Frågor & svar
Råd och stöd

Naturvetares möjligheter på arbetsmarknaden

Här finns allt du behöver veta om naturvetares jobb, lön och arbetsmarknad. Behovet av att ställa om till ett mer hållbart samhälle och den snabba tekniska utvecklingen ökar behovet av naturvetenskaplig kompetens.

Allt fler naturvetare arbetar med miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. En professionalisering pågår i och med att samhällets och kundernas krav ökar. Redan idag ser vi en brist på kompetens inom exempelvis tillsyn, tillståndsprocesser och regelverk som exempelvis rör hållbarhetsrapportering.

Digitaliseringen stärker naturvetares arbetsmarknad och förändrar de naturvetenskapliga jobben. Laborativa arbetsuppgifter automatiseras och allt fler arbetsuppgifter blir platsoberoende. Samtidigt blir arbetet mer stillasittande och kompetenskraven ökar. Det finns ett stort behov av ökad kompetens för att på ett systematiskt sätt hantera, analysera, stora och komplexa mängder data. Framöver kommer många sektorer behöva fler forskarutbildade för att öka sin innovationskraft.

Många bolag inom framför allt tech och life science upplever att de har svårt att rekrytera naturvetare. Beroendet av kompetens från andra länder ökar och arbetslösheten bland Naturvetarnas medlemmar är idag nere på 1,5 procent. Tech och andra IT-intensiva sektorer, såsom exempelvis life science, står för en mycket stor del av de nya jobb som skapas i Sverige.

 

 

Bli medlem idag!

 

Trender som påverkar arbetsmarknaden

Det är troligt att efterfrågan på naturvetare kommer att öka fram till 2028. FN:s hållbarhetsmål är liksom tidigare vår viktigaste att-göra-lista och pekar på att naturvetenskaplig kompetens behövs. Forsknings- och utvecklingsintensiva sektorer anställer naturvetare i större utsträckning.

Digitaliseringen och ett ökat utbud av allt fler avancerade företagstjänster är andra genomgående trender som påverkar naturvetares arbetsmarknad. För naturvetare innebär utvecklingen att kompetenskraven skärps. Flera sektorer behöver fler forskarutbildade för att kunna öka sin innovationskraft.

Här finns jobben 2028 för dig som är akademiker

Naturvetare arbetar även inom utbildningssektorn och offentlig förvaltning. 

 

Bred kompentens efterfrågas

Utöver naturvetenskaplig spetskompetens finns ett ökat behov av bred kompetens hos arbetsgivare. Att ha kompetens som behövs inom flera olika sektorer gör det ofta lättare att hitta nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Naturvetare som vässar sin kompetens inom AI och matematik kommer troligen framöver ha ett starkt försprång på arbetsmarknaden.Exempel på områden att bredda sin kompetens med är: 

  • Analys
  • Rådgivning
  • Strategisk arbete

Hur ser framtidsyrken ut för naturvetare 2028

Stundande klimatförändringar tillsammans med den tekniska utvecklingen ökar behovet av naturvetenskaplig kompeten. Årets arbetsmarknadsrapport 2023 visar fördjupad insyn för framtidsyrken och på sidan 58 finner du även yrkesförklaringar.

Listan baseras på en analys av uppgifter från branschrapporter som är relevanta för naturvetares arbetsmarknad.

Naturvetarens arbetsmarknadsrapport 2023

 

Senast uppdaterad: