Frågor & svar
Nyheter
Närbild på två personer som skakar hand.
Foto: Colourbox

Allt vi vet om nya LAS

Den 1 okotber ska nya LAS, Lagen om anställningsskydd, börja gälla. Här förklarar vi vad lagförslaget innebär för dig och uppdaterar när något nytt händer.

Publicerad: Uppdaterad:

Så uppdateras lagen om anställningssydd

2022-09-09

Fler undantas. Tre personer kan arbetsgivaren undanta från turordningen, enligt principen ”sist in först ut”, vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det gäller oavsett antal anställda.

Saklig grund blir sakliga skäl vid uppsägning. Syftet är att öka förutsägbarheten vid uppsägning på grund av personliga skäl.

Kortare startsträcka till fast anställning – tills vidare. Det räcker att man har jobbat 12 månader under den senaste femårsperioden för att anställningen ska omvandlas till en tillsvidareanställning. Tidigare gällde dubbla tiden.

Heltid är norm och gäller om inget annat anges. Om anställningen inte är heltid har man rätt till en skriftlig förklaring från arbetsgivaren.

Svårare att hyvla. Turordning enligt LAS införs vid så kallad hyvling, när en heltid omvandlas till deltid.

Ingen lön under tvistetid. Efter uppsägningstiden upphör anställningen i väntan på prövning i domstol. Ingen lön utgår under denna tid, men däremot a-kassa. Om uppsägningen ogiltigförklaras i domstol ska lön plus skadestånd betalas ut.

Inhyrd personal erbjuds anställning. Efter 24 månader, under en treårsperiod, på samma kundföretag ska den inhyrda erbjudas fast anställning. Företaget kan välja det eller betala en ersättning på motsvarande två månadslöner.

 

Även statsanställda får rätt till studiestöd

2022-06-29

– Glädjande att parterna inom staten har tecknat ett avtal om flexibilitet, omställning och trygghet, vilket gör det möjligt att ta del av de nya lagarna och nyheterna på arbetsmarknaden som börjar gälla 1 oktober, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Ett nytt stöd för omställning införs för uppsagda, med rätt till rådgivning och vägledning för att hitta ett nytt jobb. För att få det stödet måste anställningen ha upphört på grund av arbetsbrist, sjukdom eller att en tidsbegränsad anställning löper ut. Ett krav är också att man har haft minst 12 månaders anställning.

Ökar jobbchanserna

Ännu en nyhet är ett kompetensstöd som man kan få för att öka sina jobbchanser. Det stödet kan man få även under en anställning, och inte bara för den som har blivit uppsagd.

Det nya studiestödet, som beviljas av CSN, kan sökas av både den som har jobb och den som är uppsagd. Kravet är att man ska ha jobbat minst åtta år och det senaste året hos samma statliga arbetsgivare.


För trygghet vid uppsägningar gäller:

Arbetsgivare som har fler än 50 arbetstagare har rätt att undanta tre personer från turordningen vid arbetsbrist. Det får som mest göras två gånger per år.


Reglerna för visstidsanställning har också ändrats. En statlig visstidsanställning får pågå i högst två år och uppdraget måste uppgå till minst 12 månader. Uppdraget får inte ligga i myndighetens ordinarie verksamhet och måste finansieras med öronmärkta pengar.


Överenskommelsen har träffats mellan Saco-S – som Naturvetarna är en del av – och andra fackförbund inom staten, och Arbetsgivarverket. Läs mer om avtalet.

 

Ett historiskt avtal för trygghet och kompetensutveckling

2022-06-22

Ett nytt huvudavtal om trygghet och omställning på arbetsmarknaden tecknas i dag av PTK, som Naturvetarna är en del av, LO och Svenskt Näringsliv. Symboliskt äger det rum i Saltsjöbaden, där grunden lades för den svenska modellen för mer än 80 år sedan.

Det var i juni som riksdagen gjorde lag av parternas förslag till trygghetsöverenskommelse, även kallad LAS-uppgörelsen. Den nya lagen träder i kraft den 1 oktober.

– Detta är ett historiskt avtal, där utbildning är en viktig del som gör det möjligt för individer att utveckla sin kompetens, även när man har en anställning. På det sättet breddas synen på anställningstrygghet, som också innebär att förbättra sin kompetens, både på det jobb man har och för framtida anställningar, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Reformen gör det också möjligt för visstidsanställda att ta del av omställning och utbildning under arbetslivet. Ännu en nyhet är att de som jobbar på företag som inte har kollektivavtal får tillgång till stöd för omställning och studier.

– Nu stärks tryggheten för grupper som tidigare haft ett svagare skydd på arbetsmarknaden. I ett tuffare läge för svensk ekonomi är det bra med ett robust system för trygghet och omställning på arbetsmarknaden, säger Per Klingbjer.

För att möta behovet av utbildning vill PTK att regeringen tillför nya resurser till svenska lärosäten. Nytt för dem är att kunna erbjuda utbildning av hög klass undre hela yrkeslivet, vilket ställer nya krav på universitet och högskolor.

 

Sofia lyfter det hållbara arbetslivet i avtalsrörelsen

2022-06-15

I spåren av pandemin och kriget i Ukraina kan förhandlingarna bli svårare än på länge. Sofia Magnusson sitter i Naturvetarnas avtalsdelegation på IKEM-området och har chans att påverka. Läs mer här!

 

Beslut i riksdagen banar väg för nya LAS

2022-06-09

Tidtabellen ser ut att hålla för att ro LAS-uppgörelsen i hamn. Den 8 juni beslutade riksdagen om de lagändringar som krävs för att parternas trygghetsöverenskommelse ska kunna genomföras.

Gynnar naturvetare

Den 1 oktober ska de nya reglerna börjar gälla, och innan dess ska parterna teckna ett nytt huvudavtal.

– Det är glädjande att regeringen har beslutat sig för den här historiska reformen, som kommer att gynna våra medlemmar, bland annat genom att de får möjlighet att utbilda sig med studiestöd mitt i karriären, även när de har anställning, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Höja kompetensen

Ett huvudavtal mellan PTK, som Naturvetarna är en del av, LO och Svenskt Näringsliv, är på gång och ska signeras i Saltsjöbaden den 22 juni.

Trygghetsrådet jobbar nu för fullt för att kunna erbjuda stöd till omställning och kompetenshöjande insatser till både fast anställda och visstidsanställda när den nya lagen träder i kraft.

Även förtroendevalda och ombudsmän hos förbunden, som Naturvetarna, ligger i startgroparna och förbereder sig genom utbildning. Det gäller bland annat att få koll på de nya reglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

 

Viktigaste ändringarna som föreslås i nya LAS

2022-06-02

Saklig grund blir sakliga skäl

Begreppet saklig grund för uppsägning föreslås ersättas av begreppet sakliga skäl. Vad det kommer att innebära i praktiken är än så länge oklart och kommer att tydliggöras i domstolsavgöranden.

 

Omplaceringsskyldighet

Innan arbetsgivaren kan säga upp en arbetstagare, ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning. Till skillnad från idag så föreslås att arbetsgivare som huvudregel endast behöver genomföra en omplaceringsutredning per arbetstagare. Detta betyder till exempel att om en arbetsgivare har omplacerat en arbetstagare p.g.a. personliga skäl, vartefter arbetstagaren fortsätter att åsidosätta sina skyldigheter, inte behöver genomföra någon ny omplaceringsutredning. Däremot om det har gått en ”längre tid” sedan omplaceringen genomfördes kan det dock uppstå en förnyad skyldighet att göra en omplaceringsutredning.

 

Fler arbetstagare får undantas från turordningen

Enligt nuvarande regler i LAS får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta två arbetstagare från turordningen vid arbetsbristuppsägningar, om dessa personer är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Enligt lagförslaget kommer en arbetsgivare tillåtas att undanta tre arbetstagare och taket om högst tio arbetstagare kommer slopas. Det föreslås dock en tremånadersspärr i syfte att motverka missbruk av undantaget men det saknas i lagförslaget en närmare redogörelse av hur denna tremånadersspärr ska beräknas.

 

Upphörande av anställning vid tvist om ogiltigförklaring samt höjning av allmänna skadestånd

Enligt lagförslaget kommer en arbetstagares anställning upphöra vid uppsägningstidens slut, även om uppsägningen är föremål för domstolsprövning. Om en domstol ogiltigförklarar uppsägningen ska dock lön utgå för den tidsperiod som tvisten har pågått.

Eftersom anställningen inte kommer bestå under en tvist enligt förslaget, kommer en höjning av de allmänna skadestånden för felaktiga uppsägningar och avskedanden förmodligen att ske. Skadeståndsbeloppen är det ytterst domstolarnas sak att bestämma.

 

Omvandling från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning

Begreppet allmän visstidsanställning föreslås ändras till särskild visstidsanställning, och har man haft en sådan i sammanlagt mer än tolv månader ska anställningen automatiskt omvandlas till en tillsvidareanställning. Enligt nuvarande bestämmelser denna ”inlasning” efter att arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år.

 

Svårare att omreglera sysselsättningsgrad

Det föreslås att arbetsgivare som vill omreglera en arbetstagares sysselsättningsgrad, exempelvis att besluta att personen ska gå ner från en heltidsanställning till en deltidsanställning, ska följa särskilda turordningsregler om det finns flera arbetstagare med samma arbetsuppgifter.

 

Nytt studiestöd ökar dina jobbchanser

2022-05-04

Ett nytt omställningsstudiestöd är på gång om regeringen får som den vill. Studiestödet är en del av LAS-uppgörelsen som parterna har kommit överens om.

Tanken med studiestödet är att underlätta för den som arbetar att bredda sin kompetens och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Man kan få bidrag upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp med möjlighet att fylla på med lån.

Stödet kan ges i 44 veckor, längre för den som studerar på deltid. Riksdagen förväntas besluta om omställningsstudiestödet under sommaren 2022. Stödet kommer sedan gå att söka från och med den 1 oktober 2022 för studier som börjar tidigast 1 januari 2023.

 

Detta krävs för att få omställningsstudiestödet:

  • Man ska vara etablerad och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden.

  • Ha en ålder mellan 27 och 62 år.

  • Utbildningen ska ge rätt till omställningsstudiestöd.

  • Utbildningen får inte vara längre än 80 veckor (gäller till och med året man fyller 39 år).

  • Utbildningen ska stärka individens ställning på arbetsmarknaden.

  • Man måste studera i en viss omfattning.

  • För utländska medborgare finns fler villkor.

 

Omställningsstudielånet betalas tillbaka enligt samma regler som för vanliga studielån.

 

”Vässa din kompetens eller ta en ny väg”

2022-03-29

Individen är i fokus när det nya omställningsstödet rullas ut i höst. Det nya är att det även ska gälla visstidsanställda och de som inte omfattas av kollektivavtal. Det blir också möjligt att söka stödet även när man har en anställning.

Trygghetsrådet, TRR, har en nyckelroll i det arbetet för naturvetare som är privatanställda tjänstemän.

– Tanken är att individen ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden in i framtiden, säger Johan Lagerhäll, tillförordnad vd på TRR.

I botten ligger ett nytt studiestöd från CSN som ger 80 procent av tidigare lön med ett tak på 4,5 inkomstbasbasbelopp, 21 298 kronor per månad före skatt 2022.

Ovanpå det kommer ett stöd från TRR som drygar ut stödet i två steg, där den första höjningen är ännu ett inkomstbasbelopp, och den andra kan ge upp till totalt 43 000 kronor per månad. Det kan byggas på med ett lån på max 12 000 kronor per månad.

Vad ska man studera för att få stödet?

– Individens egen drivkraft är viktig och kan gälla både fördjupning och att välja en ny väg. Vilken utbildning det kan bli fråga om ska ske i dialog med oss på TRR. Vi ger också ett utlåtande till CSN om studiestöd ska beviljas, säger Johan Lagerhäll.

Han påpekar att det måste finnas en framtid i yrket och ska utgå från individens behov, och inte företagets kompetensbehov. Det är alltså individen som ska stärkas, där avsikten är att den allmänna kompetensnivån i samhället ska höjas.

Men än så länge är inte rutinerna klara för hur processen ska fungera.

– Vi formar våra tjänster nu och har lång erfarenhet av den här typen av omställning. För oss är det viktigt att koll på arbetsmarknaden och olika branscher för att kunna göra bra bedömningar för stöd, säger Johan Lagerhäll.

 

”Löjeväckande att kalla LAS-reformen för historisk”

2022-03-10

Hur dramatiska är förändringarna i nya LAS egentligen? Tommy Iseskog, en av Sveriges ledande experter i arbetsrätt, tonar ner betydelsen.

Nya LAS har beskrivits som en historisk reform inom det arbetsrättsliga området.

– Så dramatiskt är det inte. Sedan LAS tillkom 1974 har det varit flera förändringar som har betytt mer. Att kalla den här historisk är närmast löjeväckande, säger arbetsrättsexperten Tommy Iseskog.

Han har analyserat LAS-uppgörelsen på djupet och har till och med skrivit en bok i ämnet. Det finns ändå några detaljer som är viktiga. En av dem är den ändrade regeln när det uppstår en tvist om en uppsägnings giltighet.

– I dag behåller den uppsagde sin tjänst under tvistetiden. Den nya regeln innebär att anställningen upphör när tiden för uppsägningen löper ut, även om tvisten fortsätter.

Påverkar medelstora företag

Ännu en het potatis har varit att tre personer får undantas i turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist, mot två i dag, och det gäller alla företag oavsett storlek.

– Det kan komma att spela en roll för företag med 40-50 anställda, men mindre för dem med tusen anställda. Formellt behöver arbetsgivaren inte motivera varför just dessa tre personer ska undantas, men frågor lär dyka upp från facket på arbetsplatsen.

Så länge arbetsgivaren vill rädda kvar unik kompetens och nyckelpersoner är det inga problem, förklarar Tommy Iseskog. Men om det handlar om att välja bort icke önskvärda personer kommer det i ett annat läge.

– Om det finns misstankar om diskriminering på grund av ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller annat kan det bli en tvist. Och då måste arbetsgivaren kunna bevisa att det inte är diskriminering.

Tydliggöra begreppen vid uppsägning

I lagtexten om uppsägning ersätts begreppet ”saklig grund” med ”sakliga skäl”. Tanken är att göra det mer förutsägbart för vad ett sakligt skäl är när någon ska sägas upp.

– Här kan en del arbetsgivare vädra morgonluft, men jag ser inga skäl till det. Det är mest kosmetika där praxis, som har mejslats fram genom åren, knappast lär ändras. Jag delar Arbetsdomstolens slutsats att arbetsgivaren har fortsatta svårigheter att bevisa misskötsamheten.

På plussidan för arbetstagarna är att skyddet för visstidsanställda stärks. Det kommer att räcka att den sammanlagda tiden för visstidsanställning uppgår till ett år under en femårsperiod för att den ska övergå i en tillsvidareanställning. I dag gäller två år.

Men ska man inte se nya LAS som ett paket där också stöd till omställning och utbildning ingår?

– Ja, det är främst till nytta för dem som inte omfattas av kollektivavtal. De får nu möjlighet till omställningsstöd. Studiestödet med upp till ett års studier kan bli viktigt för individer som behöver stärka sin kompetens för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.

 

LAS-uppgörelsen på väg att bli lag

2022-01-28

En historisk reform för trygghet och omställning håller på att bli verklighet. Det ger möjligheter för naturvetare som behöver stärka sin kompetens.

LAS-uppgörelsen har kommit ett steg närmare att bli lag. Regeringen har skickat sitt förslag till ny lagstiftning om trygghet, omställning och anställningsskydd till Lagrådet. Efter deras granskning kommer regeringen att lägga en proposition till Riksdagen.

Om allt går enligt planerna träder den nya lagen i kraft den 30 juni 2022. Men vissa delar dröjer och man räknar med att hela LAS-paketet är utrullat den 1 oktober.

– Det är glädjande och bra att parternas överenskommelse är på väg att bli verklighet. Våra medlemmar jobbar inom kunskapsintensiva branscher och gynnas av ett omställningsstöd som gör det möjligt att vidareutbilda sig mitt i livet, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Han påminner om att tryggheten ligger i den egna kompetensen, och inte i anställningstid.

Tanken är att det nya studiestödet som införs innebär att man ska kunna få upp till 80 procent av lönen för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Även de som har en visstidsanställning, projektanställning eller jobbar deltid kan använda studiestödet.

I botten till det förslag regeringen föreslår för Lagrådet ligger överenskommelsen mellan PTK, som Naturvetarna är en del, och Svenskt Näringsliv. Under resans gång har regeringen tagit hänsyn till synpunkter som har kommit in.

– Det är mycket positivt att vi nu är ett steg närmare en viktig reform på svensk arbetsmarknad som gynnar både individen, arbetsgivare och samhället i stort, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

 

”Sammantaget är det ett bra avtal”

2022-01-27

Nu är det klart hur akademikerna inom kommuner och regioner kommer att påverkas av LAS-uppgörelsen. Akademikeralliansen med fler fackliga organisationer har träffat ett omställningsavtal med arbetsgivarna inom SKR och Sobona.

Avtalet ligger i linje med det avtal som har tecknats på den privata sektorn. Om det kommer att börja gälla bygger på att riksdagen fattar beslut om att LAS-uppgörelsen blir lag.

– Sammantaget är det ett bra avtal. Det blir till exempel inga förändringar i turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Grundprincipen kommer fortsatt vara att den som har kortast anställningstid sägs upp först, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

I LAS-uppgörelsen finns också ett omfattande paket för omställning.

– Satsningen på kompetens, livslångt lärande och en frisk arbetsmiljö stärker både de anställda och sektorn i stort. De allra flesta medlemmarna i Naturvetarna och övriga förbund som ingår i Akademikeralliansen får bättre villkor, säger Magnus Berg.

Han förklarar att det nya avtalet ger bättre möjligheter till omställning och kompetensutveckling. Ett nytt studiestöd gör att försörjningen kan tryggas vid omställning, vilket gör det möjligt för medarbetare att stärka sin kompetens och vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden.

Fler kan ta del av omställningsstöd

2021-12-03

En viktig byggsten i LAS-uppgörelsen är stöd vid omställning. Det handlar om när personer blir uppsagda och behöver komma vidare i arbetslivet.

Den typen av omställningsstöd finns redan i dag, via bland annat Trygghetsrådet, TRR. Men det gäller bara för dem som arbetar på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och är tillsvidareanställda.

Omställningsstöd utan kollektivavtal

Med det nya förslaget ska även de som inte omfattas av kollektivavtal få tillgång till omställningsstöd. Detsamma gäller de som är visstidsanställda.

– Det är bra att man fångar upp de personerna så att de får tillgång till omställningsstödet. Då kommer fler av våra medlemmar att omfattas av stödet om de blir uppsagda, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Det stöd som Trygghetsrådet erbjuder i dag innebär personlig rådgivning och karriärcoachning. Man kan få vägledning kring allt från utbildning och yrkesval till att starta eget. Det är också möjligt att göra personlighetstester och ta del av tjänster som matchning med intressanta arbetsgivare och workshops.

 

Nya LAS stärker din kompetens med studiestöd

2021-11-18

I LAS-paketet ingår ett nytt studiestöd som ska göra det möjligt för den som jobbar att sätta sig på skolbänken igen. Tanken är att man ska kunna studera för att höja sin kompetens inom sitt eget område eller växla spår.

Ett nytt studiestöd för omställning under arbetslivet är mycket positivt och något vi välkomnar. Arbetsmarknaden förändras i snabb takt, där det gäller att vara uppdaterad med ny kunskap för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Så funkar studiestödet

Men man är inte fri att studera vad som helst. Tanken är just att man ska stärka sin framtida position på arbetsmarknaden, med hänsyn till arbetsmarknadens behov.

Vilka kan ta del av stödet?

– Alla som har jobbat minst 16 timmar per vecka under åtta år. Studierna får pågå under max 44 veckor,

Hur stort bidrag får man?

– 80 procent av inkomsten med ett tak på 25 570 kronor per månad. Ovanpå det finns möjligheten att söka ett särskilt omställningsstudiestöd 12 332 kronor per månad. Stödet ska kunna sökas för arbetstagare som inte fyllt 65 år.

När börjar det nya studiestödet att gälla?

– Den nya lagen är planerad att träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober samma år.

 

LO säger ja till nya LAS

2021-11-11

Alla utom fyra LO-förbund ställer sig bakom LAS-uppgörelsen med Svenskt Näringsliv. Det innebär att en majoritet av LO:s 14 förbund är med på tåget.

Det slutgiltiga beslutet fattas av representantskapet, som av LO-styrelsen har blivit rekommenderade att ansluta sig till huvudavtalet. Det bygger på en uppgörelse mellan PTK, som Naturvetarna är en del av, och Svenskt Näringsliv.

LAS förändringarna bör omfatta alla

– Det är bra att även LO nu är beredda att anta överenskommelsen om LAS och omställning, även om fyra av deras medlemsförbund fortfarande säger nej. Det är viktigt att reformen omfattar hela arbetsmarknaden och med detta besked är vi på god väg dit, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

De LO-förbund som har ställt sig utanför är Seko, Byggnads, Transport och Fastighets. Centralorganisationens avtalssekreterare Torbjörn Johansson är också nöjd med beslutet och är glad över att även de förbund som står utanför får ett betydligt bättre omställningspaket.

Även Svenskt Näringsliv ger tummen upp och menar att med LO ombord står de tre bärande delarna av den privata arbetsmarknaden – arbetsgivare, tjänstemän och arbetare – bakom huvudavtalet.

– Uppslutningen bakom de efterlängtade arbetsmarknadsreformerna, som förbättrar förutsättningarna för företag och anställda i Sverige, är nu ännu starkare, säger Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.

 

Naturvetarna står bakom förändringen av LAS

2021-10-29

För att få till satsningar på omställning och kompetensutveckling gick PTK, som Naturvetarna är en del av, med på en förändring av arbetsrätten. Det utmynnade i en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv.
Därefter har flera fackförbund, som IF Metall och Kommunal, anslutit sig till uppgörelsen. Nu senast har även ST hakat på.

Med utgångspunkt i uppgörelsen har tre utredningar gjorts för att uppgörelsen ska bli lag. Det var i somras som lagförslaget presenterades. Lagförslaget har varit ute på remiss och Naturvetarna har lämnat in synpunkter.

– Vi står bakom ett genomförande av denna överenskommelse i sin helhet. Det är positivt att fler arbetstagare omfattas av stöd för omställning och kompetensutveckling. Bra också att samma regler ska gälla för dem som omfattas av kollektivavtal och de som inte gör det, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Här är några föreslagna förändringar i arbetsrätten:

Begreppet saklig grund för uppsägning ersätts med sakliga skäl för uppsägning. Det kan handla om arbetsbrist eller förhållanden som är kopplade till arbetstagaren personligen. Egentligen är det ingen skillnad mot i dag, mer än att förutsägbarheten ska öka.

– I vårt remissvar har vi framfört att diskriminering i strid med diskrimineringslagen inte ska utgöra sakliga skäl för en uppsägning eller avsked. Det behövs också en vägledning om var gränsen går mellan sakliga skäl för uppsägning och laga avsked, säger Madeleine Warghusen.

Precis som i dag ska turordning gälla vid uppsägning på grund av arbetsbrist. En förändring är att tre personer får undantas från turordningen, oberoende antal anställda. I dag gäller att två personer får undantas hos arbetsgivare med max tio anställda.

Allmän visstidsanställning övergår efter 12 månader till en tillsvidareanställning. I dag gäller 24 månader. Vid omorganisation där en eller flera tjänster med lika arbetsuppgifter inom samma driftsenhet ska få en lägre sysselsättningsgrad, så kallad hyvling, ska omplaceringserbjudanden lämnas i turordning mellan dem som berörs.

– Naturvetarna anser att tolkning av begreppet ”lika arbetsuppgifter” ska tolkas med utgångspunkt i ”lika eller likvärdiga” arbetsuppgifter vid lönekartläggning enligt diskrimineringslagen.

Palle Liljebäck

chefredaktör