Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för dig inom lantbruk

Agronomer och lantmästare är experter på odling, livsmedelsproduktion, djurhållning samt hållbar utveckling av lantbruksföretag och landsbygd. De jobbar ofta på myndigheter och lantbruksföretag.

Det finns ca 3 700 agronomer och ca 3 100 lantmästare på den svenska arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är idag balans mellan utbud och efterfrågan på nyutexaminerade agronomer och lantmästare, medan efterfrågan på erfarna har ökat. Enligt Arbetskraftsbarometern anser dock ett ökat antal arbetsgivare att det är brist. 

Sverige har en klar och tydlig färdriktning som innebär att livsmedelssektorn ska stärkas, vilket också innebär fler arbetstillfällen. Naturvetare har nyckelkompetenser för att lösa många av de utmaningar livsmedelssektorn står inför.

Naturvetarnas analys pekar på att det finns förhållandevis få forskarutbildade som arbetar med jordbruk eller livsmedel. Det behöver förändras om livsmedelssektorn ska kunna öka sin innovationskraft. Naturvetare står för en stor del av forskningen och kan också se till att ny kunskap snabbare kommer sektorn till del.

Samhällets ökade krav på information om var och hur våra livsmedel är producerade skapar möjligheter för naturvetare inom lantbruk som är intresserade av att arbeta med tillsyn och automatiserade system för spårbarhet. Med spårbarhet kan ökad livsmedelssäkerhet, reducerat matsvinn, hållbarhet och större effektivitet i leveranskedjan uppnås. Behovet av digital kompetens kommer därför sannolikt att öka även i denna sektor.

Det finns potential att involvera hela Sverige i livsmedelsförsörjningen, eftersom sektorn idag till stor del finns i södra Sverige. De närmaste åren kommer många att gå i pension vilket gör att det finns anledning att tro att arbetsmarknaden inom livsmedelssektorn kommer att vara god framöver.

Specifika yrkesroller som sektorn sannolikt kommer att behöva de närmaste fem åren är forskare, livsmedelsinspektörer, rådgivare och data scientist.

Årsskiftet 2020/21 fick 1,8 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 

Var finns jobben?

Agronomer och lantmästare arbetar på myndigheter och lantbruksföretag. De finns även på länsstyrelser, kommuner samt på naturbruksskolor inom landstinget. I näringslivet finns de oftast inom parti- och detaljhandeln, företag inom redovisning, bank och försäkring, livsmedelsföretag samt kooperativ och organisationer.

En stor andel av naturvetarna i sektorn har egna gårdar, vilket är en del av förklaringen till att så mycket som 25 procent driver eget företag. Det kan relateras till att 4 procent av alla yrkesverksamma naturvetare driver företag.

Vanliga sektorer där de jobbar

 

Exempel på arbetsgivare

 • Lantmännen
 • Hushållningssällskapet
 • Växa Sverige
 • Delaval International
 • Lrf Konsult
 • Lantbrukarnas Ekonomi
 • HIR Skåne
 • Sida
 • Livsmedelsverket
 • Krav

 

Vad gör de på jobbet?

De vanligaste arbetsuppgifterna för agronomer och lantmästare är handläggning, rådgivning, samt projekt- och verksamhetsledning kopplat till lantbruk . Lantmästare har ofta en arbetsledande position på lantbruksföretag.

Naturvetare inom lantbruk arbetar också allt oftare med frågor som rör miljö och hållbarhet, både inom och utanför lantbrusksektorn. De kan exempelvis arbeta med kvalitets- och miljöledning eller med bistånds- och utvecklingsfrågor. Att kvalitetssäkra, utveckla, marknadsföra och sälja produkter och tjänster är andra vanliga arbetsuppgifter.

 

De flesta agronomer och lantmästare arbetar med lantbruk.

Exempel på titlar

 • Handläggare
 • Rådgivare (Advisor)
 • Projektledare
 • Säljare/Försäljare
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Växtodlingsrådgivare
 • Specialist/Expert
 • Agronom
 • Lantbrukskonsulent
 • Produktchef

 

Vad tjänar de?

Det är liten skillnad i lön mellan agronomer och lantmästare trots att agronomer har en längre utbildning.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Vanliga grundutbildningar  

 • Agronom
 • Lantmästare

Besök www.slu.se eller sök efter relevanta utbildningar på www.studera.nu.

Hur länge studerar man för att bli agronom eller lantmästare?

Utbildningen till lantmästare är treårig och leder fram till lantmästarexamen och/eller en kandidatexamen.

En agronomexamen eller en masterexamen kräver fem års studier. Det är förhållandevis få naturvetare inriktade mot lantbruk som är forskarutbildade.

Vad kan agronomer?

 • Utgå från lantbrukets och livsmedelsnäringarnas förutsättning vid beslut och analys
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion av livsmedel
 • Utveckla nya metoder, produkter och tjänster
 • Lantbruksvetenskap, agrosystem och landskapsutveckling
 • Ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjur, livsmedel eller odling beroende på inriktning

Vad kan lantmästare?

 • Lantbruksföretagande
 • Agera affärsmässigt
 • Arbeta operativt utifrån sina teoretiska kunskaper
 • Arbetsledning
 • Växt- och animalie-produktion, teknik samt företagsekonomi

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: