Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Ditt anställningsavtal

Anställningsavtalet innehåller det som du och din arbetsgivare kommer överens om när du får jobbet. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal ökar vikten av ett utförligt och tydligt anställningsavtal ytterligare.

Anställningsavtalet bör innehålla de villkor som gäller för din anställning, till exempel:

 • anställningsform
 • arbetsbeskrivning och eventuell titel
 • förmåner

Det är viktigt att anställningsavtalet är signerat innan du påbörjar din nya anställning. Avtalet bevisar att du har en anställning och vilka villkor du och din arbetsgivare kom överens om. Detta är viktigt om du hamna i tvist med din arbetsgivare.

Arbetsgivaren är enligt lag (§ 6c LAS) skyldig att skriftligen informera om vilka villkor som gäller i anställningen senast en månad efter det att anställningen har påbörjats.

Vi har tagit fram en mall för vad ett anställningsavtal bör omfatta om du börjar jobba på ett företag utan kollektivavtal (svenska och engelska). Det finns även mallar för vd- och avgångsavtal. För att ladda ner avtalsmallarna krävs att du loggar in. 

Detta bör finnas i ditt anställningsavtal

Om kollektivavtal saknas

Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal måste anställningsavtalet fånga upp alla villkor som normalt finns i kollektivavtalet. Detta bör finnas med:

 • Parter: Vem är arbetsgivare och vem är arbetstagare?
 • Befattning: Vilken är din befattning? Är den förenad med personalansvar? Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilket är ditt ansvarsområde?
 • Tillträde: När börjar du din anställning?
 • Anställningsform: Är din anställning på prov, tidsbegränsad eller tillsvidare?
 • Anställningsavtalet: Gäller tillsvidare om inget annat har avtalats mellan er.
 • Placering: Var är du placerad geografiskt?
 • Lön: Vilken är din fasta kontanta månadslön? Har du rörlig lön? När sker lönerevision? I vilket års nivå gäller lönen? När betalas lönen ut?
 • Övertid: Du bör avtala om vad som ska gälla om du arbetar övertid. Ska du få kompensation i form av tid eller pengar?
 • Semester: Utgår enligt lag med 25 semesterdagar per semesterår. För den som får avstå övertidsersättning gäller 30 semesterdagar per semesterår. Förskottssemester bör utgå för semesterledighet i den mån du inte tjänat in semesterlön.
 • Tjänstepension: Bolaget ska ansluta dig till de avtal som gäller på din arbetsmarknadssektor.
 • Övriga förmåner: Har du tjänstebil? Har du subventionerad lunch, dagstidning, telefon etc.? Vilka villkor gäller i så fall för dessa förmåner?
 • Tjänsteresor: Vilka resekostnader ersätts av arbetsgivaren? Vilka traktamenten med beloppsnivåer gäller för dina resor inom och utanför Sverige? Vilka bilersättningar gäller för dina tjänsteresor inom Sverige? Har du rätt till restidsersättning?
 • Konkurrensklausul: Om din arbetsgivare vill ha en konkurrensklausul bör du kontakta kansliet för rådgivning.
 • Övrigt: Du bör se till att övriga anställningsvillkor såsom sjuklön, uppsägningstider, restidsersättning, arbetstider med mera följer något kollektivavtal.

Vi har tagit fram en avtalsmall för anställningar på företag utan kollektivavtal. Läs mer och ladda ner här.

Här hittar du kollektivavtal för olika sektioner på arbetsmarknaden och olika branscher.

Om kollektivavtal finns

Om din arbetsgivare har kollektivavtal, eller ett så kallat hängavtal, har du ett bra grundskydd med flera förmåner. Ett kollektivavtal gäller för alla anställda på en arbetsplats, oavsett om man är fackligt ansluten eller ej.

Kollektivavtalet reglerar alla viktiga frågor och ditt anställningsavtal kan hållas kort. Detta regleras i kollektivavtalet:

 • När och hur lönen ska ses över. 
 • Försäkringar, pensioner och trygghetsavtal.
 • Arbetstid, semester, sjuklön, övertidskompensation, restidsersättning, ledighet, uppsägningstider, föräldralön o.s.v.

Kollektivavtalet reglerar många viktiga frågor som rör anställningen och ditt anställningsavtal kan därför hållas kort. Om det finns kollektivavtal brukar anställningsavtalet ändå innehålla följande information:

 • Parter: Vem är arbetsgivare och vem är arbetstagare?
 • Befattning: Vilken är din befattning? Är den förenad med personalansvar? Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilket är ditt ansvarsområde?
 • Tillträde: När börjar du din anställning?
 • Anställningsform: Är din anställning på prov, tidsbegränsad eller tillsvidare?
 • Lön: Vilken är din fasta månadslön?
 • Placering: Var är du placerad geografiskt?
 • Kollektivavtal: Vilket kollektivavtal är det som tillämpas?
 • Andra förmåner: Har du och din arbetsgivare kommit överens om att du ska få några andra förmåner som inte finns reglerade i kollektivavtalet? Om sådant är fallet bör även detta regleras.

Läs mer om kollektivavtal

Senast uppdaterad: