Frågor & svar
Råd och stöd

Lagen om anställningsskydd, LAS

LAS reglerar det som rör anställning, uppsägning och avsked.

Lagen om anställningsskydd reglerar västenliga delar av anställningsförhållandet, b.la. beräkning av anställningstid, villkor för tidsbegränsade anställningsformer samt regler kring uppsägning och avsked. Ett antal av lagens regler kan kompletteras eller frångås genom kollektivavtal.


Sakliga skäl för uppsägning

En central del av anställningsskyddet är att en anställd inte får sägas upp utan sakliga skäl. Sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.
En uppsägning är inte tillåten om det är skäligt att kräva omplacering av berörd arbetstagare. Normalt innebär detta att omplaceringsmöjligheter ska tillvaratas innan uppsägning kan bli aktuellt.


Om anställda behöver sägas upp på grund av arbetsbrist ska en turordningslista upprättas, vilket innebär att den som har längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning, förutsatt att denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten i fråga. Lagens turordningsregler kan frångås genom kollektivavtal, vilket i olika utsträckning skett inom samtliga arbetsmarknadssektorer. Därför är det viktigt att ta reda på vad det aktuella kollektivavtalet föreskriver om turordning.


Utöver turordning innehåller LAS också regler om företrädesrätt till återanställning. Men även här kan kollektivavtalet ha särskilda regler föreskrivna.


Uppsägning vs avsked

När det kommer till personliga skäl gör lagen skillnad på uppsägning och avsked. Uppsägning innebär att anställningen, efter att den sagts upp, gäller uppsägningstiden ut. Ett avsked däremot innebär att anställningen upphör omgående, utan uppsägningstid. Avsked tar sikte på de allvarligare fallen och är endast lagligt att vidta om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.


Arbetstagaren och dennes fackförbund har rätt att varslas om tilltänkt uppsägning eller avsked med och har även rätt till överläggning rörande beslutet innan dess arbetsgivaren fattat något beslut. Om en uppsägning eller ett avsked strider mot LAS kan beslutet ogiltigförklaras. Även krav på skadestånd kan ställas för brott mot lagens regler.


Rollen som förtroendevald

I rollen som förtroendevald kan det bli aktuellt med förhandlingar rörande arbetsbrist, upprättande av turordningslistor med mera. Men det kan även bli aktuellt att delta i ett inledande skede om arbetsgivaren vidtar arbetsrättsliga åtgärder mot en medlem med grund i personliga skäl.


Som förtroendevald är det viktigt att känna till att det finns preskriptionstider som gäller om man vill bestrida en uppsägning eller avsked, eller yrka skadestånd för brott mot olika anställningsskyddsregler. Fristerna är korta, varför det är viktigt att agera snabbt. Särskilt korta frister gäller om man avser att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avsked.


Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning så snart som möjligt om du får kännedom om en uppsägning av personliga skäl eller ett avsked, eller något annat som kan strida mot anställningsskyddsreglerna.


Vidare läsning

Här kan du läsa mer om lagens anställningsformer


Här kan du läsa mer om uppsägning och avsked

Senast uppdaterad: