Frågor & svar
Råd och stöd

Rehabilitering

Om du blir sjukskriven kan du behöva rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet. Då är det din arbetsgivare som har ansvaret för din rehabiliteringsplan. 

Rehabiliteringsåtgärder kan sättas in av arbetsgivaren i ett tidigt skede, det kan ske även innan Försäkringskassan är inblandad. Ju tidigare åtgärderna sätts in, desto större chans för en lyckad rehabilitering och återgång till arbetet. 

 

Så går rehabiliteringen till

Processen för rehabilitering börjar under sjukskrivningen. Men om arbetstagarens hälsotillstånd är sådant att det för tillfället, varken med eller utan rehabiliterande åtgärder, är möjligt med återgång i arbete, ska arbetsgivaren dokumentera att planeringen av åtgärder får vänta tills den anställdes hälsotillstånd har förbättrats.

Målet är att arbetstagaren ska få återfå sin arbetsförmåga helt och kunna återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter.

 • Arbetsgivaren tar fram en rehabiliteringsplan. Planen är ett viktigt underlag för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga och rätten till ersättning.
 • Försäkringskassan har sedan rollen att samordna de medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatserna.
 • Företagshälsovården stöttar och bedömer arbetsförmåga och vilka anpassningar som måste göras för att underlätta återinträde i arbete. 
 • Rehabiliteringsinsatser som exempelvis arbetsträning eller deltidsarbete påbörjas. Rehabiliteringsplanen anger vilka insatser som är nödvändiga. Planen kan ändras vid behov.

Om det visar sig att det inte är möjligt för arbetstagaren att återgå till sina gamla arbetsuppgifter kan det bli aktuellt med en omplaceringsutredning.

 

Rehabiliteringsplan 

Det är arbetsgivaren som är skyldig att upprätta rehabiliteringsplanen. Rehabiliteringsplanen ska:

 • Upprättas om arbetstagaren kan antas ha helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Den ska vara klar senast då arbetstagaren har varit sjukskriven under 30 dagar.
 • Underlätta och påskynda arbetstagarens återgång i arbete.

Rehabiliteringsplanen ska tas fram i samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren, Försäkringskassan och läkare. Om arbetstagaren önskar kan även skyddsombud, fackligt förtroendevald eller annan person vara med för stöd.

Rehabiliteringsplanen ska följas upp och revideras vid behov. Några exempel på anpassningsåtgärder kan vara: 

 • Ändrade arbetstider
 • Anpassning av arbetsuppgifter
 • Omprioritering eller omfördelning av ordinarie arbetsuppgifter
 • Ändrade arbetsmetoder
 • Tillfällig eller permanent omplacering inom ramen för arbetsskyldigheten
 • Användning av arbetshjälpmedel

 

Arbetsgivarens roll och ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för och inleder arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivaren: 

 • Organiserar arbetet och tar fram rutiner för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Gör en bedömning och en plan för återgång i arbetet. Planen kan ändras vid behov.
 • Dokumenterar alla delar i arbetet med rehabiliteringen.
 • Håller kontakt med arbetstagaren under sjukskrivningen och håller sig informerad om hälsoläget.
 • Löser arbetsuppgifter med vikarie under rehabiliteringstiden.
 • Finansieringen av rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivaren kan ansöka om rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan. 

 

Den anställdas roll och ansvar

Det är lätt att känna sig utsatt i rehabiliteringssituationer. Därför är det viktigt att du deltar i planeringen av åtgärderna och själv, så långt det är möjligt, avgör vilka som ska vara involverade i ärendet. Tänk på att: 

 • Lämna läkarintyg till arbetsgivaren snarast!
 • Lämna de upplysningar som behövs för att din arbetsgivare ska kunna klarlägga behovet av arbetsplatsinriktad rehabilitering.
 • Medverka i den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen och ha regelbunden kontakt med din arbetsplats med hänsyn tagen till medicinsk status.
 • Håll din chef informerad om hälsoläget löpande.
 • Samverka vid utredning och planering av lämpliga åtgärder.

Tänk på att Försäkringskassan ska ha original av läkarintyg. Läs alltid igenom läkarintyget och se till att du själv förstår allt som står där, fråga annars läkaren som utfärdat intyget och be denne i sådana fall förtydliga texten på läkarintyget.

 

Skyddsombudets roll

Skyddsombud eller arbetsmiljöombud utses på arbetsplatser som har minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor.

Vid en sjukskrivning deltar de i rehabiliteringsprocessen om du som anställd vill det. De deltar också i framtagandet och uppföljning av rutiner.

 

Omplacering om återgång inte är möjligt

Om det visar sig att det inte är möjligt för arbetstagaren att återgå till sina gamla arbetsuppgifter kan det bli aktuellt med en omplaceringsutredning. Arbetsgivaren ser då över vilka tjänster som finns tillgängliga i verksamheten och om någon av dem passar arbetstagaren utifrån kompetens och arbetsförmåga. Men innan man kommer dit ska rehabiliteringen vara genomförd och avslutad.

Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning om du som medlem hamnar i en situation där det kan bli aktuellt med omplacering.

Senast uppdaterad: