bland andra Teknikföretagen och Gröna arbetsgivarna var inte sena att reagera och menar, inte så oväntat, att facken skönmålar det ekonomiska läget.

I pandemins spår

Facken inom industrin, Sveriges ingenjörer, Unionen, Metall med fler hävdar att de har skett en ljusning i svensk ekonomi. Arbetsgivarna ser det på ett annat sätt: ”det är lite mindre mörkt nu än när det var som värst.”

För facken är det viktigt att inga grupper lämnas efter i årets avtalsrörelse. Olika branscher har drabbats olika hårt av pandemin, men alla yrkesgrupper har bidragit i denna svåra samhällskris, menar de.

Avtal med Ikem

Naturvetarna, som bland annat har avtal med Gröna arbetsgivarna och Ikem, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, följer utvecklingen noga.

- Vi får fortlöpande information om förhandlingsläget från facken inom industrin. Så fort vi har mer information om våra egna förhandlingar och hur du som medlem påverkas så kommer vi att återkomma med uppdateringar här på hemsidan och i andra kanaler, säger Naturvetarnas förhandlingschef Madeleine Warghusen.

Att parterna står långt från varandra i ett inledande skede av förhandlingarna är inte ovanligt och hör lite till spelet. Mycket talar ändå för att det kan bli segslitna förhandlingar, där man till slut kommer överens.
Flera knäckfrågor återstår att lösa, som avtalstidens längd.

 

Förhandlingar återupptas

2020-09-23

Flera avtal inom privat sektor är förlängda fram till 31 oktober, 30 november eller 31 december. Ett riktmärke är att inget avtal på privata sidan ska ha förlängts längre än till årsskiftet.

Även inom offentlig sektor förlängdes avtalen. När det gäller det statliga löneavtalet (RALS-T) så löper det tillsvidare och därför lämnas inga yrkanden vad avser lön. 

Förhandlingar inom privat sektor

Inom privat sektor så fortsätter man förhandlingarna från det läge de pausades i våras. Detta innebär att ingen part får lägga till några nya yrkanden.

 • Inom industrisektorn återupptas förhandlingarna för avtalen runt den 1 oktober och beräknas vara klara den 31 oktober.
 • Inom tjänstesektorn återupptas förhandlingarna inom de branscher som hann påbörja förhandlingarna i våras vid olika tidpunkter. På vissa avtalsområden kom man inte igång med förhandlingarna innan man pausade avtalsrörelsen, så på de områdena börjar man från start helt enkelt. Exakta datum när förhandlingarna drar igång på respektive avtalsområde är svårt att säga då Naturvetarna inte är part i alla avtal.

Förhandlingar inom offentlig sektor

Inom offentlig sektor har yrkanden nyligen lämnats till arbetsgivarorganisationerna. 

 • Inom den statliga sektorn överlämnade Saco-S, som Naturvetarna är en del av, vår yrkanden till Arbetsgivarverket den 22 september. Saco-S inriktning är ett hållbart arbetsliv för varje individ och har också stort fokus på det digitala arbetslivet. Förhandlingarna startar den 2 november och beräknas vara klart den 30 november. Läs mer på saco-s.se. 
 • I mitten av september överlämnades även våra yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) via Akademikeralliansen, som Naturvetarna är en del av. På kommuner och regioner har vi ett tillsvidareavtal och det finns därför ingen tidspress kring förhandlingarna.

Då industrisektorn förhandlar mot tidsramen 31 oktober och resultatet av dessa förhandlingar sannolikt även påverkar förhandlingarna inom offentlig sektor, har vi agerat proaktivt och lämnat egna yrkanden.

Palle Liljebäck

chefredaktör