Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

”Inspirerande att se naturens svar”

Med hjälp av EU:s LIFE-fond har biologen Anna Ingvarson koordinerat ett av Södermanlands läns största projekt någonsin för en levande kust och skärgård.

Publicerad:

Sedan 2013 är Anna Ingvarson projektkoordinator för LIFE Coast Benefit. Hon är biolog och jobbar på Länsstyrelsen Södermanland, med skötsel av skyddad natur.

– Syftet är att restaurera värdefulla naturmiljöer. Fokus har legat på odlingslandskap, skog, våtmark och att återskapa mycket av den mark som har vuxit igen, säger hon.

Tre län (Kalmar och Östergötlands län ingår) jobbar tillsammans för att skapa och behålla en levande kust och skärgård. Med 33 miljoner kronor i budget är detta Södermanlands största, och ett av Sveriges största, LIFE-projekt någonsin. Anna Ingvarson har haft femton handläggare till sin hjälp. De har också anlitat ett 70-tal entreprenörer som har gjort olika skötselinsatser.

– Vår strävan har varit att jobba med lokala entreprenörer, säger hon.

Jobbet har innefattat olika delar. Några direkta insatser har varit skogsbetesrestaureringar, att frilägga strandängar och att frihugga eller hamla värdefulla träd. Att hamla innebär att beskära träd så att de inte skadas utan fortsätter att växa. Träden kan bli väldigt gamla med denna teknik, och de får även stora håligheter, vilket är bra för fåglar och insekter. Det är även ett sätt att få foder och bränsle.

Blodtörstiga minkar

En enda mink kan sluka en hel koloni av fåglar. För att gynna fågelbeståndet har man därför jagat mink. Röjning av igenväxta häckningsöar ska också underlätta för fåglarna.

– Vi har gjort en inventering av fåglar före och efter och vi ser en positiv utveckling även om det inte går så fort, säger hon.

Betande djur är en viktig del för att hålla landskapet på öarna öppet. Nya stängsel och fler djurstall ger större möjlighet för bönder att hålla exempelvis får där. Även vägarna dit har rustats upp, så att jordbruket ska kunna fungera med transporter av både djur och maskiner. var de ytmässigt största.

Anna Ingvarson tycker att det roligaste är känslan att göra nytta. Hon gillar också att spendera mycket tid utomhus och att se resultat.

– Det är så inspirerande att se hur naturen svarar på det vi gör, säger hon.

Inspirerande möten

Värdefulla är också mötena med människorna i jobbet. Hon beskriver dem som väldigt duktiga och ofta inspirerandepersoner!

Projektet avslutas nu under augusti. Anna Ingvarson säger att tiden var den största utmaningen - det var så mycket som skulle göras på sex år. Arealmässigt innebar det enorma mängder arbete att genomföra, samt att hitta entreprenörer och få samarbeten att flyta. Nu kommer hon att fortsätta jobbasom förvaltare, och ska söka nya LIFE-medel för framtida projekt.

Sedan 1992 är LIFE en fond inom EU, som ska bidra till åtgärder för miljö och klimat. Länsstyrelserna blir allt duktigare på att söka medel härifrån. Det ger effekt i form av väldigt konkreta åtgärder som sker under en begränsad tid och där allt sedan noga redovisas till EU.

– LIFE är ett bra komplement till Naturvårdsverkets medel, säger Anna.

Endast områden som är Natura 2000, alltså som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden, går att söka medel för. Dessa områden har särskilda skydds- eller bevarandevärden och naturmässigt räknas de som de finaste områdena i Sverige.

Bästa tips för studenter

– Tro på dig själv och se till att skaffa kontakter, praktik och sommarjobb. Det är bra att tidigt komma in i jobb, så sök medan du fortfarande pluggar! Jag sommarjobbade och när jag var färdig med studierna gick det ganska lätt att få fast jobb. Du har ett otroligt roligt yrke som väntar.

Kommentarer

Kommentera