Frågor & svar
Råd och stöd

Lagar och avtal

För att det fackliga arbetet på arbetsplatsen ska fungera finns ett antal lagar som reglerar de rättigheter och skyldigheter som gäller förtroendevalda och arbetsgivare.

Det arbetsrättsliga ramverket består av tre nivåer:

  • Lagar.
  • Kollektivavtal, som utvidgar och förbättrar det som är lagstadgat. Även anställda på en arbetsplats med kollektivavtal som inte är fackligt anslutna, lyder under detta.
  • Det individuella anställningsavtalet.

För att veta vad som gäller i en särskild situation, börja alltid med att titta vad som står i det individuella anställningsavtalet, gå sedan vidare till kollektivavtal och sist till lagen.

 

Kollektivavtal

Kollektivavtal kompletterar de arbetsrättsliga lagarna. De innehåller villkor som inte finns lagstadgade, till exempel möjligheten att påverka lönen genom det årliga lönesamtalet och reglerar hur samverkan mellan arbetsgivare och den lokala fackliga föreningen.

På central nivå är kollektivavtalens villkor anpassade efter en viss bransch. Dessa tecknas av fackförbunden centralt såsom Naturvetarna och arbetsgivarorganisationer. På kommun, regional och statlig sektor finns centrala kollektivavtal på alla arbetsplatser. Inom privat sektor är det upp till arbetsgivaren att besluta om att ha ett centralt kollektivavtal. 

De centrala kollektivavtalen reglerar bland annat semester, föräldrapeng, övertidsersättning, pension och uppsägningstider. Kollektivavtalen innehåller också sjukförsäkringar för de anställda som kompletterar det allmänna socialförsäkringssystemet.

Du hittar centrala kollektivavtal som är vanliga för arbetsgivare där naturvetare arbetar här.

Lokala kollektivavtal 

Ett lokalt kollektivavtal gäller för en specifik arbetsgivare. Dessa kompletterar det centrala kollektivavtalet enligt arbetsplatsens förhållanden. Dessa förhandlas fram av den lokala föreningen och arbetsgivaren. 

Kollektivavtalen är värda att vårdas - och i det arbetet spelar du som är förtroendevald en viktig roll. 

Lokala kollektivavtal kan handla till exempel handla om:

  • Samverkan
  • Flextid
  • Arbetstid
  • Kompetensutveckling
  • Friskvård
  • Semesterväxling
  • Jour och beredskap

Det kan också finnas lokala avtal där man gör anpassningar för olika delar av verksamheten, olika yrkesgrupper eller olika individer.

 

Viktiga arbetsrättsliga lagar

Senast uppdaterad: