Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Så fungerar det fackliga arbetet

Här förklarar vi övergripande hur det fackliga arbetet är organiserat inom de olika sektorerna. 

Hur det fackliga arbetet är organiserat och vilka organisationer och föreningar som har mandat att förhandla om vad ser olika ut beroende på vilken sektor det handlar om.

Nedan kan du läsa om vad som gäller på central och lokal nivå inom de olika sektorerna. 

Så funkar det inom staten

Som förtroendevald inom den statliga sektorn samarbetar flera förbund inom Saco, såsom Naturvetarna, genom förhandlingsorganisationen Saco-S. Som förtroendevald inom staten representerar du medlemmar i flera akademikerförbund. 

Saco-S centralt

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker som Naturvetarna är en del av. De driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S styrelse leder det löpande arbetet och representantskapet är dess högsta beslutande organ. 

Saco-S centralt träffar centrala kollektivavtal av generell karaktär såsom ramavtal om löner (RALS 2010-T), allmänna anställningsvillkor (Villkorsavtal-T), pensionsavtal (PA16) och avtal om omställning samt andra frågor som rör partsgemensamt utvecklingsarbete. De kan också besluta om att vidta eventuella konfliktåtgärder. 

Saco-S lokalt

På de statliga arbetsplatserna finns lokala Saco-S föreningar (ibland Saco-S-råd) som företräder alla Saco-S-förbundens medlemmar på arbetsplatsen. Det betyder att du som är medlem i Naturvetarna och förtroendevald i en lokal Saco-S förening även företräder medlemmar i andra Sacoförbund. 

I större verksamheter finns en övergripande Saco-S-förening som ansvarar för frågor som berör myndigheten eller motsvarande. I vissa fall finns lokal–lokala föreningar som ansvarar för samverkan på regional nivå. Om en lokal förening saknas, företräds Saco-S som lokal part av det förbund som Saco-S utsett till kontaktförbund.

Saco-S-föreningarna får förhandla och träffa lokala kollektivavtal med vissa begränsningar. Läs mer om undantagen i "Arbetstagarnyckel". Föreningen är också lokal part i medbestämmande- och samverkansförhandlingar, och kontaktförbundet bistår med råd och anvisningar före och under den lokala förhandlingen. Om Saco-S-förening saknas företräder kontaktförbundet Saco-S som lokal part.

Schematisk bild över Saco-S organisation

Kontaktförbund

För varje arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarverket har Saco-S utsett ett kontaktförbund. Dess uppgifter är att bistå de lokala förtroendevalda med rådgivning, utbildning, allmän service och förhandlingshjälp. Kontaktförbundet ska även förhandla för Saco-S vid centrala samverkansförhandlingar eller medbestämmandeförhandlingar (förhandlingsfunktionen). Det företräder även Saco-S som lokal part om lokalförening saknas. 

Uppdragen i en styrelse ska anmälas till Naturvetarna då Naturvetarna är kontaktförbund.

Naturvetarna är kontaktförbund för följande arbetsgivare: 

 • Arbetsmiljöverket (AV)
 • Folkhälsomyndigheten (FHM)
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 • Gentekniknämnden
 • Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
 • Jordbruksverket
 • Karolinska institutet (KI)
 • Kemikalieinspektionen
 • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Nordiskt genresurscenter (NordGen)
 • Polarforskningssekretariatet
 • Rättsmedicinalverket (RMV): Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
 • Skogsstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Om du är förtroendevald på någon annan myndighet hittar du ditt kontaktförbund i Arbetstagarnyckeln

Så funkar det inom privat sektor

Inom privat sektor samverkar flera Sacoförbund på central och lokal nivå. Därför representerar du som är fackligt förtroendevald medlemmar från olika Sacoförbund på din arbetsplats.

 

Central nivå

Inom den privata sektorn samverkar flera förbund i förhandlingsfrågor. Den största samverkan sker genom PTK som förhandlar om avtal om tjänstepension, omställning, uppfinnarfrågor och konkurrensklausuler med arbetsgivarparten Svenskt Näringsliv.

Naturvetarna samarbetar med andra Sacoförbund i förhandlingar om lön och anställningsvillkor i centrala kollektivavtal. Exakt hur samarbetet ser ut varierar från avtalsområde till avtalsområde. Inom handel- och tjänstesektorn (AHT) samt stora delar av den ideella sektorn, sker samverkan inom Akademikerförbunden.

De förbund som förhandlar om ett kollektivavtal har så kallad partsställning. Naturvetarna har partsställning inom följande avtalsområden på privat sektor:

 • Gröna arbetsgivare (tidigare SLA)
 • Innovations- och Kemiindustrierna, IKEM

De förbund med flest medlemmar är avtalsansvarig och förhandlar om avtalen. Inom avtalsområdet AHT är vi avtalsansvariga för kollektivavtalet Arbetsgivaralliansen - Upplevelse och kultur.

Naturvetarna centralt arbetar för att vårda och utveckla de kollektivavtal där vi har partsställning, och för att få partsställning på fler avtalsområden där vi har många medlemmar för att få möjlighet att påverka villkoren för våra medlemmar.

 

Lokal nivå

Ute på arbetsplatserna finns lokala Akademikerföreningar som företräder alla Sacoförbundens medlemmar på arbetsplatsen. Akademikerföreningen driver de lokala frågorna som till exempel löneprocessen och lönerevisionen, verksamhetsfrågor och kompetensutveckling.

Akademikerföreningen kan teckna lokala kollektivavtal för att möta de förutsättningar som finns på den specifika arbetsplatsen. Stäm av med ert kontaktförbund för råd och stöd innan ni tecknar ett lokalt kollektivavtal.

Uppdragen i en styrelse ska anmälas till Naturvetarna.

Kontaktperson

Om det inte finns tillräckligt många medlemmar eller styrelsekandidater för att starta en förening kan ni utse en kontaktperson vars huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen på samma sätt som en förening gör. Om arbetsgivaren har kollektivavtal omfattas kontaktpersonen av förtroendemannalagen.

Kontaktpersonen kan utses av det centrala förbund som har flest medlemmar på arbetsplatsen men kan också utses av föreningsutvecklarna som arbetar för samtliga Sacoförbund. Läs mer på www.akademikerforening.se

Uppdraget ska anmälas till Naturvetarna.

 

Kontaktförbund

Akademikerföreningens kontaktförbund ansvarar för att ge råd och stöd i deras arbete. Det är det förbund som är part i centrala avtalet. Inom AHT är det förbundet som är avtalsansvarigt som är kontaktförbund.

Så funkar det inom kommun och region

Som förtroendevald inom kommun och region representerar du medlemmar i Naturvetarna på din arbetsplats. Samarbeten med andra akademikerförbund sker på central nivå.

Central nivå

Inom kommun och regioner samarbetar 17 Sacoförbund, inklusive Naturvetarna, inom förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen. De förhandlar om centrala kollektivavtal såsom Allmänna bestämmelser och HÖK-T, med arbetsgivarorganisationerna SKL och Sobona. Övriga Sacoförbund har egna avtal. 

Lokal nivå

I kommuner och regioner har Naturvetarna egen partsställning. Det betyder att vi har en egen röst i förhandlingar gällande lokala kollektivavtal, exempelvis i lönefrågor. Det leder också till att Naturvetarnas medlemmar bildar egna Naturvetarföreningar, och att du som är fackligt förtroendevald enbart företräder medlemmar i Naturvetarna.

Naturvetarföreningar

Den lokala fackliga föreningen och den enskilda arbetsgivaren kan förhandla om lokala avtal. Det handlar då om förbundsspecifika frågor som till exempel lönefrågor eller i individärenden. Det finns oftast en Naturvetarförening per kommun eller region.

Lokala kollektivavtal tecknas av Naturvetarföreningens ordförande i samråd med Naturvetarna centralt. Vilket mandat den lokala företrädaren har, avgörs i samråd med ansvarig ombudsman beroende på personens erfarenhet, delaktighet i framtagandet av avtalet samt vilken typ av avtal det rör sig om. Stäm alltid av med din ombudsman på Naturvetarna innan ett nytt lokalt avtal skrivs på.

Styrelsen ska anmälas till Naturvetarna.

AkademikerAlliansförening

Inom kommuner och regioner verkar Naturvetarna även inom AkademikerAlliansen som förhandlingskartell, vilket innebär att föreningen även kan kallas AkademikerAlliansförening. Då företräder föreningen alla medlemmar som ingår i AkademikerAlliansen. Detta kan vara frågor kring löneprocessen, samverkan och ett flertal andra frågor, beroende på vilket mandat som lämnats till föreningen från respektive förbund.

Sacoråd

Naturvetarna samverkar även med andra Sacoförbund, vilket betyder att det på många arbetsplatser finns så kallade Sacoföreningar eller Sacoråd. De kan i vissa fall fungera som lokal part mot arbetsgivaren. Det handlar då om frågor om central samverkan och arbetsmiljö. I ett Sacoråd kan även ett förbund som inte ingår i AkademikerAlliansen vara med. Förtroendevalda i Sacoråd kan utses på lite olika sätt på olika arbetsplatser. Uppdraget ska anmälas till Naturvetarna.  

Arbetsplatsombud

Arbetsplatsombud kan finnas på arbetsplatser både där det finns en Naturvetarförening och som har många medlemmar, och där det saknas en Naturvetarförening.

På stora arbetsplatser med en Naturvetarförening tar arbetsplatsombuden hand om frågor på sin enhet och rapporterar till föreningen. De kan sitta i samverkan för sin enhet men det är upp till Sacorådet att välja vilka som sitter i samverkan centralt med arbetsgivaren.

Då det inte finns en Naturvetarförening utses arbetsplatsombuden av medlemmar i Naturvetarna på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsplatsombudet representerar dem som fackligt förtroendevald. Uppdraget ska anmälas till Naturvetarna.

Vilka representerar du?

Som fackligt förtroendevald inom kommun och landsting är det viktigt att tänka på vilka du företräder. Om du sitter i styrelsen för en Naturvetarförening eller är arbetsplatsombud företräder du alla medlemmar i Naturvetarna på arbetsplatsen, inte bara din profession. Sitter du i ett Sacoråd så företräder du även alla medlemmar i ett Sacoförbund.

Ta reda på hur det ser ut på din arbetsplats, det kan se olika ut beroende på var du arbetar.

Senast uppdaterad: