Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Anmäld i din yrkesutövning?

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan bli anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, IVO eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Kontakta Naturvetarna om du blir anmäld för att få stöd och professionell hjälp.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Till Inspektionen för vård och omsorg (nedan kallad Inspektionen) kommer anmälningar från en patient eller en närstående till patienten. Hit kommer även så kallade Lex Maria-anmälningar från hälso- och sjukvården.

Huvudsyftet med anmälningssystemet är att uppmärksamma risker och negativa händelser i vården och se till att de utreds och förebyggs.

Vad händer sedan?

Inspektionen utreder ärendet. Den som har blivit anmäld får ta del av innehållet i anmälan och får en möjlighet att yttra sig.

Vid Lex Maria-anmälningar är även vårdgivaren skyldig att utreda händelsen, vilket gör att personalen som är berörd kan få yttra sig både vid vårdgivarens och Inspektionens utredning.

Efter utredningen fattar Inspektionen ett beslut i ärendet, vilket kan innebära att den som har blivit anmäld kan få kritik för sitt handlande.

Inspektionens beslut kan inte överklagas.

 

Anmälan till HSAN

I ärenden som handlar om prövotid, indragning av förskrivningsrätt och återkallelse av legitimation kan Inspektionen göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Prövotid kan endast bli aktuell för legitimerade yrkesutövare. Handläggningen vid HSAN är skriftlig. Dock kan muntlig förhandling hållas i ärendena, oftast efter begäran av den som blivit anmäld.

De beslut som fattas av HSAN kan överklagas.

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Socialstyrelsen har publicerat en ny webbplats med information om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Här beskrivs några av de arbetsuppgifter som det ofta uppstår frågor om när det gäller ansvarsfördelning.

På webbplatsen finns också information om legitimationsyrken, särskilt förordnande och annat som berör hälso- och sjukvårdspersonal och information om hur hälso- och sjukvården styrs och var ansvar för olika uppgifter ligger.

Läs mer på webbplatsen Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? 

 

Ta hjälp av Naturvetarna

Om du blivit föremål för en anmälan bör du så snart som möjligt kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för professionell rådgivning och hjälp med att bland annat formulera yttranden.

Tänk på detta:

  • Vi behöver se kopior på relevanta handlingar, som anmälan, förslag till yttrande och i vissa fall journalhandlingar.
  • Var uppmärksam på vilken som är sista dag för yttrande. Om tidsfristens slut är nära bör du kontakta Inspektionen eller HSAN och begära anstånd med yttrandet.

När ärendet kommer in till Naturvetarna gör vi en första genomgång och fattar beslut om ifall vi kan ge stöd. När vi beslutat om att ge stöd, skickas ärendet vidare till Läkarförbundet som tar över handläggningen.

För att kunna ge medlemmarna experthjälp i dessa ärenden har vi ett samarbetsavtal med Läkarförbundet. Du ska dock alltid vända dig till Naturvetarnas medlemsjour och be om stöd.

Senast uppdaterad: