Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för dig inom arbetsmiljö

Arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöinspektörer, och miljö- och yrkeshygieniker jobbar ofta med risker i arbetsmiljön. Arbetet är ofta förknippat med teknisk utrustning, ergonomi, ventilation, buller, kemikalier och mikroorganismer.

Det finns cirka 1 100 naturvetare inom arbetsmiljö som hanterar biologiska och kemiska risker på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är idag i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan inom det tekniska arbetsmiljöområdet. Vi bedömer att läget kommer fortsätta så de kommande fem åren.

Det är en stor fördel med erfarenhet från de branscher där man verkar som arbetsmiljöingenjör. Att få tag på personer med arbetsmiljöutbildning och branscherfarenhet är emellertid svårt, så för erfarna arbetsmiljöingenjör bedömer vi att det även på längre sikt kommer att vara liten konkurrens om jobben.

Den ökande ohälsan i arbetslivet driver på efterfrågan på arbetsmiljökompetens. Företagshälsovården räknar med att behöva rekrytera på grund av stora pensionsavgångar. Arbetsmiljöverket har de senaste åren inte nyrekryterat och antalet personer i kärnverksamheten är stabilt.

 

Var finns jobben?

Naturvetare med arbetsmiljökompetens arbetar framförallt på konsultföretag, inom företagshälsovården eller på Arbetsmiljöverket.

Miljö- och yrkeshygieniker arbetar i regionerna med att utreda ohälsa kopplat till den omgivande miljön.

I större verksamheter finns alltid arbetsmiljöexperter, som då snarast har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare. En del arbetar också med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser för omgivningen.

Vanliga sektorer där de arbetar

 

Exempel på arbetsgivare

 • Arbetsmiljöverket
 • Previa
 • Feelgood Företagshälsovård
 • Regioner
 • Kommuner
 • Universitet och högskolor

 

Vad gör de på jobbet?

Naturvetare inom arbetsmiljö har fokus på riskvärdering, rådgivning och tillsyn.

 

De flesta arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöinspektörer och miljö- och yrkeshygieniker arbetar med arbetsmiljö.

 

Exempel på titlar

 • Arbetsmiljöingenjör/Skyddsingenjör
 • Arbetsmiljöinspektör/-Handläggare
 • Miljöhygieniker
 • Yrkeshygieniker

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Vanliga grundutbildningar

 • Fil kand i naturvetenskap och därefter magisterprogram, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling på KTH

Hur länge studerar man för att bli arbetsmiljöingenjör? 

För att bli arbetsmiljöingenjör studerar man i 4 år och tar ut en magisterexamen. Arbetsmiljöverket har en internutbildning för att bli arbetsmiljöinspektör. De som idag arbetar inom området har ofta en kortare akademisk utbildning och erfarenhet från den bransch där de verkar.

Vad kan arbetsmiljöingenjörer?

 • Bedöma hälsorisker
 • Omsätta kunskap till konkreta åtgärder
 • Arbeta systematiskt
 • Kommunicera risk
 • Arbetsmiljöarbetets styrning och juridik, metodik, mätmetoder, organisation samt ergonomi

Vad kan arbetsmiljöinspektörer?

 • Kontrollera att en verksamhet följer arbetsmiljölagstiftningen
 • Stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
 • Kommunicera regelverket
 • Ge förslag på förbättringar
 • Den bransch som de har ansvar för

Vad kan yrkes- och miljöhygieniker?

 • Utreda och bedöma biologiska, fysiska och kemiska hälsorisker
 • Kartlägga risker för exponering
 • Kommunicera komplicerade sammanhang
 • Statistik
 • Arbets- eller miljömedicin

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: