Frågor & svar
Råd och stöd

Så sätts din lön

I den lokala löneprocessen har du själv möjlighet att påverka lönen, men även andra faktorer spelar in.

Hur löneprocessen ska se ut på arbetsplatsen beskrivs i kollektivavtalet på arbetsplatsen. I avtalet anges också de gemensamma utgångspunkter och principer för hur lönen ska sättas som arbetsgivarorganisationen och fackförbunden kommit överens om. Det kan se lite olika ut beroende på vilken sektor och vilken bransch du arbetar inom, men processen är i stort sett densamma.

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal måste det stå i ditt anställningsavtal när din lön ska revideras, annars har du inte en garanterad rätt till en reviderad lön.

Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning om du är osäker på vad som gäller eller om du vill ha hjälp med att tolka ditt avtal. 

 

Löneprocessen på arbetsplatsen

Löneprocessen sker lokalt på din arbetsplats och ska resultera i en lönerevision där årets nya löner bestäms.

Dina lokala fackliga företrädare planerar tillsammans med arbetsgivaren hur löneprocessen ska genomföras. Till exempel diskuterar man:

  • tidplaner för lönesamtal och lönerevision
  • lönekriterier
  • utrymmet för löneökningar

De tittar också på lönestrukturen och ser över om det finns behov av förändringar. Det kan till exempel handla om:

  • att åtgärda osakliga löneskillnader
  • om vissa grupper ska prioriteras

Löneökningar till följd av befordringar eller för att lösa in någon annan förmån bör förhandlas separat.

Din lokala förening gör ett viktigt jobb i förhandlingen om löneprocessen med arbetsgivaren. Om det inte finns en lokalförening på din arbetsplats kan det vara en god idé att bilda en. Läs mer om hur ni går tillväga för att bilda en lokalförening.

 

Individuellt lönesamtal

Lönen sätts sedan i ett årligt lönesamtal mellan chefen som har mandat att sätta lön och medarbetare.

Naturvetarna tycker att detta är den bästa modellen för löneförhandling och vi förhandlar inte om lön för våra medlemmar. Den traditionella modellen är dock att det lokala facket förhandlar för alla sina medlemmar, men att medarbetaren ändå har lönesamtal med sin chef. Som medlem kan du dock få råd och stöd inför lönesamtalet genom att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning. 

Alla bör ha ett lönesamtal med en chef som har mandat att sätta din lön varje år. Detta gäller oavsett vilken modell för löneprocess arbetsplatsen har. Arbetsgivaren ska ta initiativ till samtalet.

Din lön ska sättas individuellt med utgångspunkt från:

  • ditt ansvar
  • vilken kompetens du har
  • hur du presterar

Detta kan vara formulerat olika på olika arbetsplatser, men arbetsgivaren ska vara tydlig med vad som påverkar lönen och hur du kan påverka den. Vanligast är att arbetsgivaren tar fram lönekriterier tillsammans med de lokala fackliga parterna.

Vid lönesamtalet följer ni upp dina insatser under året som gått och de mål ni har satt vid det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet. Det är därför viktigt att det finns tydliga och mätbara mål dokumenterade från detta.

Lönesättningen får aldrig diskriminera grupper eller individer på grund av kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

 

Annat som påverkar din lön

Om verksamheten går bra bör det också avspegla sig i medarbetarnas löneutveckling. De år de ekonomiska förutsättningarna är goda bör det finnas utrymme för större löneutveckling och sämre år blir utrymmet mindre.

Även lönenivån i branschen påverkar din lön. Om din arbetsgivare lägger sig på ett annat löneläge påverkar det möjligheterna för att rekrytera och behålla personal.

 

Vilken lön har jag rätt till?

Du har inte rätt till någon särskild lönenivå. I de kollektivavtal som Naturvetarna tecknar ska lönen baseras på din kompetens, ditt ansvar och din prestation och sätts i det årliga lönesamtalet.  

Naturvetarnas lönestatistik kan användas som vägledning om i vilket lönespann du ska ligga, men det är inget facit. Använd den för att sätta mål, men dina argument ska baseras på ditt arbete. Du kan få råd och stöd inför lönesamtalet genom att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning. 

Om du får en väldigt låg eller ingen löneökning alls, ska din chef och du tillsammans göra en handlingsplan för dig med syfte att tydliggöra vad du behöver förbättra eller förändra för att kunna få en högre lön nästa gång.

 

Om löneprocessen inte fungerar

Prata först med din lokala förening om vad du upplever fungerar dåligt. De ska kunna ge dig information och stöd i löneförhandlingen. Eftersom de har planerat processen tillsammans med arbetsgivaren är det viktigt att de känner till vad som inte fungerar.

Om du saknar lokala fackliga företrädare kan du vända dig till Naturvetarnas medlemsrådgivning för information och stöd.

Senast uppdaterad: