Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

AkademikerAlliansen tackar nej till central överenskommelse om semester

Sedan mitten av mars har diskussioner pågått mellan centrala parter om en reglering av undantag från semesterreglerna 2020 med anledning av corona-krisen. AkademikerAlliansen informerar om beslutet för dig som är fackligt förtroendevald. 

Publicerad:

Arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona har lyft behovet av att skapa ordning och reda på lokal nivå och att säkerställa att de anställda som jobbar i oerhört ansträngda verksamheter får behövlig vila och återhämtning.

Viktigast för arbetsgivarsidan att reglera har varit en kortare tid för att meddela semesterförläggning (en månad istället för två) samt att förlänga perioden för den s.k. huvudsemestern. Huvudsemesterperioden är enligt villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser månaderna juni - augusti. Huvudsemester kan även förläggas till månaderna maj och september efter lokal förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL).

Förhandlingarna har till slut lett fram till ett förslag som de fackliga parterna gått med på att ta upp för prövning i sina högsta beslutande organ. I slutförslaget fanns möjlighet för arbetsgivarna att förlägga huvudsemestern till december. Skälet till det är att arbetsgivarparterna bedömde att det skulle vara omöjligt för många verksamheter att förlägga någon semester alls i maj och att perioden därför skulle bli för kort. Tanken bakom december som alternativ förläggningsmånad var att semestern då skulle kunna kombineras med jul- och nyårsledighet för en längre sammanhängande period. I förslaget låg en ekonomisk ersättning för de medarbetare vars huvudsemester flyttas till december.

Den 21 april beslutade AkademikerAlliansens representantskap att tacka nej till förslaget om semesteröverenskommelse. Nedan redogörs för huvudskälen bakom beslutet.

  • Förläggning av huvudsemestern till december är mycket negativ för våra medlemmar. En ekonomisk ersättning kan i de flesta fall inte uppväga flytt av sommarsemester till december.
  • Om syftet är att anställda som har jobbat intensivt under lång tid ska få erforderlig vila och återhämtning är det alldeles för långt till december.
  • Att vara ledig de första veckorna i december och jobba när skolorna är stängda kan göra det mycket svårt för barnfamiljer att få ihop vardagen.
  • Semesterfrågor kommer att behöva hanteras lokalt, men det är bättre att göra det genom lokala överenskommelser. Det är mycket svårt att sätta en central prislapp på vad flyttad huvudsemester är värd, eftersom olika yrkesgrupper och verksamheter har så olika förutsättningar.
  • Om en andra våg av smittspridning kommer till hösten/vintern kan möjligheten att vara ledig i december påverkas och då kommer detta avtal ändå inte lösa problemet i de mest utsatta verksamheterna.
  • Semesterlagen och kollektivavtalet har tydliga regler kring semesterförläggning och vi anser att dessa är tillräckliga i rådande läge. AkademikerAlliansen utgår från att arbetsgivarna har en god och långsiktig planering för bemanningen och att de planerar verksamheten utifrån att våra medlemmar ska få vila och återhämtning.


Rekommendation till lokalfackliga företrädare angående lokala avtal om semester

AkademikerAlliansens nej till central överenskommelse kan innebära att det kommer att komma förslag om särskilda lösningar på lokal nivå. AkademikerAlliansen anser att frivillighet vad gäller semesterförläggning alltid ska vara den första lösningen, och att frivilligheten ska löna sig genom ekonomisk ersättning. Denna går dock inte att sätta ett centralt pris på, den är beroende av de lokala förutsättningarna och behoven.

Vi ser att breda lokala överenskommelser om avvikelser från det gällande regelverket är lika olämpliga som en central överenskommelse. Att t.ex. teckna ett avtal för en hel region eller en större kommun är inte önskvärt. Arbetsgivarna måste precisera i vilka verksamheter de ser problem med att förlägga semester på vanligt sätt som en följd av krisen och då är det för de verksamheterna man i så fall ska teckna avtal. AkademikerAlliansen ser gärna att lokala företrädare har en lösningsinriktad inställning i dessa frågor lokalt, för att underlätta för verksamheterna att hantera krisen.

Observera att lokal part inte kan teckna ett lokalt avtal som innebär försämringar i förhållande till det centrala avtalet utan den centrala partens medgivande. Kontakta ert förbund vid frågor.

Sammanfattning av rekommendationen:

  • Undvik breda, generella avtal på lokal nivå.
  • Se positivt på lösningar för speciellt utsatta verksamheter (efter sedvanlig förhandling och bedömning)
  • Uppmuntra arbetsgivaren att i första hand använda frivillighet för att lösa semesterförläggning


Kontakta AkademikerAlliansen vid frågor om den centrala överenskommelsen, www.akademikeralliansen.se