Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Diskriminering och kränkande särbehandling

Ingen ska behöva utstå kränkande särbehandling eller diskriminering i arbetslivet. Det är arbetsgivaren som ska förebygga riskerna och ha en rutin för åtgärder om det ändå skulle uppstå. 

Att utsätta kolleger för kränkande särbehandling eller diskriminering är inte tillåtet och kan få arbetsrättsliga följder.

 

Kränkande särbehandling och mobbning

Till kränkande särbehandling räknas handlingar som riktas mot en eller flera individer som har ett kränkande sätt. Det kan leda till ohälsa hos den eller de som utsätts. Om kränkande särbehandling upprepas och pågår under en längre tid kan det utvecklas till mobbning.

Exempel på handlingar som kan bedömas som kränkande särbehandling är:

 • Sexuella trakasserier i form av beröringar, oönskade närmanden, kommentarer av sexuell natur
 • Nedsättande, sarkastiska och/eller förlöjligande kommentarer om arbetsinsatser
 • Kränkande eller anstötliga kommentarer om person, åsikter, utseende eller privatliv. 
 • Fysiska ingrepp i den personliga sfären, så som knuffar, blockera vägen
 • Systematisk utfrysning genom att person ignoreras, inte kallas till personalmöten, exkluderas från samtal
 • Hot om våld eller andra kränkningar

Om du är föräldraledig och behandlas annorlunda på grund av detta, kan det räknas som kränkande särbehandling.

Läs mer om kränkande särbehandling på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Diskriminering

Diskriminering innebär att man blir missgynnad eller orättvist behandlad och att denna särbehandling har samband med en diskrimineringsgrund. Följande sju grunder har särskilt skydd mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen:

 • Kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Även föräldralediga och visstidsanställda/deltidsanställda omfattas av särskilt diskrimineringsskydd. Detta diskrimineringsskydd finns reglerat i separat lagstiftning.

 

Förebygga kränkande särbehandling och diskriminering

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för en sund och säker arbetsmiljö, och att kränkande särbehandling och diskriminering förebyggs. Arbetsgivaren ska vara tydlig med att kränkande särbehandling och diskriminering inte accepteras, exempelvis inom den arbetsmiljöpolicy som ska finnas.

Även arbetstagarna har ansvar att bidra till en bra arbetsmiljö, och bör vara med och påverka i arbetsmiljöarbetet. Till exempel kan ni diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling eller diskriminering på er arbetsplats. Alla ska ha ett bra bemötande mot kollegor, och kunna agera om något inte går rätt till. 

För att förebygga risker för kränkande särbehandling och diskriminering bör arbetsgivaren se över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen. Situationer som kan öka risken för kränkande särbehandling och diskriminering är till exempel:

 • otydlighet vad gäller arbetsfördelning, förväntningar på prestationer och arbetssätt
 • hög arbetsbelastning
 • konflikter
 • omorganisation, rationaliseringar och omstrukturering vilket leder till otrygghet och konkurrensförhållanden mellan de anställda.

Rutiner för att hantera kränkande särbehandling och diskriminering

Arbetsgivaren behöver ha klara och tydliga rutiner för hur man ska hantera kränkande särbehandling och diskriminering om det uppstår. Skyddsombud och arbetstagarna ska ges förutsättningar att medverka i arbetet med att ta fram rutinerna.

Rutinerna ska klargöra:

 • Vem ska man säga till? Den personen bör ha kunskap och möjlighet att ta emot informationen snabbt.
 • Vem pratar man med om den som kränker är närmaste chefen eller annan som man är beroende av? Det bör finnas alternativ.
 • Vad händer med det jag berättar? Det ska vara klart vilka som får del av informationen och vad som händer.
 • Vilken hjälp finns att få för den som är utsatt? Den ska ges av någon med rätt kompetens från personalavdelningen, företagshälsovård, konsult eller motsvarande. Det är viktigt att det sker snabbt och professionellt.

 

Vad kan jag göra om jag blir utsatt för kränkande särbehandling eller diskriminering?

Ta upp saken med din chef i första hand. Du kan även vända sig till sitt skyddsombud som kan kontakta arbetsgivaren.

Får du inte stöd, kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för att diskutera hur man kan gå vidare.

Senast uppdaterad: