Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för miljövetare

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer, miljökonsulter, ekologer och hållbarhetsansvariga verkar för en hållbar samhällsutveckling genom att förvalta miljö och naturresurser. De efterfrågas i alla branscher och sektorer på arbetsmarknaden.

Idag finns det ca 11 500 miljöutbildade akademiker på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är idag balans mellan utbud och efterfrågan på miljöutbildade. Enligt vår bedömning kommer det fortsätta så de närmaste åren. Även om det utbildas ett stort antal finns det ett växande behov i omställningen av samhället mot ökad hållbarhet.

Miljösektorn, som är starkt tjänstebaserad, anställer många miljöutbildade. Särskilt inom avfall, avlopp och sanering ser vi idag en tillväxt och det är troligt att fler naturvetare kommer att arbeta inom dessa områden framöver.

Naturvetarna gör bedömningen att efterfrågan av forskarutbildade miljöutbildade kommer att öka med anledning av de miljöutmaningar vi står inför.

Omställningen mot ett hållbart samhälle skärper samhällets krav på alla verksamheter. Med fler lagar, riktlinjer och myndighetskrav kan vi förvänta oss att antalet tjänster inom tillsynen kommer att öka, samt att fler personer kommer att arbeta med att se till att verksamheter lever upp till regler och att tillstånd ges snabbt.

Yrkesroller som troligen kommer att fortsätta vara efterfrågade de närmaste fem åren är miljökonsult, samt kemikalie- respektive miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Årsskiftet 2020/21 fick 1,5 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 

Var finns jobben?

Naturvetare med miljöutbildning arbetar framför allt inom miljösektorn, även om de flesta verksamheter har en hållbarhetsansvarig, miljösamordnare, miljöchef eller miljöstrateg. Många miljövetare arbetar också som miljö- och hälsoskyddsinspektörer, handläggare eller utredare på myndigheter eller som miljökonsulter.

Det är vanligt att miljöutbildade arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag.

Vanliga sektorer där de jobbar

 

Exempel på arbetsgivare

 • Kommuner
 • Länsstyrelser
 • Universitet
 • Naturvårdsverket
 • Trafikverket
 • WSP Sverige
 • Kemikalieinspektionen
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Sweco Environment
 • Ramboll

 

Vad gör de på jobbet?

Tillsyn, handläggning, strategiskt arbete, rådgivning och projektledning är vanliga arbetsuppgifter för miljöutbildade.

 

De flesta miljöutbildade arbetar med miljö, hälsoskydd och naturvård. 

Exempel på titlar

 • Miljö- och Hälsoskyddsinspektör
 • Handläggare
 • Miljökonsult
 • Miljöutredare
 • Projektledare
 • Miljösamordnare
 • Naturvårdshandläggare
 • Utredare
 • Miljöstrateg
 • Miljöingenjör

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Vanliga grundutbildningar

 • Ekologi
 • Marinbiologi
 • Miljö- och hållbarhetsvetenskap
 • Miljö- och hälsoskydd

Det finns ett stort och växande utbud av miljövetenskapliga utbildningar med olika inriktning. Utöver naturvetenskapliga ämnen ingår ofta teknik, statsvetenskap, juridik, pedagogik eller ekonomi. Du kan söka efter relevanta utbildningar på www.studera.nu. För att minska ner träffarna begränsa sökningen till program och kandidatexamen.

Hur länge studerar man?

De flesta miljöutbildade har gått en treårig utbildning och tagit ut en kandidatexamen (54%). En del fortsätter också på en forskarutbildning (16%). Bland de som inriktat sina studier på att bli miljö- och hälsoskyddshandläggare är det förhållandevis ovanligt med en forskarexamen (2%).

Vad kan naturvetare inom miljö?

 • Omsätta kunskap till konkreta åtgärder
 • Arbeta systematiskt
 • Engagera
 • Bedöma och kommunicera miljörisker
 • Hantera intressekonflikter

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: