Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för skogsvetare

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare är experter på att förvalta skog och ta tillvara på dess ekonomiska, ekologiska och sociokulturella värde. De finns främst på företag inom skogsbranschen, men även på universitet, högskolor och myndigheter.

De drygt 3 600 personer med en akademisk skoglig utbildning på den svenska arbetsmarknaden finns framför allt i skogssektorn.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för både nyexaminerade och yrkeserfarna jägmästare, skogsvetare samt skogsmästare är idag i balans. De närmaste åren är det troligt att efterfrågan kommer att öka. Det beror främst på stora pensionsavgångar. Arbetskraftsbarometern rapporterar 6 av 10 arbetsgivare att det är svårt att rekrytera skogligt utbildade akademiker.

Skogsnäringen har en ambitiös forskningsagenda. Den driver på ett mycket påtagligt sätt på omställningen mot en fossilfri, biobaserad och cirkulär ekonomi. Trä har blivit en allt viktigare råvara, som idag används betydligt bredare än tidigare för att exempelvis bygga flerfamiljshus i trä, för att ta fram kemikalier eller nya material.

Sammantaget innebär satsningen på FoU och omställningen av samhället att skogssektorn kommer att efterfråga allt fler forskarutbildade och rekrytera bredare. Allt fler naturvetare med kompetens inom exempelvis IT, kemi eller biologi kommer sannolikt att arbeta i sektorn framöver.

Inom sektorn kan vi förvänta oss en ökad efterfrågan på forskare, projektledare och data scientist.

Årsskiftet 2020/21 fick 2 procent av Naturvetarnas medlemmar ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 

Var finns jobben?

Skogsakademiker arbetar exempelvis på skogsbolag, tjänsteföretag, energiföretag, organisationer och stiftelser. Myndigheter, SLU samt kommuner och församlingar som äger skog är andra arbetsgivare.

Det är vanligt att skogliga utbildade är egenföretagare (28 procent). En effekt av att en stor andel av de som läser skogliga utbildningar också är markägare.

Vanliga sektorer där de jobbar

 

Exempel på arbetsgivare

 • Skogsstyrelsen
 • SLU
 • Länsstyrelser
 • Sveaskog
 • Holmen Skog
 • SCA Skog
 • Skogforsk
 • Skogsägarna Mellanskog
 • Norra Skogsägarna
 • Stora Enso Skog

 

Vad gör de på jobbet?

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare jobbar med verksamhetsledning, handläggning, produktion och inköp inom skogssektorn. 

De flesta jägmästare, skogsvetare och skogsmästare arbetar med skog, inklusive trä- och pappersindustrin.

Exempel på titlar

 • Skogskonsulent
 • Virkesinköpare/-köpare
 • Skogsinspektör
 • Handläggare
 • Projektledare
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Skogsförvaltare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Specialist/Expert
 • Chef

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Vanliga grundutbildningar

 • Jägmästarprogrammet
 • Skogsmästarprogrammet
 • Skogsvetenskap
 • Skogs- och träteknik

Du kan söka efter relevanta utbildningar på www.studera.nu. För att minska ner träffarna begränsa sökningen till program och kandidatexamen. Du kan också besöka SLU eller Linnéuniversitetet som är de lärosäten som erbjuder skogliga utbildningar.

Hur länge studerar man?

Ungefär 50 procent av de skogligt utbildade har gått en treårig akademisk utbildning och cirka 10 procent är forskarutbildade. Jägmästarprogrammet är ett 5-årigt yrkesprogram och skogsmästarprogrammet ett 3-årigt.

Vad kan naturvetare inom skog?

 • Förvalta och förädla skogen
 • Agera affärsmässigt
 • Förhandla och förena olika intressen
 • Ledarskap
 • Utgå från skogsbranschens förutsättning vid beslut och analys
 • Utveckla nya metoder, produkter och tjänster

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: