Frågor & svar
Nyheter

Jim 2020-04-20

Du har missuppfattat, Ulf. Vi har uppdrag att samverka både när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statliga myndigheter har dessutom miljöledningssystem för att arbeta med att kontinuerligt minska den direkta och indirekta miljö och klimatpåverkan. Dessutom har vi sedan några år tillbaka krav från departementet via regleringsbrev att på olika sätt minska utsläppen från resor och transporter. Vi jobbar mycket med viktiga sociala frågor också, dvs lika behandling oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, ålder osv för en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande särbehandling. Som myndighet måste man följa med i samhällsutvecklingen.