Frågor & svar
Råd och stöd
Kvinna på väg ut från kontoret

Semester

Du har rätt till semester enligt semesterlagen. Hur mycket betald semester och andra villkor regleras i kollektivavtal på din arbetsplats eller i ditt anställningsavtal.

Som anställd har du i princip alltid rätt till semesterledighet varje år. För att semestern ska vara betald behöver den ha tjänats in.

Reglerna för exempelvis när semesterlönen tjänas in samt betalningens storlek ser olika ut beroende på om din arbetsplats har kollektivavtal och vilken bransch du jobbar inom.

Här förklarar vi de vanligaste begreppen kring semesterledighet. Du är välkommen att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för att fråga mer om vad som gäller dig.

 

Semesterledighet

Du har laglig rätt till 25 semesterdagar per semesterår om du anställs före 31 augusti. Anställs du efter 31 augusti har du bara rätt till fem semesterdagar. Är anställningen tre månader eller kortare kan du komma överens om enbart ekonomisk ersättning i stället för ledighet, s.k. semestersättning.

För att få rätt till betald semester måste man enligt semesterlagen först tjäna in semester under ett intjänandeår (se rubrik längre ner) för att året efter kunna ta ut betald semester, så kallat semesterår. Om du inte hunnit tjäna in betald semester har du rätt att ta ut semesterdagarna som obetalda.

Fler semesterdagar och andra villkor kan gälla i det kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.

Semesterledigheten ska enligt lag, i normalfallet, förläggas så att arbetstagaren får en sammanhängande ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti.

 

Intjänandeår

Intjänandeår är det år då du tjänar in din rätt till betald semester. Detta löper enligt semesterlagen från den 1 april till 31 mars. I vissa kollektivavtal är intjänandeår detsamma som kalenderåret, alltså från 1 januari till 31 december. Vissa kollektivavtal har också sammanfallande intjänandeår och semesterår, vilket innebär att du har rätt till betald semester ditt första anställningsår.

 

Semesterår

Semesterår är det år du tar ut din semesterledighet. Enligt semesterlagen startar semesteråret den 1 april och pågår till den 31 mars nästkommande år. Vissa kollektivavtal eller anställningsavtal räknar kalenderår som semesterår.

 

Semesterlön

Den lön som betalas under semesterledigheten kallas semesterlön. Semesterlönen består i normala fall av din vanliga månadslön (sammalöneregeln) och ett semestertillägg för varje semesterdag som tas ut.

I vissa fall beräknas semesterlönen utifrån den så kallade procentregeln. Detta kan till exempel vara aktuellt om din lön till stor del är rörlig, eller om du går från att jobba heltid under intjänandeåret till att jobba deltid under semesteråret. Enligt semesterlagens procentregel utgör semesterlönen 12 % av all intjänad lön under intjänandeåret. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen brukar beräkningssätt och semesterlönens storlek regleras i kollektivavtalet.

 

Förskottssemester

Förskottsemester innebär att du får betald semester utan att ha tjänat in det. Skulden skrivs av efter fem år. Om du säger upp din anställning inom fem år räknas skulden av från din intjänade semesterersättning. Om anställningen upphör på grund av arbetsbrist eller sjukdom skrivs skulden av. Villkoren för förskottssemester kan finnas avtalade i semesterlagen, kollektivavtal eller anställningsavtal.

 

Semestertillägg

För dig som omfattas av sammalöneregeln, det vill säga att du får din vanliga lön under semestern, har du enligt semesterlagen rätt till ett extra lönetillägg (semestertillägg). Enligt semesterlagen är semestertillägget 0,43 procent av månadslönen per betald semesterdag.

Om lönen även består av rörliga lönedelar (till exempel provision, jourersättning, beredskapsersättning, prestationslön, bonus m.m.) ska ytterligare semestertillägg utbetalas, motsvarande 12 % av den rörliga lönen som intjänats under semesteråret.

Procentsatsen för semestertillägg är ofta högre i kollektivavtal. Semestertillägget, med undantag för tillägget för rörliga delar, ska betalas ut i samband med semestern.

 

Semesterersättning

Semesterersättning är den semesterlön som du tjänat in under din anställning men inte tagit ut innan du slutat. Semesterersättningen ska i normala fall betalas ut senast en månad efter att en anställning har upphört.

Om du har en kortvarig anställning upp till tre månader och har avtalat om semestersättning är det vanligt att semesterersättningen betalas ut samtidigt med din lön, det vill säga varje månad.

 

Semester under uppsägningstiden

Semester får inte mot din vilja förläggas under uppsägningstid. Om semestern redan är beviljad och du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du avstå från den planerade ledigheten om uppsägningstiden är kortare än sex månader.

Senast uppdaterad: