Frågor & svar
Råd och stöd
En grupp personer har trevligt ihop

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö ska gynna hälsa, trygghet och trivsel. Det är en bra investering för både personal och arbetsgivare. Genom att involvera alla berörda i planeringen av både arbetsorganisationen och av arbetsplatsens utformning, når man ett bättre arbetsklimat.

Som anställd ska du känna dig trygg och inte utsättas för skador i ditt arbete. Även psykosociala problem som orsakas av till exempel konflikter på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem som ska motverkas.

Att känna trivsel på jobbet är viktigt för en god arbetsmiljö. Det är därför viktigt att:

  • arbetsuppgifterna känns meningsfulla och utvecklande.
  • du kan påverka planeringen av ditt arbete.
  • känner till vilka mål som styr verksamheten och hur de egna arbetsuppgifterna förhåller sig till målen.
  • lönen upplevs motsvara arbetsinsatsen för att du ska känna uppskattning i ditt arbete.

Naturvetarna arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar i våra medlemmars arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv utgår från hållbara individer som påverkas av balansen i flera delar i livet, inte bara jobbet. Vi har därför tagit fram en guide för personlig hållbarhet.

 

Arbetsmiljö vid hemarbete 

Efter pandemin har även arbetsmiljön vid hemarbete hamnat i fokus. Arbetslivet har blivit mer flexibelt vilket innebär nya utmaningar och ställer nya krav. Läs mer om regler och tips för hemarbete och Så skapar du en bra arbetsmiljö i det flexibla arbetslivet

 

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och som ska se till att de lagar och policys på arbetsplatsen som rör arbetsmiljön följs.

Som anställd är det viktigt att veta vilken chef som ansvarar för arbetsmiljön, så att du vet vem du ska vända dig till vid problem. Arbetsmiljöansvaret ligger i första hand på högsta chefen, men ansvaret kan delegeras till chefer på en lägre nivå. Detta måste då göras skriftligt.

Även anställda är skyldiga att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Följ de föreskrifter som finns på arbetsplatsen, och säg ifrån om något inte är som det ska. Det är viktigt att de anställda medverkar för att arbetsförhållandena ska kunna anpassas om det finns specifika behov och önskemål.

I Arbetsmiljölagens föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö står det att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till: 

  • vilka arbetsuppgifter de ska utföra
  • vilket resultat som ska uppnås med arbetet
  • om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur
  • vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras
  • vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet

Arbetsgivaren ska dessutom säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har. Läs hela föreskriften om social- och organisatorisk arbetsmiljö här.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) var efterlängtade när de trädde i kraft för fem år sedan. Men vad har hänt sedan dess? Saco har sammanställt erfarenheter från Sacos förbund och förtroendevalda av föreskrifterna i en rapport.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att riskfaktorer i arbetet identifieras och följs upp. Genom att göra risk- och konsekvensanalyser av arbetet kan riskfaktorerna upptäckas redan i planeringsstadiet och på så vis åtgärdas redan innan de utgör en faktisk risk. Det gäller såväl fysisk som social- och organisatorisk arbetsmiljö.

Om stress på arbetsplatsen är ett återkommande eller långvarigt problem kan du prata med skyddsombudet eller arbetsmiljöombudet. De representerar arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och är därför ett bra bollplank i sådana frågor.

 

Stress och utmattning

Att jobba mycket eller ha en hög arbetsbelastning är inte farligt i sig, men när situationen på jobbet börjar påverka ditt allmäntillstånd, sömn och nära relationer är det dags att stanna upp och fundera på vad som kan åtgärdas.

Det kan finnas stressande faktorer i privatlivet som är svåra att rå på, men när det kommer till arbetslivet så finns det regleringar för hur arbetsgivaren ska främja en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att riskfaktorer i arbetet identifieras och följs upp.

 

Skyddsombudets roll

Lokala fackliga representanter och skydds-/arbetsmiljöombud kontrollerar att arbetsgivaren följer de lagar och föreskrifter som finns angående arbetsmiljön. De arbetar för att arbetsmiljön ska vara bra.

Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med minst fem anställda. För små privata företag finns så kallade regionala skyddsombud, RSO, som kontaktar företag och hjälper dem att bygga upp rutiner för en fungerande arbetsmiljö.

Läs mer om skydds-/arbetsmiljöombudets uppdrag på denna länk.

 

Problem med arbetsmiljön?

Om du som anställd har synpunkter på arbetsmiljön bör du alltid försöka uppmärksamma din arbetsgivare, dina lokala fackliga företrädare eller ditt skyddsombud på problemet.

Hjälper inte det kan du som är medlem alltid kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning. Genom samtal och förhandlingar arbetar vi även aktivt med att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö. Genom utbildning och stöd till våra förtroendevalda och skyddsombud påverkar vi även arbetsmiljön till det bättre på din arbetsplats.

 

Kommuner och regioner - Sunt Arbetsliv

Inom kommuner och regioner arbetar Suntarbetsliv för att ge inspiration och verktyg arbetet för en frisk arbetsplats inom kommun- och regionsektorn. De arrangerar bland annat en arbetsmiljöutbildning. 

Sunt Arbetsliv har verktyget Friskfaktorlabbet där ni på arbetsplatsen kan skapa goda förutsättningar för starka friskfaktorer och pröva er fram tillsammans. Friskfaktorlabbet är chefens och skyddsombudets verktyg för att jobba med friskfaktorer i arbetsgruppen.

Privat sektor

Inom privat sektor arbetar Prevent för en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De erbjuder ett flertal arbetsmiljöutbildningar.

Statlig sektor

Inom statlig sektor arbetar Partsrådet och Hållbart arbetsliv för en positiv förändring, att motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv för en bättre arbetsdag. Partsrådet arrangerar exempelvis en e-utbildning om hur man får ett hållbart ledarskap och medarbetarskap när gränserna i arbetsliv och privatliv förändras. 

Om du skadar dig på jobbet

Nu har fackförbund och arbetsgivare tagit fram samlad information om vilka villkor som gäller för den som skadar sig på jobbet inom statlig sektor. Läs mer av PSA-avtalet

Senast uppdaterad: