Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö ska gynna hälsa, trygghet och trivsel. Det är en bra investering för både personal och arbetsgivare. Genom att involvera alla berörda i planeringen av både arbetsorganisationen och av arbetsplatsens utformning, når man ett bättre arbetsklimat.

Som anställd ska du känna dig trygg och inte utsättas för skador i ditt arbete. Även psykosociala problem som orsakas av till exempel konflikter på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem som ska motverkas.

Att känna trivsel på jobbet är viktigt för en god arbetsmiljö. Det är därför viktigt att:

  • arbetsuppgifterna känns meningsfulla och utvecklande.
  • du kan påverka planeringen av ditt arbete.
  • känner till vilka mål som styr verksamheten och hur de egna arbetsuppgifterna förhåller sig till målen.
  • lönen upplevs motsvara arbetsinsatsen för att du ska känna uppskattning i ditt arbete.

Vems ansvar?

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och som ska se till att de lagar och policys på arbetsplatsen som rör arbetsmiljön följs.

Som anställd är det viktigt att veta vilken chef som ansvarar för arbetsmiljön, så att du vet vem du ska vända dig till vid problem. Arbetsmiljöansvaret ligger i första hand på högsta chefen, men ansvaret kan delegeras till chefer på en lägre nivå. Detta måste då göras skriftligt.

Även anställda är skyldiga att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Följ de föreskrifter som finns på arbetsplatsen, och säg ifrån om något inte är som det ska. Det är viktigt att de anställda medverkar för att arbetsförhållandena ska kunna anpassas om det finns specifika behov och önskemål.

Skyddsombud

Lokala fackliga representanter och skydds-/arbetsmiljöombud kontrollerar att arbetsgivaren följer de lagar och föreskrifter som finns angående arbetsmiljön. De arbetar för att arbetsmiljön ska vara bra.

Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med minst fem anställda. För små privata företag finns så kallade regionala skyddsombud, RSO, som kontaktar företag och hjälper dem att bygga upp rutiner för en fungerande arbetsmiljö.

Läs mer om skydds-/arbetsmiljöombudets uppdrag på denna länk.

Råd och stöd

Om du som anställd har synpunkter på arbetsmiljön bör du alltid försöka uppmärksamma din arbetsgivare, dina lokala fackliga företrädare eller ditt skyddsombud på problemet. Hjälper inte det kan du som är medlem alltid kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivningGenom samtal och förhandlingar arbetar vi även aktivt med att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö. Genom utbildning och stöd till våra förtroendevalda och skyddsombud påverkar vi även arbetsmiljön till det bättre på din arbetsplats.

 

Senast uppdaterad: