Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna välkomnar strategin för en cirkulär ekonomi

- Det är i huvudsak en både bra och genomtänkt strategi. Inte minst att regeringen uppmärksammar att det krävs riktade finanspolitiska åtgärder för att stärka innovations- och näringslivsklimatet för cirkulära företag är positivt. Naturvetarna har vid upprepade tillfällen uppmärksammat att det krävs en aktiv politik för att åstadkomma en reell förändring av vårt samhälle här och nu. Att våra och andra organisationers synpunkter nu har hörsammats är välkommet, säger Per Klingbjer förbundsdirektör Naturvetarna.

Publicerad:

När strategin sedermera ska omsättas i praktiken, i konkreta handlingsplaner, är det viktigt att inte glömma naturvetenskapens självklara roll i dessa processer.

- Det finns alltid en viss risk att det blir ett alltför starkt fokus på ekonomiska styrmedel i handlingsplaner som handlar om ekonomi, i det här fallet en förändring mot en cirkulär ekonomi. Men i detta arbete och denna omställning behöver ekonomer och naturvetare göra gemensam sak och agera tillsammans.

Strategin beskriver också att forskning, innovation och teknikutveckling ska främjas, för att underlätta ett mer effektivt och cirkulärt nyttjande av samhällets resurser.

- Att främja forskning inom materialåtervinning, digitalisering och spårbarhet är fina ord och något positivt. Men då finansieringen av naturvetenskap vid universitet och högskolor under lång tid har urholkats är förbundets förhoppning att det också kommer finnas tyngd bakom orden när handlingsplanerna väl är på plats. Man får inte glömma att grunden till de som ska bli morgondagens spetsforskare måste läggas genom att satsa på naturvetenskap såväl i grund-, gymnasieskola som på grundnivå vid universitet och högskola.

Naturvetarna ser fram emot att delta och driva på i det viktiga arbetet med att utforma handlingsplanerna. Förbundet kommer också oförtrutet fortsätta att arbeta för en annan viktig faktor i omställningen av ekonomin, nämligen närvaron av naturvetare i styrelser och ledningar i näringslivet och offentlig sektor.

- Det är lätt att förstå att om ledningar och styrelser ska fatta välgrundade beslut om att ställa om olika processer i en cirkulär ekonomi bör hela företagen genomsyras av kompetens kring detta, hela vägen in i mötesrummen. Återigen är det värt att återupprepa att det krävs att ekonomer, naturvetare och andra nyckelkompetenser är i synk i denna omställning. Ledningsgrupper och styrelser måste stärkas med kompetens och kunskap inom naturvetenskap för utveckling, analys och rapportering av mål och indikatorer för klimat- och miljöområdet, på samma sätt som ekonomer producerar och analyserar finansiella data. Naturvetarnas tydliga uppfattning är därför att det behövs fler naturvetare i styrelserna i näringslivet och offentlig sektor samt i ledande befattningar i vårt samhälle i denna omställning.