Q & A
About us

Reports

Framtiden kräver STEM

Sveriges ambition – att inta en ledande position inom den gröna omställningen – står inför ett allvarligt hinder: den växande STEM-krisen. Trots ett ökat behov av kompetens inom dessa områden minskar intresset för STEM bland Sveriges unga. Det behövs åtgärder både på kort och lång sikt för att Sverige inte ska hamna på efterkälken inom grön innovation vilket skulle äventyra vår nationella konkurrenskraft.

Naturvetarbarometern 2023

För andra året i rad har vi frågat våra medlemmar vad som gör en arbetsgivare attraktiv, men även klassat vilka företag och organisationer de helst vill arbeta hos. Nära 6 000 medlemmar och studenter har svarat.

Naturvetarnas inspel till regeringen angående John Hasslers klimatrapport

Naturvetarna har tagit del av John Hasslers klimatrapport och vill understryka vikten av att förvalta Sveriges klimatledarskap på den internationella arenan. Genom att ligga i framkant av klimatomställningen kan vi påverka och inspirera andra länder. Sänks i stället ambitionerna går den möjligheten förlorad.

Sverige klarar sig inte utan utländska forskare

Sverige har alltför få forskarutbildade, och är ett litet land, därför är både akademin och näringslivet beroende av att kunna rekrytera internationellt. Men med strängare och krångligare lagar och en hård retorik om människor från andra länder kommer vår attraktionskraft att påverkas negativt. Det drabbar Sverige som framstående kunskapsnation.

20 förslag för att stärka svensk forskning och innovation

Världen står inför flera utmaningar som har bäring på hela samhällets funktionalitet och människors liv och hälsa, där naturvetenskaplig forskning är en viktig del av lösningen. Vi har frågat våra forskande medlemmar vad de tycker är viktigast för en svensk forskning i världsklass, och hur de som forskar inom akademin upplever sin arbetssituation.

Djurskyddshandläggares arbetsmiljö 2023

Rapportens syfte är att kartlägga och följa upp djurskyddshandläggares arbetsförhållanden. Yrkesgruppen arbetar med att säkerställa att djurägare följer lagar och regler som gäller djurskötsel. Naturvetarna mobiliserar 170 av Sveriges cirka 220 djurskydds-handläggare.

STEM-Kompetens: Nyckeln till framtidens arbetsmarknadSTEM-Kompetens: Nyckeln till framtidens arbetsmarknad

Omställningen driver en ökad efterfrågan på STEM-kompetens (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) samtidigt som flertalet studier visar att arbetsgivare, både inom privat och offentlig sektor, upplever att det finns en kompetensbrist som hindrar dem att ställa om.

Naturvetenskaplig kompetens är avgörande för den gröna omställningen

Stundande klimatförändringar driver på behovet av en snabb grön omställning av samhället. Behovet av denna kompetens är stort och finns inom samhällets alla sektorer, både inom det privata och offentliga.

Naturvetares arbetsmarknad 2023

Omställningen mot ett hållbart samhälle kan inte ske utan naturvetenskaplig kompetens. I ljuset av det är det med viss oro Naturvetarna konstaterar att vi nu går mot brist på kometens inom allt fler naturvetenskapliga områden. Detta kan komma att hämma Sveriges tillväxt och försvåra ambitionerna att ställa om till ett hållbar samhälle.

Hur ska framtidens vårdprofessioner synas i AID?

Många av Naturvetarnas medlemmar i regionerna är upprörda över att de i likhet med andra professioner inte syns med sina arbetsuppgifter i regionernas befattningssystem. Med anledning av att antalet medlemmar som kategoriseras som ”andra specialiteter” har ökat med 139 procent har förbundet återigen begärt att SKR:s statistikgrupp tar upp frågan. Den intresserade kan läsa mer i förbundets bakgrundsrapport.