Frågor & svar
Om oss

Rapporter

Biomedicinska analytiker underbetalda i regionerna

Naturvetarna har skickat ut en enkät till sina medlemmar som arbetar som biomedicinska analytiker (BMA) i Sveriges regioner. Studien bekräftar att BMA anser att lönesättningen indikerar att de är oviktiga, att de upplever en löneprocess som inte fungerar samt att det råder otydlighet kring karriärvägar för professionen. Detta är ett stort problem för regionerna, då det råder brist på kompetensen och man behöver rekrytera fler BMA samt behålla de som redan är anställda i regionerna.

Ett nedslag i livsmedelsinpektörers arbetsmiljö - hot under coronapandemin.pdf

Livsmedelsinspektörer i framför allt storstäderna uppger att arbetsmiljön blivit sämre under coronapandemin. Deras uppgift att utöva tillsyn för att se till att restauranger efterlever de nya smittskyddsåtgärderna möts ibland av ett hotfullt beteende hos restaurangernas gäster, och i en del fall även med våld. Detta är inte acceptabelt. Naturvetarna rekommenderar därför tydligare information kring livsmedelsinspektörers roll kring trängselkontroller i serveringsmiljöer, fler livsmedelsinspektörer anställs där trängselkontrollerna utgör en stor del av arbetstiden, och att livsmedelsinspektörer alltid bör vara två när man genomför trängselkontroller på serveringsställen.

Nordic work mobility

Today we face many challenges such as globalisation, new forms of employment, digitalisation, structural changes in the labour market, decreasing rates of organisation, climate change, global migratory pressures and the side-effects of freedom of movement for enterprises and employees in Europe. The members of our unions have reported that overall many things work very well when they move to, or work in, another Nordic country and that it is relatively uncomplicated to do so. However, obstacles to work mobility still exist and some of them have been identified in this report together with possible solutions.

Arbetsmiljön inom djursjukvården

Anställda inom svensk djursjukvård upplever stress och hög arbetsbelastning, anger att de i hög grad arbetar övertid och att ledarskapet brister. Det visar en studie av arbetsmiljön inom djursjukvården som Naturvetarna har gjort under våren 2019.

Naturvetare skapar framtidens hälso- och sjukvård - Konkreta förslag för att klara kompetensförsörjningen

Naturvetare är viktiga för hälso- och sjukvården och i ljuset av digitaliseringen och den medicinska utvecklingen kommer de att bli allt viktigare. Ett ökat fokus på diagnostik, förebyggande hälsoarbete samt forskning och utveckling (FoU) är starkt pådrivande faktorer. Denna rapport har lett fram till några slutsatser som är viktiga om landsting och regioner ska klara kompetensförsörjningen i en allt hårdare konkurrens.

Naturvetares arbetsmarknad 2017

Omställningen mot ett hållbart samhälle kan inte ske utan naturvetenskaplig kompetens. I ljuset av det är det med viss oro Naturvetarna konstaterar att vi nu går mot brist på kompetens inom allt fler naturvetenskapliga områden. Detta kan komma att hämma Sveriges tillväxt och försvåra ambitionerna att ställa om till ett hållbart samhälle.

Miljöchefers arbetssituation - en rapport om förutsättningarna i arbetet.pdf

Låg status, otillräckliga resurser och för lite tid till strategiskt arbete. Detta är vardag för många av Sveriges miljöchefer. I en enkät om arbetssituationen för miljöchefer som Naturvetarna genomfört framkommer också att hälften arbetat mindre än tre år på sin nuvarande tjänst och många av cheferna uttrycker att det är svårt att rekrytera och behålla kompetent personal.

Naturvetares arbetsgivare om rekryteringsbehov och kompetens.pdf

Naturvetarnas undersökning över hur naturvetares arbetsgivare ser på naturvetenskaplig kompetens och vilka kunskaper och färdigheter de efterfrågar ger i huvudsak en glädjande bild, men det finns några klara orosmoln.

Djursjukskötares arbetsmiljö - Ohållbar arbetsbelastning, rollfördelning & bristande organisation

8 av 10 djursjukskötare menar att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög. Drygt 60 procent uppger att de ofta arbetar övertid. Tre fjärdedelar anser att det har funnits arbetsmiljöproblem på deras arbetsplats under det senaste året.

Uppföljning: hot och våld mot inspektörer

Detta är en uppföljning av rapporten Inspektörernas arbetsmiljö i fokus: En ohållbar situation från 2013. Uppföljningen bekräftar att den ohållbara arbetsmiljön, med avseende på hot- och våldsproblematik, för Sveriges djurskydds-, miljö- och hälso- och livsmedelsinspektörer dessvärre består.

Dela artikel