Frågor & svar
Råd och stöd
Man inom vården tittar i mikroskop

Miljösektorn

Miljösektorn består av företag och organisationer som skyddar miljön eller förvaltar naturresurser. Mer än var tionde medarbetare inom miljösektorn är naturvetare och de blir allt fler.

De största områdena inom miljösektorn är:

 • avfallshantering
 • förnybar energi
 • miljökonsulter
 • återvinning
 • vatten- och avlopp
 • sanering
 • ekologiskt jordbruk
 • skog
 • fiske 

Miljösektorn sysselsätter ungefär 67 000 personer. Arbetskraften inom miljösektorn finns främst inom tjänsteproducenter samt i företag som arbetar med avlopp, avfall och sanering.

Miljösektorns produktionsvärde uppgick 2018 till ungefär 209 miljarder kronor, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Ökningen syns framförallt inom avloppsrening, avfallshantering, återvinning och sanering.

Andelen naturvetare håller raskt på att bli fler. En effekt av digitaliseringen och att kunskapsinnehållet i de tjänster som erbjuds ökar.

 

Naturvetare inom miljösektorn

Miljösektorn sysselsätter:

 • 67 000 personer
 • Drygt 9 000 är naturvetare

Personer på universitet och högskolor, offentlig förvaltning eller personer med en ingenjörsexamen ingår inte.

Inom miljösektorn finns det relativt sett färre forskarutbildade naturvetare. I en jämförelse med den FOU-intensiva life science-sektorn är skillnaden påtaglig.

Naturvetare inom sektorn är vanligen bosatta i storstadsregioner. Det är främst unga naturvetare som arbetar i sektorn. Endast 17 procent är över 55 år, vilket kan relateras till 23 procent för yrkesverksamma naturvetare totalt sett.

Det är också få naturvetare med utländsk bakgrund (21 procent) i sektorn och något fler är män (54 procent). Med tanke på att nära tre fjärdedelar av de anställda i sektorn är män kan könsfördelningen bland naturvetarna vara ett tecken på att sektorn håller på att bli mer jämställd i takt med att kunskapsinnehållet i jobben ökar.

Vanliga utbildningar inom miljösektorn

En IT-utbildning är den vanligaste inriktningen bland naturvetare inom miljösektorn. Det beror på det relativt sett stora antalet IT-utbildade. Digital kunskap har ett högt värde i miljösektorn.

 1. IT-utbildning
 2. Geovetenskap och naturgeografi
 3. Miljövetenskap
 4. Biologi
 5. Kemi
 6. Fysik
 7. Miljövård och miljöskydd
 8. Miljövårdsteknik och miljökontroll
 9. Medicin (endast generella utbildningar)
 10. Agronomutbildning

Naturvetare i miljösektorn klassificeras oftast som civilingenjörer, ingenjörer eller tekniker (SSYK). Många arbetar med IT eller som chefer, organisationsutvecklare, utredare eller specialister. En del arbetar laborativt med att analysera miljöprover.

 

Bli medlem!

 

Senast uppdaterad: