Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Kvinna med barn i famnen

Föräldraledighet

Du har rätt att vara ledig när du fått barn, oavsett vad du har för anställningsform eller sysselsättning.

Du måste anmäla din föräldraledighet till din arbetsgivare minst 2 månader innan eller, om det inte är möjligt, så snart som möjligt. Om du arbetar inom kommun eller regioner ska anmälan ske 3 månader innan föräldraledigheten.

Vid anmälan ska du också ange hur länge du planerar att vara ledig.

 

Förläggning av föräldraledigheten

Olika regler gäller för förläggning av hel-och delledighet. 

Vid hel ledighet har du rätt att ta ut ledighet de dagar som begärts. Så länge det inte innebär svårigheter i din familjesituation måste du dock förlägga ledigheten så att verksamheten inte utsätts för stora påfrestningar. 

Vid delledighet ska du och din arbetsgivare samråda om hur ledigheten ska tas ut. Du har rätt att få ledigt enligt dina önskemål under förutsättning att de inte medför att verksamheten utsätts för stora påfrestningar. Skulle dina önskemål mot förmodan utgöra en påtaglig störning av verksamheten, så har arbetsgivaren rätt att bestämma hur delledigheten förläggs. Arbetsgivaren får dock inte utan ditt samtycke förlägga ledigheten till en viss dag eller dela upp ledigheten under dagen. Ledigheten måste således, om ni inte kommer överens om annat, spridas ut över hela arbetsveckan och får bara vara förlagd till arbetsdagens början eller slut.

 

Tre ledighetsperioder per år

Du har rätt att vara föräldraledig i totalt tre perioder per år. En period är enligt lagen en ledighetsperiod som är konstant i sin omfattning och längd. Ändrar man omfattning räknas det som en ny period. Samma sak om man förlänger den ursprungliga ledigheten.

När man ansöker om en ledighetsperiod är det därför viktigt att vara tydlig med hur lång perioden ska vara, vilken typ av föräldraledighet man vill använda sig av och i vilken omfattning. Arbetsgivaren kan däremot tillåta fler perioder. Skulle så vara fallet rekommenderar vi att ni gör denna överenskommelse skriftligen. 

 

Ledighet med eller utan föräldrapenning

Vissa former av ledighet kräver att man samtidigt tar ut föräldrapenning, medan andra ledighetsformer inte ställer upp sådana krav.

Under ledigheten betalar Försäkringskassan ut föräldrapenning. Båda föräldrarna får totalt 480 dagar föräldrapenning. 90 dagar är vigda åt respektive förälder, resterande dagar får man fördela hur man vill.

Observera att du alltid måste ta ut föräldrapenning efter att barnet fyllt ett år för att skydda din SGI.

 

Kompletterande föräldralön

De flesta kollektivavtal erbjuder föräldralön som kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan. 

Kontakta din lokala fackliga företrädare eller personalavdelningen för att få reda på vad som gäller hos er. Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal betalar man förmodligen inte ut någon extra ersättning. Arbetsgivaren kan dock vara intresserad av att behålla kompetent personal och vilja förhandla om en utfyllnad.

Guide för föräldraledighet

Med kompletterande föräldralön tjänar föräldrarna ofta på att dela lika på föräldraledigheten. Saco har tagit fram en guide där man kan se hur mycket man har kvar att leva på, beroende på hur man fördelar ledigheten. Till Sacos guide för föräldraledighet.

Ta kontakt med Naturvetarnas medlemsrådgivning om du har frågor kring föräldraledighet. Om du får låg inkomst under föräldraledigheten kan du ansökan om reducerad medlemsavgift till Naturvetarna.

Att tänka på inför föräldraledigheten

För att du ska kunna påverka din situation samt behålla och utveckla din kompetens under föräldraledigheten, bör du ha ett planeringssamtal med din chef inför ledigheten.

Planeringssamtalet behöver inte leda fram till ett konkret beslut utan det viktiga är att föra en diskussion om förväntningar och önskningar.

Att diskutera vid planeringssamtalet:

  • Se gemensamt över dina arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter. Uppdatera anställningsavtalet om du exempelvis bytt arbetsuppgifter och avancerat utan att ha förändrat ditt gamla anställningsavtal.
  • Längden på föräldraledigheten och tiden efter föräldraledigheten. Tror du att du kommer att vilja arbeta hel- eller deltid?
  • Hur dina arbetsuppgifter kommer att skötas under ledigheten. Kommer en vikarie att utföra dina arbetsuppgifter eller kommer de att läggas ut på övriga arbetstagare? Hur ska du lämna över? Hur kommer det här att påverka dig? På vilket sätt kommer du att hållas informerad om vad som händer?
  • Hur kontakterna med arbetsgivaren ska fungera under ledigheten. Att vara med på någon planeringsdag eller möte under ledigheten kan vara ett bra sätt att hålla kontakt med arbetsplatsen. Detta är extra viktigt om arbetsgivaren planerar att genomföra omorganisation eller neddragningar under din föräldraledighet.
  • Hur du bibehåller din kompetens och utvecklar den. Se gemensamt över ditt behov av information och tillgång till e-post i hemmet för att kunna hålla dig à jour med vad som händer inom ditt yrkesområde.
  • Tänk på att föra minnesanteckningar från samtalet med din arbetsgivare och få dem bekräftade genom att förslagsvis skicka dem via e-post. Det gör det mycket enklare om du skulle behöva återkomma i någon fråga som ni tidigare tagit upp.

 

Lönerevision under föräldraledigheten

Din lön ska revideras vid den årliga lönerevisionen även under din föräldraledighet. Diskutera med din arbetsgivare innan du går på föräldraledighet om hur och när lönesamtalet ska genomföras. Om du känner att arbetsgivaren inte vill diskutera löneförhandling under föräldraledighet ska du vända dig till din lokala fackliga företrädare eller kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning.

Uppföljningssamtal efter föräldraledigheten

Innan du börjar arbeta igen är det viktigt att du och din arbetsgivare har ett uppföljningssamtal för att underlätta din återgång i arbetet. Det kan även vara bra att ha ett förnyat uppföljningssamtal när du har jobbat några månader.

Att diskutera vid uppföljningssamtalet:

  • Har dina arbetsuppgifter förändrats under den tid du varit borta? I så fall är det viktigt att förändringarna är sådana att de stämmer med ditt anställningsavtal.
  • Enligt lagen har du som småbarnsförälder rätt att arbeta deltid. Kanske är det svårt att avgöra hur mycket du vill eller kan arbeta innan du börjat, men lämna då frågan öppen tills du och din arbetsgivare vet hur allt fungerar. Om du har bestämt dig för att arbeta deltid, så ska dina arbetsuppgifter anpassas till en kortare arbetstid.
  • Vilka möjligheter du har att förlägga arbetstiden på ett sätt som underlättar till exempel hämtning och lämning av barn?
  • Möjligheten till distansarbete underlättar ofta situationen för småbarnsföräldrar. Om du kommer att distansarbeta i större utsträckning bör du teckna ett avtal om distansarbete.

Vid alla samtal med arbetsgivaren som rör din arbetssituation är det bra att du för minnesanteckningar. Ett enkelt sätt är att mejla dina anteckningar och få dem bekräftade.

Senast uppdaterad: