Frågor & svar
Om oss

Om Naturvetarna

Naturvetare skapar världens framtid. Våra 33 500 medlemmar hittar lösningar på samhällets utmaningar och tar fram morgondagens innovationer.

Som fackförbund för Sveriges naturvetare kan vi naturvetares kompetens och arbetsmarknad. Därför kan vi erbjuda service och verktyg så att våra medlemmar utvecklas och är trygga genom hela deras arbetsliv och karriär.

Vi förhandlar fram trygga och flexibla kollektivavtal som ger större möjligheter att påverka individuella arbetsvillkor och lön. Medlemmar bidrar därför till ett hållbart arbetsliv. Vi jobbar också för att naturvetares kompetens ska få den status den förtjänar. Därför arbetar vi dagligen med påverkan och samhällsutveckling.

Våra medlemmar finns på arbetsmarknadens alla sektorer. De är verksamma inom: 

  • Life science
  • Cleantech (miljöteknik)
  • Hälso- och sjukvård
  • Djursjukvård
  • Universitet och högskola
  • Skog och lantbruk
  • Miljö och naturvård
  • Livsmedel och nutrition
  • Samhällsbyggnad
  • IT och statistik

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

Naturvetarnas stadgar

 

Mer om Naturvetarna

Naturvetarnas ståndpunkter

Naturvetarnas ståndpunkter genomsyrar allt som förbundet gör - från de kollektivavtal vi tecknar till påverkansarbete och marknadsföring.

1. Goda villkor är grunden för ett hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv utmärks bland annat av god arbetsmiljö, tydliga mål och förväntningar samt möjlighet att påverka den egna arbetssituationen.

2. Individuell och lokal lönebildning

När löneprocessen fungerar som den ska kan medarbetaren själv påverka sin lön och få rätt lön i förhållande till sina insatser och sitt uppdrag.

3. Kollektivavtal för trygghet, stabilitet och flexibilitet

Kollektivavtal är den överlägsna modellen för att skapa trygghet, stabilitet och flexibilitet på arbetsmarknaden, då de anpassas till enskilda verksamheters förutsättningar och behov.

4. Trygghet på arbetsmarknaden för alla

Socialförsäkringarna ska se till att individen är trygg och klarar sig även om hon drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Försäkringarna ska även underlätta snabb återgång till arbete.

5. Högre utbildning och forskning som främjar innovation

Högre utbildning och forskning är förutsättningar för välstånd, utveckling och konkurrenskraft. För att Sverige ska stå starkt i den globala konkurrensen behövs forskning och innovation.

6. Naturvetenskap är grunden för att möta framtidens utmaningar

Naturvetenskap är nyckeln till utveckling och välstånd för både individ och samhälle.

Det hållbara förbundet

Naturvetare har kompetenser som är nödvändiga för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Som förbund bidrar vi till en hållbar utveckling genom att främja och skapa förutsättningar för ett gott arbetsliv och en hållbar karriär för naturvetare, samt att påverka samhällspolitiken. 

Naturvetarna har ett eget miljöledningssytem MILLE, och vi klimatkompenserar vår verksamhet. Läs mer om Naturvetarnas arbete för att vara det hållbara förbundet. 

Naturvetarna klimatkompenserar

För att bidra till en hållbar framtid väljer Naturvetarna att kompensera hela verksamhetens klimatpåverkan. Det görs genom trädplantering och bevarande av skog i exempelvis Uganda och Malawi.

Naturvetarna gör årligen en analys som kartlägger verksamhetens klimatpåverkan från el, värme, tjänsteresor, pappersförbrukning och medlemstidningen Naturvetare. Det är framför allt tjänsteresor och naturvetarnas medlemstidning som står för den övervägande klimatpåverkan. Analysen görs i samarbete med ZeroMission.

Klimatkompensering 2018 och 2019

Cert201921 Naturvetarna.jpg

Certifikat klimatkompensering 

Klimatkompensering 2017

Naturvetarnas verksamhet och medlemstidning

Klimatkompensering 2016

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

Klimatkompensering 2015

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

Klimatkompensering 2014

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

Klimatkompensering 2013

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

Klimatkompensering 2012

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

Klimatkompensering 2011

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

 

Etiska placeringar

För Naturvetarna är det viktigt att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Därför placerar vi delar av vårt kapital i etiska fonder. Placeringarna bidrar till hållbara projekt i utvecklingsländer.

Naturvetarna är det första fackförbundet som investerar en del av sitt kapital i etiska fonder med miljö och hållbarhet i fokus. Samarbetspartner är Oikocredit som är världens största finansiär av utvecklingsprojekt genom privatkapital.
Våren 2014 gjorde Naturvetarna sin första placering via Oikocredit och våren 2015 gjorde förbundet sin andra investering på två miljoner kronor.Läs mer om vår investering i etiska fonder:

Naturvetarna satsar på fattigdomsbekämpning

Naturvetarna utmanar Sveriges fackförbund: Gör schyssta placeringar

Demokrati och organisation

Naturvetarna är en demokratisk organisation där du som medlem har stor möjlighet att påverka. Genom att lägga din röst på bra företrädare för Naturvetarna när det är dags för kongress, bidrar du till att utveckla förbundet. Naturvetarnas ståndpunkter beslutas vid kongressen och ligger till grund för förbundets verksamhet.

Du kan självklart också påverka genom det lokala fackliga arbetet eller via någon av Naturvetarnas professionsföreningar. 

Kongress

Naturvetarnas högsta beslutande organ är kongressen, som sker vart tredje år. Kongressen beslutar om de övergripande och långsiktiga målen för förbundet. Du som medlem kan påverka och utforma förbundets framtida verksamhet genom att nominera kongressombud och skriva motioner. 

Förbundsrådet

De år som det inte är kongress, sammanträder förbundsrådet. På förbundsrådet redovisar styrelsen förbundets verksamhet och ekonomi, samt följer upp de beslut som kongressen fattat. Förbundsrådet ska vid behov också förrätta fyllnadsval och fatta beslut om förändrad medlemsavgift. Förbundsrådet består av en representant från varje aktiv professionsförening, studentrådet samt de två kongressombud från varje valkrets som fick flest röster vid kongressvalet.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse utses av kongressen. Förbundsstyrelsen tar beslut om förbundets inriktningsmål och vad som ska göras av kansliet utifrån kongressens beslut. Under perioden mellan två kongresser återkopplar förbundsstyrelsen till förbundsrådet hur de hanterat de beslut som kongressen fattade. Förbundsstyrelsen har även som uppgift att följa upp och utvärdera verksamheten.

Kansliet

Kansliet beslutar om hur förbundsstyrelsens inriktningsmål ska utföras, och ger service till Naturvetarnas medlemmar. Naturvetarnas kansli finns i Nacka och har ungefär 50 anställda.

Lokalföreningar

Grunden i det fackliga arbetet görs av de lokala fackliga föreningarna. Många av dina rättigheter som anställd är beroende av att det finns en lokal facklig förening. Om det inte finns en på din arbetsplats kan du verka för att en sådan bildas.

Professionsföreningar

Naturvetarnas professionsföreningar erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas. De arbetar också för att utveckla professionen och stärka gruppens möjligheter på arbetsmarknaden.

Studentrådet

Naturvetarnas studentråd engagerar sig i studentpolitiska frågor med fokus på naturvetares utbildningar och arbetsmarknad. Studentrådet jobbar med extern påverkan och lobbyarbete genom bland annat diskussioner och samarbeten med lärosäten, kårer och studentorganisationer.

 

Naturvetarnas historia

På 1940-talet bildades tre förbund som senare blev Naturvetarna. Sveriges Naturvetarförbund hade medlemmar inom biologi, data, geovetenskap, fysik, kemi, matematik och meteorologi. Agrifack hade medlemmar inom jord, skog, trädgård, miljö och livsmedel. Skogsakademikernas medlemmar fanns inom skog. 2005 bestämdes att Naturvetareförbundet (tidigare Sveriges Naturvetarförbund) och Skogsakademikerna skulle slås ihop för att skapa ett större och starkare förbund. Att gå samman visade sig vara effektivt, och 2009 gick man även samman med Agrifack. Det enade förbundet tog namnet Naturvetarna och kunde nu fungera som expert för hela naturvetargruppens arbetsmarknad.

Under Naturvetarnas första kongress togs beslut om ett antal ståndpunkter. Det gällde forsknings- och utbildningspolitik, lönebildning, kollektivavtal, socialförsäkringar samt klimat- och miljöpolitik. Man kom överens om att ett starkt samhällspolitiskt engagemang behövdes för att påverka naturvetares arbetsvillkor och sprida budskapet om naturvetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen. En av de allra viktigaste punkterna som beslutades var att verksamheten skulle präglas av en ökad och förbättrad medlemsservice.

Senast uppdaterad: