Frågor & svar
Om oss

Rapporter

Hemarbete och jämställdhetsrapport 2021

Coronapandemin har tvingat många, såväl företag som anställda, att tänka i nya banor när det gäller sättet att jobba. Frågan om flexibelt arbetsliv har blivit alltmer relevant för Naturvetarnas medlemmar. Huvudfokus i denna rapport har lagts på att ta fasta på medlemmarnas inställning till en eventuell återgång till arbetsplatsen, samt att belysa de grupper vars inställning utmärker sig. Mer specifikt studeras följande områden: det flexibla arbetslivet ur ett jämställdhetsperspektiv, i vilken utsträckning våra medlemmar jobbar och vill jobba från arbetsplatsen och stress relaterat till återgång till arbetsplatsen.

Arbetsmiljörapport 2021

Runt hälften av respondenterna i denna arbetsmiljöstudie har uppgivit att de har haft såväl fysiska som psykosociala besvär som de kopplar till arbetet under de senaste 12 månaderna. Förutom detta är det ungefär en lika stor andel, 52 procent, som upplever att de har alldeles för mycket att göra på jobbet. Naturvetarna har på senare år börjat erbjuda föreläsningar och seminarier kring personlig hållbarhet och utifrån resultaten i denna rapport är detta något som förbundet bör fortsätta med och vidareutveckla. Förutom detta måste det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ute på arbetsplatserna fungera på ett bättre sätt och ta höjd för en större flexibilitet i arbetslivet framöver enligt Naturvetarna.

Hemarbete 2021

Naturvetarna har genomfört en studie kring hur medlemmarna har arbetat under corona samt hur de ser på hemarbete framöver. Studien visar att förutsättningar och preferenser ser olika ut hos individer när det gäller distans-/hemarbete, varför det inte går att applicera en generell lösning för samtliga medlemmar. Naturvetarna har en viktig roll att fylla framöver i att underlätta för att en större flexibilitet kan uppnås samt för att bevaka att detta görs på ett sätt som inte på ett negativt sätt inverkar på det framtida arbetslivet eller arbetsmiljön för medlemmarna.

Hållbarhetsrapporten 2021

Naturvetarna har ställt frågor till våra medlemmar om deras syn på miljömässig hållbarhet. Det visar sig att engagemanget för att bidra till ett mer hållbart samhälle är väldigt starkt, hela 98 procent svarar att det är ganska viktigt eller mycket viktigt för dem att som individer bidra till ett mer hållbart samhälle. Naturvetarnas medlemmar, varav många har en djupgående kunskap i frågorna, har en roll att fylla i detta arbete och det är dags att sätta i gång då 2030 inte är många år bort. Omställningen behöver ske nu. Naturvetarna vill därför lyfta upp dessa frågor på agendan, inte minst för att synliggöra att naturvetare har kompetens inom dessa frågor och därför är väl lämpade att driva dem runtom i Sverige.

Laboratoriemedicinen i Sverige

Laboratoriemedicinen som helhet tycks lida av att den är splittrad på flera olika specialiteter samtidigt som den är en viktig delkomponent i stort sett all vård som bedrivs. För en effektivare hälso- och sjukvård krävs framöver stärkta möjligheter för diagnostiken att påverka flöden och arbetssätt. Naturvetarna anser att det måste bli attraktivare att arbeta inom diagnostiken. Konkret krävs att den skeva lönestrukturen för biomedicinska analytiker åtgärdas samt ett kompetenslyft motsvarande det som gjordes för att få in fler naturvetenskapliga lärare i skolan.

Biomedicinska analytiker underbetalda i regionerna

Naturvetarna har skickat ut en enkät till sina medlemmar som arbetar som biomedicinska analytiker (BMA) i Sveriges regioner. Studien bekräftar att BMA anser att lönesättningen indikerar att de är oviktiga, att de upplever en löneprocess som inte fungerar samt att det råder otydlighet kring karriärvägar för professionen. Detta är ett stort problem för regionerna, då det råder brist på kompetensen och man behöver rekrytera fler BMA samt behålla de som redan är anställda i regionerna.

Naturvetares arbetsmarknad 2021

I naturvetares arbetsmarknad framkommer att naturvetare framför allt arbetar inom sju sektorer. Life science, där hälso-och sjukvården utgör en betydande del är den sektor som sysselsätter flest naturvetare. Det är också en av de mest forsknings- och utvecklingsintensiva sektorerna på arbetsmarknaden.

Ett nedslag i livsmedelsinpektörers arbetsmiljö - hot under coronapandemin.pdf

Livsmedelsinspektörer i framför allt storstäderna uppger att arbetsmiljön blivit sämre under coronapandemin. Deras uppgift att utöva tillsyn för att se till att restauranger efterlever de nya smittskyddsåtgärderna möts ibland av ett hotfullt beteende hos restaurangernas gäster, och i en del fall även med våld. Detta är inte acceptabelt. Naturvetarna rekommenderar därför tydligare information kring livsmedelsinspektörers roll kring trängselkontroller i serveringsmiljöer, fler livsmedelsinspektörer anställs där trängselkontrollerna utgör en stor del av arbetstiden, och att livsmedelsinspektörer alltid bör vara två när man genomför trängselkontroller på serveringsställen.

Nordic work mobility

Today we face many challenges such as globalisation, new forms of employment, digitalisation, structural changes in the labour market, decreasing rates of organisation, climate change, global migratory pressures and the side-effects of freedom of movement for enterprises and employees in Europe. The members of our unions have reported that overall many things work very well when they move to, or work in, another Nordic country and that it is relatively uncomplicated to do so. However, obstacles to work mobility still exist and some of them have been identified in this report together with possible solutions.

Arbetsmiljön inom djursjukvården

Anställda inom svensk djursjukvård upplever stress och hög arbetsbelastning, anger att de i hög grad arbetar övertid och att ledarskapet brister. Det visar en studie av arbetsmiljön inom djursjukvården som Naturvetarna har gjort under våren 2019.