Frågor & svar
Om oss

Rapporter

Så skapar vi ett fungerande flexibelt arbetsliv

Både arbetsgivare och arbetstagare välkomnar utvecklingen mot ett mer flexibelt arbetsliv som skapar balans mellan jobb och fritid och ger mer nöjda medarbetare som presterar bättre. Det visar de djupintervjuer som vi genomfört våren 2022 med ett urval av medlemmar och arbetsgivare. Undersökningen initierades efter att en enkät hösten 2021 visat att 46 procent av våra medlemmar var stressade över att återgå till kontoret efter pandemin.

Kartläggning: Diagnostiken i Sverige innan och efter pandemin

Naturvetarna vill med den här rapporten fästa uppmärksamhet på bristen på medarbetare inom diagnostiken.

Naturvetarnas guide om personlig hållbarhet

Nästan hälften av Naturvetarnas medlemmar har haft fysiska eller psykiska besvär kopplade till jobbet under senaste året. Därför har Naturvetarna tagit fram en guide för personlig hållbarhet med fakta och tips som gör dig mer hållbar i vardagen. Som grund ligger Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen.

Naturvetarnas hållbarhetsguide

Hur kan ni arbeta för att skapa en grön arbetsplats? Naturvetarna har tagit fram en hållbarhetsguide, som hjälper dig att driva på den gröna omställningen på din arbetsplats. Som grund ligger Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Guiden är till för att uppmuntra till diskussion på arbetsplatsen.

Lön och arbetsmarknad - Digitala sektorn

Denna rapport ger dig koll på löneläget och överblick på arbetsmarknaden inom digitala sektorn. Logga in som medlem för att ta del av rapporten.

Lön och arbetsmarknad - Livsmedelssektorn

Denna rapport ger dig koll på löneläget och överblick på arbetsmarknaden inom livsmedelssektorn. Logga in som medlem för att ta del av rapporten.

Lön och arbetsmarknad - Skogssektorn

Denna rapport ger dig koll på löneläget och överblick på arbetsmarknaden inom digitala sektorn. Logga in som medlem för att ta del av rapporten.

Lön och arbetsmarknad - Life Science

Denna rapport ger dig koll på löneläget och överblick på arbetsmarknaden inom Life Science-sektorn. Logga in som medlem för att ta del av rapporten.

Lön och arbetsmarknad - Miljö

Denna rapport ger dig koll på löneläget och överblick på arbetsmarknaden inom miljösektorn. Logga in som medlem för att ta del av rapporten.

Hemarbete och jämställdhetsrapport 2021

Coronapandemin har tvingat många, såväl företag som anställda, att tänka i nya banor när det gäller sättet att jobba. Frågan om flexibelt arbetsliv har blivit alltmer relevant för Naturvetarnas medlemmar. Huvudfokus i denna rapport har lagts på att ta fasta på medlemmarnas inställning till en eventuell återgång till arbetsplatsen, samt att belysa de grupper vars inställning utmärker sig. Mer specifikt studeras följande områden: det flexibla arbetslivet ur ett jämställdhetsperspektiv, i vilken utsträckning våra medlemmar jobbar och vill jobba från arbetsplatsen och stress relaterat till återgång till arbetsplatsen.