Frågor & svar
Nyheter

Avtal klart inom staten

Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat ett nytt avtal. Nu är grunden lagd för att nå målet om det hållbara arbetslivet, vilket är glädjande.

Publicerad: Uppdaterad:

Överenskommelsen täcker in allt från partsgemensam statistik och skriftliga anställningsvillkor till arbetsmiljö och tjänstepension, PA 16. Omställningsavtalet har utökats till att omfatta även de som på grund av sjukdom blir uppsagda.

Parterna ska tillsammans se över hur de enskilda överenskommelserna kan bli flera och att de centrala parterna kommer att arbeta mer fokuserat med arbetsmiljö.

Saco-S lyckades också avvärja att balansen mellan parterna vid förhandlingar om lokala arbetstidsavtal förändrades och att semesterperioden förlängdes till att gälla från maj till och med september.

Vid frågor: radgivning@naturvetarna.se

 

Viktigaste delarna i avtalet:

1. Att uppsagda på grund av sjukdom också ska omfattas av Trygghetsstiftelsens åtgärder och få stöd att stanna kvar på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren ska också tidigt under en omställningssituation kunna avropa stöd från Trygghetsstiftelsen. (Protokoll Tillämpning av Omställningsavtalet)

2. Fortsätta det partsgemensamma arbetet fram till och med 2023 inom följande områden

 • Centrala parters stöd till lokal lönebildning
 • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
 • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv, vilket inkluderar digitalt arbetssätt och digital arbetsmiljö
 • Hållbart arbetsliv

3. Inför nya anställningar ska det på arbetsgivarens initiativ klarläggas vad som gäller i frågor av betydelse för anställningen såsom till exempel. lön, anställningsform, omfattning, tillämpliga kollektivavtal och geografisk arbetsskyldighet.

 

Partsgemensamma grupper ska se över:

 1. Parterna är beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS. Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet är att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov av att skapa en helhetslösning för det statliga avtalsområdet. (bilaga 6 i Överenskommelse om RALS T)
 2. Att parterna ska genomföra ett gemensamt arbete för att anpassa pensionsavtalet PA 16 till ett längre arbetsliv genom att se över nuvarande åldersregler och delpensionsavtalet. (bilaga 4 i Överenskommelse om RALS T
 3. Statistikavtalet om partsgemensam lönestatistik ska ses över så att statistiken kan fortsätta att hanteras på ett säkert sätt (bilaga 7 i Överenskommelse om RALS T)
 4. Parterna ska inleda ett partsgemensamt arbete i syfte att utöka möjligheterna till att teckna enskilda överenskommelser.
  (§ 14 Överenskommelse om RALS T)
 5. Att efter Saco-S egen utvärdering av Rals T (löneavtalet) inleda ett partsgemensamt arbete med att omformulera texterna om den lokala lönebildningen på ett sådant sätt att det bättre speglar särarten och syftet med tillsvidareavtalet.
  (§ 14 Överenskommelse om RALS T)
 6. (Principöverenskommelse om Partsrådet)
  Översyn och förhandling om ändringar i nuvarande avtal om tidsbegränsad anställning för postdoktorer som innebär att det är möjligt att i vissa fall tidsbegränsa en anställning utöver vad som följer av LAS.
  (bilaga 8 i Överenskommelse om RALS T)