Jobb, lön och villkor

Här jobbar naturvetare

Naturvetenskaplig kompetens behövs och är efterfrågad på hela arbetsmarknaden. Du har oändliga karriärmöjligheter! Det kan vara på oväntade platser som du som naturvetare kan göra stor nytta.

Naturvetare har relevant kompetens för att lösa många av de utmaningar samhället står inför idag. De gröna satsningarna på miljö, klimat, och naturvård i 2017 års budgetproposition och FN:s hållbarhetsmål pekar tydligt på behovet av naturvetenskaplig kompetens.

På denna sida hittar du arbetsmarknadsinformation för naturvetare i sin helhet. Om du scrollar lite längre ner på sidan finns även mer specifik information för naturvetare inom olika naturvetenskapliga utbildningsgrupper

Dagens arbetsmarknad för naturvetare

Naturvetare finns inom arbetsmarknadens alla sektorer, men de flesta naturvetare arbetar på privat sektor. Diagrammet visar den procentuella fördelningen.

En tydlig trend är att allt fler arbetar inom tjänstesektorn. Tjänsterna bli allt mer kunskapsintensiva och handlar allt oftare om miljö, klimat, säkerhet och energi.

De största arbetsgivarna för naturvetare på privat sektor:

 1. AstraZeneca
 2. GE Healthcare Bio-Sciences
 3. Thermo Fisher Scientific Phadia
 4. Swedish Orphan
 5. Lantbrukarnas Ekonomi
 6. Skogforsk
 7. Galderma Q-Med
 8. IVL Svenska Miljöinstitutet
 9. RISE
 10. Cepheid

Myndigheter med flest anställda naturvetare

 1. Jordbruksverket
 2. Flera länsstyrelser
 3. Naturvårdsverket
 4. Livsmedelsverket
 5. Skogsstyrelsen
 6. Folkhälsomyndigheten
 7. SMHI
 8. Kemikalieinspektionen
 9. Skogsstyrelsen
 10. Polismyndigheten (Nationellt forensiskt centrum)

De viktigaste branscherna för naturvetare är life science, hälso- och sjukvård samt miljö och naturvård. Även inom lant- och skogsbruk, livsmedels- och IT-branschen finns många naturvetare.

De vanligaste arbetsområden för naturvetare är forskning och utveckling, handläggning och administration, samt laboratoriearbete och tillsyn.

Framtidsprognos för naturvetares arbetsmarknad

Digitalisering, miljö och klimat, samt life science är tre områden som det nationella innovationsrådet valt att fokusera på för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Dessa områden innebär stora framtidsutmaningar där naturvetare spelar en viktig roll.

Enligt Naturvetarnas prognos kommer det sammantaget råda balans på naturvetares arbetsmarknad på fem års sikt, det vill säga efterfrågan kommer i stort sett att motsvara utbudet.

Arbetsmarknadsprognos år 2022

Liten konkurrens om jobben: Balans: Stor konkurrens om jobben:
Arbetsmiljöingenjör Agronom och lantmästare Biolog
Biomedicinsk analytiker Biomedicinare  
Djursjukskötare Dietist och nutritionist  
IT- och datautbildade Fysiker och sjukhusfysiker  
Kemist Geovetare och naturgeograf  
Matematiker och statistiker Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör  
  Jägmästare, skogsvetare och
skogsmästare
 
  Miljöutbildad  

Källa: Rapporten Naturvetares arbetsmarknad 2017. 

Läs mer om respektive arbetsmarknadsprognos i rapporten Naturvetares arbetsmarknad 2017 eller i Framtidsutsikter på Sacos webbplats. 

Naturvetarnas arbetsmarknadsprognoser är gjorda före att regeringens budgetproposition för 2018 lades fram. I denna finns historiskt stora satsningar för miljö- och klimatområdet. De kompetenser som det idag råder brist på (liten konkurrens om jobben) är alla viktiga för att klara en omställning till ett hållbart samhälle och för att främja grön innovation. Efterfrågan på många av våra professioner kommer därför att öka än mer med dessa satsningar. Om inget görs kring utbudet kommer en brist på kompetens att uppstå. Detta kan hämma Sveriges tillväxt och försvåra ambitionerna att ställa om till ett hållbart samhälle.

Läs pressmeddelandet Fler naturvetare behöver utbildas.

Naturvetare inom olika utbildningsgrupper

Nedan finns mer detaljerad information om hur arbetsmarknaden ser ut, tips på arbetsgivare och genomsnittlig lön för naturvetenskapliga utbildningsgrupper. Där finns även arbetsmarknadsprognoser på fem års sikt.

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies