Frågor & svar
Råd och stöd
Forskare tittar i mikroskop

Villkor för doktorander och postdok

Arbetet som doktorand eller postdoktor kan ge möjligheter till att förverkliga en dröm, men kan också innebära arbete under tuffa arbetsförhållanden. Här har vi samlat information om viktiga villkor för doktorander och postdoks. 

Vi hjälper dig förstå vad som gäller för dig när det kommer till dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare. Om din arbetssituation känns ohållbar eller om du har problem med exempelvis din handledare kan vi vara ett bollplank och ge dig stöd.

Facket finns även som stöd lokalt ute på arbetsplatser i form av Saco-S föreningar på universitet och akademikerföreningar på privata företag.

Vi anser att universitet och högskolor bör erbjuda stabila anställningsmöjligheter för forskare och forskarstuderande. 

 

Vi arbetar för att: 

 • Lärosäten bör erbjuda anställningar som är trygga och långsiktiga, och där det finns en finansiering över tid.
 • Utländska forskare ska inte ses som billig arbetskraft. Alla forskare ska ha bra löner som går att leva på, och inte finansieras av stipendier.
 • Arbetsvillkor och arbetstid ska vara lika för såväl svenska som utländska forskare.
 • Se till att migrationslagstiftningen underlättar för internationell expertis som vill etablera sig i Sverige, och deras familjemedlemmar.
 • Effektivisera Migrationsverkets handläggning av tillståndsärenden, beslut ska fattas skyndsamt. Regelverken behöver vara begripliga och ge utrymme för statusbyten.
 • Tillsätt samordnare som guidar högutbildad arbetskraft, inklusive forskare, till rätt myndighetskontakter och bistår med nödvändiga tillstånd vid flytten till Sverige.
 • För att företag ska kunna rekrytera internationell kompetens krävs det att Sverige är ett attraktivt land att flytta till med tillgängliga bostäder, skolor och en fungerande infrastruktur.

 

Arbetsvillkor för doktorander 

Dina villkor som doktorand avgörs i stort vilken typ av finansiering du har av doktorandstudierna. 

Anställning vid lärosätet

Universitet och högskolor får endast anta studenter till en forskarutbildning om de kan erbjudas handledning, godtagbara studievillkor och som har studiefinansiering. Lärosätet är alltså skyldig att säkerställa att doktoranden har förutsättningar för att bedriva sina forskarstudier. Trots detta påverkas doktorandens villkor och möjligheter i hög utsträckning av hur studierna i finansieras, hur handledningen fungerar och hur den individuella studieplanen ser ut.

Villkoren för doktorander som anställs av svenska universitet och högskolor regleras av högskoleförordningen och av kollektivavtalet Villkorsavtal-T.

En anställning som doktorand ska som huvudregel avse arbete på heltid, men kan bedrivas på minst halvtid. Anställningen får utgöras av maximalt fyra års heltidsstudier under en åttaårsperiod. Anställningstiden kan dock förlängas vid tjänstledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, vid ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Lärosätet har dock rätt att begära att en doktorand arbetar med så kallad institutionstjänstgöring upp till 20 procent av heltid. Enligt praxis får den som har institutionstjänstgöring sin anställning förlängd i motsvarande grad. Institutionstjänstgöring kan innefatta arbete med annans forskning, med administration eller med undervisning.

Lönen fastställs i lokala kollektivavtal, vilka ofta tillämpar en så kallad doktorandstege med tarifflöner kopplade till antal år i tjänst. Lön från doktorandtjänst:

 • beskattas som lön och utgör grund för arbetsgivaravgifter,
 • är pensionsgrundande,
 • er tillgång till det sociala trygghetssystemet,
 • kvalificerar till inkomstrelaterad ersättning hos a-kassan, och
 • ger rätt till semester.

Finansiering från stipendier

Om doktorandstudierna finansieras med stipendier betraktas doktoranden som en student. Lärosätet kan därmed inte kräva att personen arbetar med institutionstjänstgöring eller undervisning. Betraktas undervisningen som ett pedagogiskt inslag i utbildningen kan det ändå ingå i doktorandens individuella studieplan. Den ska i så fall vara poänggivande, handledarledd och av begränsad omfattning.

För doktorander som antagits efter den 1 juli 2018 är högskolan skyldig att anställa stipendiefinansierade doktorander då tre år återstår av utbildningen. Undantag från skyldigheten att anställa doktoranden föreligger dock för vissa stipendier finansierade av bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram samt för stipendier finansierade av Europeiska unionen.

Inkomster i form av stipendier:

 • beskattas inte och utgör inte grund för arbetsgivaravgifter,
 • är inte pensionsgrundande (pensionen blir ungefär 2,5 % lägre för varje år med stipendium),
 • ger inte tillgång till det sociala trygghetssystemet, vilket innebär att endast grundersättning utgår från Försäkringskassan vid sjuk- eller föräldraledighet om det specifika lärosätet inte har tecknat en privat försäkring för stipendiaten,
 • kvalificerar inte för rätt till inkomstrelaterad ersättning hos a-kassan. Studierna kan dock räknas som överhoppningsbar tid för det fall att du kvalificerat dig till a-kassa genom tidigare inkomster, och
 • ger inte rätt till lagstadgad semester. Ledighet kan i stället tas ut efter överenskommelse mellan doktoranden, handledaren och lärosätet.

Industridoktorand på privat företag

En så kallad industridoktorand är anställd på en organisation utanför akademien och har inom ramen för denna anställning möjlighet att genomgå forskarutbildning på ett universitet eller en högskola. Industridoktorandens anställningsvillkor regleras med arbetsgivaren, medan högskoleförordningens regelverk tillämpas i de delar som rör forskarutbildningen.

Enligt kollektivavtalet mellan Naturvetarna och Innovations- och kemiarbetsgivarna (IKEM) finns möjlighet att anställa en antagen doktorand på ett bolag som omfattas av avtalet för att genomgå forskarstudier. Anställningen liknar en industridoktorand, med skillnaden att doktoranden har möjlighet att utföra uppgifter inom ramen för sin forskarutbildning vid bolaget.

Handledare

Lärosätet ansvarar för att utse minst två handledare till varje doktorand, varav en utses till huvudhandledare och en eller flera till biträdande handledare. Den enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik forskarutbildning är att doktoranden får tillräcklig handledning och att samarbetet mellan doktoranden och handledarna fungerar väl.

Doktoranden har rätt att byta handledare på egen begäran, vilket exempelvis kan bli aktuellt om doktorandens forskning bytt inriktning eller om samarbetet inte fungerar. Institutionen är skyldig att hjälpa till att hitta en lämplig ny handledare.

 

Individuell studieplan

Varje doktorand ska ha en individuell studieplan. Det är lärosätets ansvar att se till att den forskarstuderande har en studieplan, men den bör utarbetas av handledaren och doktoranden.

I studieplanen ska bland annat doktorandens och fakultetsnämndens respektive åtaganden beskrivas. Det innebär att studieplanen föreskriver såväl rättigheter som skyldigheter för doktoranden. Det är därför viktigt att den följs upp regelbundet och att den justeras om forskningen inte har kunnat bedrivas enligt vad som anges i planen. Så kan vara fallet om doktoranden exempelvis fått arbeta med mer institutionstjänstgöring än planerat, varit sjuk eller varit föräldraledig.

Om en doktorand inte uppfyller sina åtaganden enligt den individuella studieplanen så har lärosätet möjlighet att dra in rätten till handledning och tillgången till högskolans lokaler. Ett sådant beslut är ovanligt och kan endast fattas av rektor. Innan ett beslut fattas har doktoranden och handledaren rätt att yttra sig. Beslutet kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan.

Att resurserna för en doktorand dras in innebär inte att doktoranden blir avregistrerad från forskarutbildningen. Doktoranden har alltså fortfarande rätt att lägga fram och försvara sin avhandling, även om detta kanske bara är en teoretisk möjlighet.

 

Postdoktor

Efter godkänd disputation finns möjlighet till fortsatt akademisk meritering genom en tidsbegränsad tjänst som postdoktor. Även här påverkas dina villkor utifrån finansieringen av tjänsten: 

Anställd inom akademin

Det finns ett särskilt kollektivavtal som gäller för personer som anställs som postdoktorer. En anställning enligt avtalet är som huvudregel tidsbegränsad till max två år och behöver sökas inom tre år efter disputation. Postdoktorn ska i huvudsak ägna sig åt forskning, vilket innebär att andra arbetsuppgifter får uppgå till maximalt 20 procent av arbetstiden. Det är vanligt att kombinera en anställning enligt postdoktoravtalet med en allmän visstidsanställning.

Anställning på privat företag

Företag bundna av kollektivavtal med Innovations- och kemiarbetsgivarna har möjlighet att anställa en postdoktor på en tidsbegränsad anställning som enligt huvudregeln är begränsad till ett år. Postdoktorn har då möjlighet att utföra arbetsuppgifter för meritering som forskare vid denna arbetsgivare.

Finansiering med stipendium

Arbetet som postdoktor kan också finansieras med stipendium. Bedrivs forskningen vid ett utländskt universitet är detta huvudregel. Det händer dock att svenska universitet och högskolor anställer och sänder ut forskare för att genomföra en vistelse som postdoktor utomlands samt att postdoktorer blir anställda av utländska universitet.

Om arbetet finansieras genom stipendier omfattas postdoktorn inte av det sociala trygghetsskyddet, innefattat socialförsäkringssystemet och pensionssystemet. För mer information hänvisas till information om stipendiefinansiering för doktorander ovan, då reglerna är desamma. Liksom för doktorander räknas ett postdok-stipendium som studier och kan därför utgöra överhoppningsbar tid hos Akademikernas a-kassa. Värt att notera är dock att maximalt fem år kan hoppas över vid fastställande av a-kassans arbetsvillkor. Har du tidigare arbetat som till exempel stipendiefinansierad doktorand finns alltså en risk att överstiga maxgränsen.

Postdoktor utomlands

Planerar du att genomföra en postdoktor utomlands rekommenderar vi att du tar kontakt med Försäkringskassan och Akademikernas a-kassa för att kolla upp ditt försäkringsskydd såväl under tiden som efter hemkomst.

 

Senast uppdaterad: