Frågor & svar
Råd och stöd
Avtal statlig sektor, handskakning

Kollektivavtal för statlig sektor

Här hittar du de viktigaste avtalen för dig som arbetar på en statlig myndighet eller affärsverk. Avtalen tecknas av Saco-S, som företräder statligt anställda akademiker, och Arbetsgivarverket.

Löneavtalet RALS-T

Huvuddokumentet, RALS (Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare hos staten) är ett ramavtal som parterna ska följa om inte annat överenskommes mellan de lokala parterna.

RALS-avtalet gäller på samma sätt för anställda på andra delvis statligt reglerade arbetsplatser som till exempel Chalmers och Högskolan i Jönköping.

Ladda ner RALS

Utvärdering av RALS-T 2014

Läs gärna "RALS 2010-T – ett löneavtal som visar vägen”, som inspirerar till utvecklande samtal vid den lokala lönebildningen. 

Saco-S och Arbetsgivarverket har en överenskommelse om att fortsätta utveckla RALS-T, som bland annat innebär att utveckla möjligheten att se över lön vid andra tillfällen än vid den årliga lönerevisionen.

Läs mer om överenskommelsen för utveckling av RALS-T.

Förhandlingsprotokoll, öerenskommelse om utvärdering av RALS 2010-T, 2018-06-15

 

Villkorsavtal-T

Villkorsavtal-T är ett tillsvidareavtal som reglerar de generella anställningsvillkoren för arbetstagare hos myndigheter under regeringen samt även för arbetstagare hos Arbetsgivarverkets icke-obligatoriska medlemmar. Avtalet innehåller anställningsvillkor såsom lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid.

Villkorsavtal-T

Förhandlingsprotokoll, Ändringar i Villkorsavtalet-T, 2018-06-15

 

Pensionsavtal

PA 16 Pensionsavtal

För akademiker i staten födda 1988 och senare gäller pensionsavtalet PA 16 från och med 2016.

PA 16 Pensionsavtal

PA 16 Pensionsavtal - förhandlingsprotokoll

 

PA 03 Pensionsavtal

Avtalet reglerar pensionsförmåner för statligt anställda födda 1987 och tidigare. Utöver ålderspension omfattar avtalet även regler för sjukpension, efterlevandepension och fribrev.

Ladda ner PA 03 

Förhandlingsprotokoll PA 03

Arbetsgivarnyckel 

 

Avtalet Samverkan för framtiden

Avsikten med avtalet är att de lokala parterna själva skall skapa samverkansformer för att utveckla verksamheten. Samverkan skall vara grunden i det lokala utvecklingsarbetet och den bygger på att det finns grundläggande gemensamma intressen kring verksamheten. Lokal samverkan kommer till såväl form som innehåll att skilja sig åt mellan olika myndigheter med hänsyn till verksamhetens art och organisationens storlek.

Ladda ner avtalet Samverkan för framtiden .

 

AVA Affärsverksavtalet

Avtalet reglerar de generella anställningsvillkoren för anställda vid affärsverk och vissa andra verk inom infrastrukturområdet. Det innehåller regler för anställning, lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet, uppsägningstid m.m.

Ladda ner Affärsverksavtalet

Förhandlingsprotokoll gällande ändring i kollektivavtal med anledning av nytt basbeloppstak för sjukförsäkring, 2022-02-03

Förhandlingsprotokoll, ändringar i Affärsverksavtal-T med anledning av höjt inkomsttak i sjukförsäkringen, 2018-06-15

 

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)

Detta avtal syftat till att underlätta anställningar som främjar allmänna arbetsmarknads-, social- och sysselsättningspolitiska mål. 

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)

Förhandlingsprotokoll, ändringar i VASA med anledning av höjt inkomsttak i sjukförsäkringen, 2018-06-15.

 

Omställningsavtalet

Omställningsavtalet ersätter det tidigare Trygghetsavtalet, som upphörde att gälla 2014.

Avtal om omställning

Bilaga 1 - Avtal om omställning

Överenskommelse om tillägg i Avtal om omställning

Läs mer om ändringarna vid ändringarna i avtalet angående stöd till medarbetare vid myndighetsflytt.

Information om hur det nya omställningsavtalet påverkar a-kasseförstärkningen för tidsbegränsat anställda

 

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtalet ger möjlighet att anställa en postdoktor tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl.

Ladda ner postdoktorsavtalet 

Förhandlingsprotokoll postdoktoravtalet, med kommentarer till tolkning av avtalet

 

Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare

Syftet med detta avtal är att underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå att under terminerna få anställning inom det statliga avtalsområdet, parallellt med att de bedriver studier.

Ladda ner Studentmedarbetareavtalet

 

Avtal om ersättning vid personskada (PSA)

Ett kollektivavtal som har slutits mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Avtalet kan komplettera ersättningar från Försäkringskassan och andra kollektivavtal till en anställd som råkar ut för en arbetsskada. 

Läs mer på www.arbetsgivarverket.se/psa-avtalet

 

Andra avtal

Det finns flera avtal för dig som arbetar inom staten, till exempel utlandsvillkor och arbetsskadeförsäkring. Du hittar dessa hos Saco-S.

Senast uppdaterad: