Frågor & svar
Råd och stöd

Lagen om anställningsskydd, LAS

LAS reglerar det som rör anställning, uppsägning och avsked.

 Det finns fyra typer av anställningsformer enligt LAS:

  • tillsvidareanställning
  • allmän visstidsanställning (ALVA)
  • vikariat
  • säsongsarbete

Lagen innehåller också villkor för provanställning och tidsgränser för så kallad inlasning.

En anställd får inte sägas upp utan saklig grund. LAS anger två skäl för uppsägning:

  • arbetsbrist
  • personliga skäl

I båda fallen ska omplaceringsmöjligheter utredas innan uppsägning. Om anställda ska sägas upp på grund av arbetsbrist ska det göras enligt turordningsreglerna, som innebär att den som har längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning förutsatt att denna har tillräckliga kvalifikationer.

Turordningen kan åsidosättas genom centrala eller lokala avtalsturlistor. Den bör vara förankrad hos berörda medlemmar, eftersom den fråntar den enskilde rätten att driva ett rättsligt ärende. LAS innehåller också regler om företrädesrätt till återanställning vid uppsägning.

Det är skillnad på uppsägning och avsked. ett avsked innebär att anställningen upphör omedelbart. Det är endast lagligt om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste kalla facket till förhandling angående detta. Kontakta Naturvetarna om arbetsgivaren talar om att avskeda någon.

 

Senast uppdaterad: