Frågor & svar
Råd och stöd
Två personer tittar på dokument ihop

Anställningsformer

Det finns flera olika anställningsformer med olika villkor. Tillsvidareanställning är vanligt, men korta och tillfälliga anställningar blir allt vanligare. Lagen om anställningsskydd, LAS, talar om vad som gäller i olika situationer.

Huvudregeln i Lagen om anställningsskydd, LAS, är att en anställning gäller tills vidare. Det betyder att den bara kan upphöra genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp den. Tillsvidareanställning kallas även fast anställning.

Rätt till heltid

För dig som har en deltidstjänst finns en regel i LAS om företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Det innebär att du ska erbjudas en tjänst på heltid innan någon kan nyanställas. Rätten gäller på den driftsenhet där du är anställd och för arbetsuppgifter du är kvalificerad för. Om du är intresserad av att gå upp i arbetstid ska du anmäla det skriftligen till din arbetsgivare. Inom staten är företrädesrätten till utökad anställning betydligt svagare än arbetsmarknaden i övrigt på grund av att alla anställningar ska ges till den som uppvisar störst förtjänst och skicklighet, där skicklighet väger tyngst.

Kom ihåg att du har lagstadgad rätt att gå ner i arbetstid för föräldraledighet och studier.

 

Rätt till återanställning

Du som har varit anställd mer än tolv månaders under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare har företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren behöver rekrytera. Företrädesrätten gäller från det att besked lämnats, eller skulle ha lämnats, samt i nio månader efter det att anställningen upphört. Inom staten är återanställningsrätten betydligt svagare än arbetsmarknaden i övrigt på grund av att alla anställningar skall ges till den som uppvisar störst förtjänst och skicklighet, där skicklighet väger tyngst.

 

Tidsbegränsade anställningar

Lagen om anställningsskydd tillåter fem typer av tidsbegränsade anställningar. Observera att det kan finnas andra typer av tidsbegränsade anställningar i ett kollektivavtal.

Universitets- och högskoleområdet har ett antal undantag från de generella LAS-reglerna kring tidsbegränsade anställningsformer. Dessa regleras i högskoleförordningen.

Provanställning

En arbetsgivare kan välja att provanställa dig för en utlyst tjänst. En provanställning får inte vara längre än sex månader, men undantag finns i några kollektivavtal. När provanställningen löper ut övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning om inget annat sagts.

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning innebär att en arbetsgivare kan anställa en person under maximalt 24 månader.

En arbetstagare som har en allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare blir automatiskt tillsvidareanställd om anställningen i allmän visstid pågått:

 1.  i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller
 2. i sammanlagt mer än två år under en period då arbetstagaren haft visstidsanställningar som följt på varandra. I denna kedja av visstidsanställningar kan allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning ingå. En anställning måste ha tillträtts inom sex månader från den förra anställningens slutdag för att kedjan inte ska brytas.

Den regel som först resulterar i att anställningen omvandlas till en tillsvidareanställning gäller.

På kommunal sektor ser reglerna annorlunda ut. Läs mer i kollektivavtalet för kommunal sektor.

Säsongsanställning

I vissa branscher förekommer säsongsarbete. Till exempel är det vanligt att anställa naturvetare inom trädgårdsbranschen under sommarmånaderna. Denna tillfälliga anställning avslutas då säsongen är över.

Du har rätt att bli anställd nästa säsong om:

 1. Du varit anställd mer än sex månader under en tvåårsperiod.
 2. Du har anmält intresse skriftligt till arbetsgivaren.

Läs mer om säsongsanställning i LAS §15 och i kollektivavtal.

Vikariat

Vikariat innebär att du tjänstgör i stället för en eller flera personer som är tjänstlediga. Du kan också vara vikarie i väntan på att en person ska anställas på en vakant tjänst.

Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren, övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

På kommunal sektor ser reglerna annorlunda ut. Läs mer i kollektivavtalet för kommunal sektor

Timanställning

Timanställning, även kallad behovsanställning eller intermittent anställning, är inte en anställningsform enligt lagen, utan är formellt sett väldigt kortvariga visstidsanställningar.

Denna anställningsform kännetecknas av att arbetsgivaren och arbetstagaren med kort varsel och för mycket kortvariga perioder kommer överens om hur man ska arbeta. Man är då endast anställd de dagar/timmar man kommit överens om. Mellan arbetspassen finns därför ingen anställning.

Notera att timanställningar bland annat innebär att det tar längre tid att uppnå den anställningstid som krävs för en tillsvidareanställning, så kallad ”inlasning”, och kan leda till att du står utan ersättning vid sjukdom.

Anställningsformer statlig sektor

Anställningsförordningen, 9§

Anställningsförordningen tillåter tidsbegränsning för följande kategorier:

 • Anställning som verksledande eller motsvarande ställning.
 • Anställning för enstaka kortvariga perioder.
 • Anställning för en föreskriven, tidsbestämd aspirantutbildning eller annan utbildning vid myndigheten.
 • Anställning om beslut om att myndigheten skall upphöra eller genomgå en omfattande omorganisation inom två år.

Utlandsreseavtalet, URA 3§

Utlandsreseavtalet, URA, ger möjlighet till tidsbegränsad anställning då man tjänstgör utomlands under en viss tid. Postdoktorer som har anslag från till exempel Vetenskapsrådet får oftast en URA anställning under den tid de är utomlands på postdoktor tjänstgöring. Detta skyddar den sjukpenninggrundande inkomsten.

Tidsbegränsade anställningar enligt högskoleförordningen, HF

Lärare inom konstnärlig verksamhet max 5+5 år

Lärare inom konstnärlig verksamhet får ha en tidsbegränsad anställning i högst fem år. Denna anställning får förnyas med en ytterligare femårsperiod, men den sammanlagda anställningstiden får ej omfatta mer än 10 år.

Adjungerad professor max 12 år

Adjungerade professorer får ha en tidsbegränsad anställning i sammanlagt högst tolv år.

Gästprofessor – max 5 år

Gästprofessorer får ha en tidsbegränsad anställning i sammanlagt högst fem år.

Meriteringsanställning max 4 (6) år

Meriteringsanställning får tidsbegränsas i högst fyra år och kan i vissa fall förlängas till sex år om den anställda har:

 • varit föräldraledig
 • varit sjuk
 • gjort försvarstjänst
 • innehavt förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer.

För att vara behörig att anställas på en meriteringsanställning, ska man ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande kompetens, som bör ha uppnåtts senast fem år före ansökningstidens utgång. Olika lärosäten har olika skäl till att förlänga anställningen. Detta regleras i den lokala anställningsförordningen.

Olika universitet och högskolor har vitt skilda tjänstebeteckningar för dessa tjänster: forskarassistent, biträdande lektorat m.fl. Vissa av dessa ger rätt till prövning för en tjänst som lektor, vilket regleras i den lokala anställningsförordningen vid lärosätet.

Om man har haft en tidsbegränsad anställning enligt denna bestämmelse får man inte övergå till annan tidsbegränsad anställning inom sex månader efter att meriteringsanställningen har avslutats.

Doktorandanställning – max 8 år eller 4 år på heltid

Doktorander får tidsbegränsas max åtta år eller motsvarande fyra års heltidsstudier. Den första anställningen får max gälla ett år och får sedan förnyas. Tiden får förlängas om den anställda har:

 • varit föräldraledig
 • varit sjuk
 • gjort försvarstjänst
 • innehavt förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer

Licentiater får max två år vid heltid eller vad som motsvarar 2 år heltidsstudier.

Assistenter, amanuenser och kliniska assistenter – max ett år

Assistenter, amanuenser och kliniska assistenter får tidsbegränsas max ett år och kan förnyas till en sammanlagd tid av tre år.

Centralt kollektivavtal för adjungerade lärare (ej professorer)

Adjungerad lärare får anställas i max två år, och får förnyas utan bortre total tidsgräns.

Centralt kollektivavtal för anställning som postdoc.

Postdoktor får anställas tillsvidare dock max i två år, och får förlängas om den anställda har:

 • varit föräldraledig
 • varit sjuk
 • gjort försvarstjänst
 • innehavt förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisationer
Senast uppdaterad: