Frågor & svar
Nyheter
Att klara klimatet är ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Jobba för klimatet i stället för att strejka

Många medlemmar har hört av sig om den klimatstrejk som Greta Thunberg och Fridays for future har uppmanat fackförbunden till. Naturvetarna menar att tempot måste öka på vägen till ett hållbart samhälle, men att det finns mer kraftfulla verktyg än att ta till strejkvapnet.

Publicerad:

En del vill att Naturvetarna hörsammar uppmaningen och tar ut sina medlemmar i strejk under en dag. Andra har reagerat tvärtom och vill inte att Naturvetarnas medlemmar ska delta i en strejk för klimatet.

Vi delar Fridays for futures grundsyn om att vi behöver göra mer och att tempot måste öka på vägen till ett hållbart samhälle. Var och en har ett ansvar, allt från att minska matsvinnet till att resa mer klimatsmart. Företagen måste göra mer och lösningarna finns i många av de branscher där naturvetare är verksamma.

Mer kraftfulla verktyg

Den naturvetenskapliga kunskapen, kompetensen och ledarskapet kommer att vara helt avgörande för om vi ska lyckas. Vi menar att det finns mer kraftfulla verktyg för att klara klimatmålen och övriga hållbarhetsmål i Agenda 2030 än att ta till strejkvapnet.

Liksom Saco anser vi att strejkvapnet inte ska användas för politiska påtryckningar, utan bara vid konflikter mellan arbetsmarknadens parter. Dessutom skulle en strejk i fredstid under pågående avtalsperiod betraktas som en vild strejk som inte är tillåten. Det skulle försätta medlemmarna i en besvärlig situation med risk att förlora jobbet eller utsättas för andra lagliga åtgärder från arbetsgivaren.

Naturvetarna har därför landat i slutsatsen att inte stödja en klimatstrejk.

Fakta och kunskap

Vi ser hellre att naturvetare tar fram ny kunskap och implementerar hållbarhetsmålen i samhället. Lika viktigt är att få politikerna att lyssna på forskarna och fatta beslut som är grundade på fakta och kunskap, och i mindre grad på tyckande och känslor. Naturvetarna har gjort ett inspel om Agenda 2030 till regeringen, där vi pekar på behovet av kompetensförsörjning för att Sverige ska leva upp till sin del av de globala hållbarhetsmålen.

Naturvetare är särskilt lämpade att driva hållbarhetsfrågor. Många gör det också i sin yrkesutövning på ett framgångsrikt sätt hos både privata och offentliga arbetsgivare.

Här är några förslag på konkreta saker du kan göra på din arbetsplats. För att nå resultat är ett tips att gå samman, gärna i den lokala fackklubben, och försöka påverka verksamheten i hållbar riktning, i enlighet med målen i Agenda 2030. För Naturvetarna är det viktigt att ge medlemmarna råg i ryggen för att få igång en diskussion om de globala hållbarhetsmålen runt om i landet.

5 hållbarhetstips på jobbet

  1. Var med och påverka innehållet i verksamhetsplanen i hållbar riktning. Utgå från målen i Agenda 2030 och låt de genomsyra verksamheten. Det handlar om allt från klimatbelastning till biologisk mångfald och cirkulär ekonomi.
  2. Välj närproducerat och ta hänsyn till en varas livscykelanalys när inköp görs. Ha en policy för event av olika slag. Naturvetarna tillämpar regeln att välja ekologiska och närodlade livsmedel.
  3. Organisera verksamheten så att resande kan minimeras. I det ligger att skapa förutsättningar för digitala möten.
  4. Ha en resepolicy som tydligt anger vad som gäller. Fokus ska ligga på grönt resande med så små utsläpp av växthusgaser som möjligt. Låt dig inspireras av andra. På till exempel Folkhälsomyndigheten har Saco-S-föreningen träffat ett avtal med arbetsgivaren om att det ska löna sig ekonomiskt för individen att välja tåg i stället för flyg vid tjänsteresor.
  5. Ta reda på vad du själv kan göra. Allt räknas. Läs mer här om det och de globala hållbarhetsmålen.
Erik Petré

fd ordförande

Per Klingbjer

förbundsdirektör

Kommentarer

Anna Geidne 2019-10-17

Strejk är till för att skicka en signal till dem som har möjlighet att påverka beslut. Väldigt många av oss naturvetare har valt vårt jobb därför att vi har möjlighet att påverka beslut. Det är vi som -tillsammans med politiker- ska göra jobbet de andra strejkar för. Hitta lösningar och söka finansiering.Tack Naturvetarförbundet för att ni har förtroendet för oss medlemmar.

Fredrik B 2019-09-18

Jag har idag begärt utträde ur Naturvetarna beroende utifrån ledningens uttalande här på hemsidan. Jag hoppas att många fler missnöjda kommer fram till samma slutsats. Det är viktigt att markera på så många fronter som möjligt att det krävs radikala och snabba åtgärder anser jag. Nedanstående var mitt medskick angående varför jag lämnar. "Jag begär utträde ur Naturvetarna eftersom förbundet via sin ledning tydligt visat att man inte förstått allvaret med klimatfrågan. Publiceringen av ledningens uttalande samt "5 hållbarhetstips på jobbet" på hemsidan som svar på den berättigade oro de av oss som uppenbarligen är betydligt mer insatta känner för klimatfrågan än Naturvetarna och dess ledning var enligt mig i rådande situation fullständigt otillräckligt och tondövt. Till intet förpliktigande och undflyende floskler och hållbarhetstips är i dagsläget givetvis inte det som behövs. Istället kunde, borde!, Naturvetarna som fackförbund varit tydliga med ett kraftfullt ställningstagande för att stötta de som demonstrerar/manifesterar/strejkar den 27 sep. Om inte via strejk så iaf genom att uppmuntra medlemmar att om möjligt delta i den globala manifestationen genom att ta några timmars ledigt, eller att ta upp frågan om någon slags manifestation på sin respektive arbetsplats. Inget sådant stöd antyds dock ens obegripligt nog i uttalandet. I dessa tider, när gamla stelbenta organisationer som exempelvis Naturvetarna, självmant väljer att inte längre vilja vara progressiva och radikala utan mest fokuserar på individuella frågor om försäkringar, coachning och "karriär" väljer jag personligen därför att markera genom att lämna Naturvetarna. Istället kommer jag att stötta andra rörelser. Progressiva och moderna rörelser som aktivt arbetar för att ändra på strukturer för att snabbt få ner utsläpp snarare än att befästa strukturer och bevara Status Quo. Det är radikala tider. Det är bråttom. Därför behövs också snabba och mycket mer radikala grepp och ställningstaganden än det uttalande Erik Petré och Per Klingbjer gör på hemsidan den 21 aug 2019. Är det värdigt naturvetare som är insatta i klimatfrågans allvar? Näppeligen. Vänligen, Fredrik

Bo 2019-09-13

Antag att Sverige skulle kunna minska sina utsläpp av växthusgaser till noll. Detta skulle inte ha någon som helst mätbar effekt på klimatet. Hur tänker ni förklara att dessa besparingar inte har någon annan effekt än att ni får känna er duktiga och visa upp er i tagelskjortan? Om däremot Kina kunde få ner sina CO2-utsläpp/capita till svensk nivå, så skulle det ge större CO2-vinst än om Indien och Ryssland hade nollutsläpp. Då ska man veta att Indien och Ryssland ligger på plats 3 respektive 4 när det gäller totala mängden CO2-utsläpp, bakom Kina och USA som är 1:a och 2:a. Plocka det lågt hängande frukterna först!

Åsa Björkeström 2019-09-06

Ni säger i ert uttalande att ”Lika viktigt är att få politikerna att lyssna på forskarna och fatta beslut som är grundade på fakta och kunskap, och i mindre grad på tyckande och känslor." Jag kan bara hålla med. Och det är därför vi är många som vill att fackförbunden utlyser strejk. Vi måste gå samman och skicka en tydlig signal till politikerna så vi får dem att lyssna på forskarna och fatta beslut som är grundade på fakta och kunskap, och i mindre grad på tyckande och känslor. Er argumentation håller inte, ledsen att säga.

Amanda Nordin 2019-09-05

Som flera andra redan gjort vill jag poängtera att ett utnyttjande av ett par timmars flex/komptid för att delta i demonstrationerna inte borde vara särskilt kontroversiellt. När Naturvetarna ändå gör sig besväret att skriva ett uttalande kunde väl åtminstone den möjligheten påtalas och uppmuntras. Att agera för klimatet på andra sätt i vår yrkesroll/privat kan (bör) vi ju göra alla andra timmar och dagar oavsett, så känns inte som ett rimligt argument för att låta bli att dessutom lägga en stund på fredagen till att gå ut på gatorna och bidra till att sända starkare signaler till beslutsfattarna än vad det gör att bara jobba på som vanligt. Jag gick in på er sida för att jag håller på att välja fackförbund, och jag blir helt klart mindre motiverad att välja Naturvetarna nu..

Ebba 2019-09-03

Vilken otroligt slapp inställning. Jag håller inte alls med. Handen på hjärtat hur många jobbar egentligen med klimatförbättrade åtgärder där en dag borta skulle hindra detta arbete?

Mauritz Andersson 2019-08-30

Besviken på hur urvattnat detta uttalande är. Jag förstår dock resonemanget, men vi står inför en utmaning som går utöver det vanliga och kräver mer än individers goda arbete. Kanske kunde ni rekommendera att alla naturvetare som har möjlighet att vara med på demonstrationen.

Helena Sylvan 2019-08-29

Jag ställer mig helt bakom Naturvetarnas beslut. Jag anser att det är ett moget, förnuftigt och klokt beslut som visar Naturvetarna fokuserar på analys, nyttjande av befintlig kunskap, inhämtande av ny kunskap, motivation och inte rycks med i strömmen utan eftertanke.

Anna johansson 2019-08-28

Hej! Verkligen jättebra! Rationellt och genomtänkt av naturvetarna! Håller med på varenda punkt. Hel kontoret hälsar!

Hilding 2019-08-28

En strejk är en mkt tydligare signal till politiker och beslutsfattare att nu är det allvar!

Amie Ringberg 2019-08-26

Jag tycker det är mycket märkligt att Naturvetarnas fackförbund inte alls verkar förstå allvaret i klimatfrågan och i princip uppmanar sina medlemmar att INTE stötta Fridays for future och demonstrera den 27e september eller andra fredagar. Att genomföra en politisk strejk under ett fåtal timmar är fullt möjligt, och att delta på en klimatdemonstration under ledig tid/komptid/flextid borde uppmuntras och stöttas med information från fackets sida. Det behövs alltid mer kunskap men det som krävs nu är AKTION - och då menar jag stark politisk aktion, inte att vi kämpar med sopsortering på jobbet. Nej, jag är djupt besviken på Naturvetarna och anser att detta är ren klimatfördröjning. Jag kommer att lämna Naturvetarna.

Amie Ringberg 2019-08-26

Helt ofattbart att Naturvetarnas fackförbund inte alls verkar inse allvaret i klimatfrågan och i princip uppmanar sina medlemmar att INTE stötta Fridays for future och demonstrera den 27 september eller andra fredagar. Det är fullt möjligt för facket att utlysa några timmars politisk strejk eller för vem som helst att demonstrera på komptid/flextid, vilket Naturvetarna och andra fackförbund borde stötta och informera om. Demonstrationerna handlar om att få politikerna att agera på kunskapen som till stor del tas fram av naturvetare, det finns alltid behov av mer kunskap men det som akut behövs nu är AKTION. Och då menar jag riktig, politisk aktion, inte bara att vi ska sopsortera på jobbet. Jag är väldigt besviken på Naturvetarna och kommer byta fackförbund alternativt inte vara med i något fackförbund alls framöver.

Albert 2019-08-26

Jag tycker det var ett bra beslut av Naturvetarna.

Thomas Gossas 2019-08-23

Klimatkrisen kan bara lösas genom politik och det kommer bara att ske om människor går samman och kräver förändring. Fackföreningsrörelsen har haft enorm påverkan på samhället historiskt genom framgångsrik kamp för rättvisa, arbetsrätt och jämställdhet. Dessa frågor är starkt kopplade till de processer som behöver genomföras för den samhällsförändring som krävs för ett hållbart samhälle. Fackföreningsrörelsen borde därför vara en aktiv part i att forma politiken på klimatområdet. Era tips på klimatsmarta lösningar för enskilda att utföra hemma och på arbetet ter sig löjliga i sammanhanget. Ett stöd genom konkret handling från Naturvetarna , vi som borde veta hur allvarlig den här krisen är, skulle skicka starka signaler till politiker och hela samhället. Det skulle räcka med en timmes strejk den aktuella fredagen.

Cecilia Larsson 2019-08-23

"Vi ser hellre att naturvetare tar fram ny kunskap och implementerar hållbarhetsmålen i samhället. Lika viktigt är att få politikerna att lyssna på forskarna och fatta beslut som är grundade på fakta och kunskap, och i mindre grad på tyckande och känslor." Fegt och totalt tandlöst uttalande - helt väntat. Som om FFF's krav är grundade på tyckade? Det är ju just det som är deras krav, att makthavarna ska lyssna på forskarna och naturvetenskapen och agera utifrån det. Vi kan ta fram hur mycket kunskap och lösningar som helst, men så länge de som sitter på makten och de som äger medlen inte sätts under allvarlig press, så länge vi inte skriker ut allvaret och ställer dem mot väggen på riktigt, så länge vi fortsätter att strunta i våra barns framtid och bara säga att "vi måste samverka" kommer inget att hända. Makthavare och kapitalägare vet att de kan lita på att facken inte utgör något reellt hot eller motkraft sedan långt tillbaka och kommer inte att lyssna så länge vi inte gör något oväntat som hotar deras ställning. Jag har förstått att SAC lägger ett centralt varsel om politisk strejk 27 september. Kanske dags att byta fackförbund nu då... Besviken men inte förvånad

Aino 2019-08-23

Hörde KG Hammar i någon intervju i P1 häromdan som jag tyckte var klokt. Med tanke på att göra nåt annat. Han tyckte att man ska betrakta klimat- och hållbarhetsfrågorna som exentiella så är de lättare att förstå för de som inte är naturvetare. Det tyckte jag var klokt, däremot har jag inte kommit på vad man skulle göra, tillhör inte ens kyrkan.

Thomas Gossas 2019-08-23

Klimatkrisen kan bara lösas genom politik och det kommer bara att ske om människor går samman och kräver förändring. Fackföreningsrörelsen har haft enorm påverkan på samhället historiskt genom framgångsrik kamp för rättvisa, arbetsrätt och jämställdhet. Dessa frågor är starkt kopplade till de processer som behöver genomföras för den samhällsförändring som krävs för ett hållbart samhälle. Fackföreningsrörelsen borde därför vara en aktiv part i att forma politiken på klimatområdet. Era tips på klimatsmarta lösningar för enskilda att utföra hemma och på arbetet ter sig löjliga i sammanhanget. Ett stöd genom konkret handling från Naturvetarna , vi som borde veta hur allvarlig den här krisen är, skulle skicka starka signaler till politiker och hela samhället. Det skulle räcka med en timmes strejk den aktuella fredagen.

Peo Eriksson 2019-08-23

Ni lämnar ett förväntat och diplomatiskt svar. Naturvetare är den yrkesgrupp som har bäst kunskaper och störst medvetenhet om klimatförändringarnas omfattning. Med samma argumentation som Greta och FridaysForFuture för fram kan naturvetare hävda att vi inte har någon framtid i ett sönderfallande samhälle som inte tar klimatförändringarna på allvar. En "vild" strejk under en dag där naturvetare och andra vuxengrupper visar att vi också vill att politiker och andra makthavare ska lyssna på forskarnas varningar SKULLE bli en stark markering.

Karin Gerhardt 2019-08-22

Visst kan man resonera så, men vi ämnar "demonstrera" (på komptid) inte strejka. Syftet är att forskarna måste stödja de unga. Vårt syfte med demonstration är att öka kraven på politikerna, så att de inför kraftigare styrmedel, så att Sverige verkligen börjar att minska på CO2-utsläppen till 5-10% per år, vilket vi åtagit oss enlighet Parisavtalet. 2017 kom inte Sverige ens upp till 1% minskning. Staten/regering och riksdag såväl som arbetsplatser, investerare och invidvider måste agera kraftfullare.
Kommentera