Frågor & svar
Om oss

Remissvar

Nya regler för arbetskraftsinvandring

Det finns sex förslag på åtgärder för att främja invandring av högkvalificerad arbetskraft. Vi tillstyrker fem av förslagen. När det gäller den sista punkten anser vi att samtliga legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården ska undantas. Men vi tycker att rätt mycket av detta är självklarheter som borde varit på plats för länge sen, och att det behövs betydligt mer för att främja invandring av högkvalificerad arbetskraft.

Läs mer

Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären

Naturvetarna ställer sig positivt till att fler yrkesgrupper ska kunna ha en förenad anställning, och anser att det bör vara möjligt både tidigt och längre fram i karriären. Forskares mobilitet är en angelägen fråga som Naturvetarna undersökt och analyserat. Förslaget att bredda de förenade anställningar kan öka kontaktytorna med andra verksamheter, vidga perspektiven och stärka kvaliteten i högskolans verksamhet, men mer behöver göras för att öka mobiliteten. 

Läs mer

Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

Utredningen har bland annat sett över det straffrättsliga skyddet för offentliga tjänstemän och menar att skyddet behöver förstärkas. Utredningen föreslår att ett nytt brott, förolämpning mot tjänsteman, införs. Naturvetarna tillstyrker utredningens förslag om ändrade straffbestämmelser men ställer sig frågande till om föreslagna åtgärder är tillräckliga för att få bukt med problemen. 

Läs mer

Försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Med anledning av Sveriges kommande medlemskap i Nato är det angeläget att analysera konsekvenser som nuvarande och kommande militära samarbeten kan ha i förhållande till den svenska arbetsmarknadsmodellen och svensk skyddslagstiftning. Naturvetarna instämmer i uppfattningen att den enskilde arbetstagaren noga behöver överväga riskerna med anställning hos amerikanska styrkor eller av dem anlitade icke-svenska organisationer när DCA-avtalet är tillämpligt.

Läs mer

Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

Att motverka korruption, intressekonflikter och upprätthålla allmänhetens förtroende för offentlig förvaltning är syften som Naturvetarna finner högst angelägna. Naturvetarna ser positivt på att regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att vidta lagstiftningsåtgärder med sådana ändamål som är helt centrala i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt är det av stor betydelse att förslagen som lämnas är träffsäkra i förhållandet till uppgivna ändamål, så väl som rättssäkra i förhållande till enskilda som påverkas av dem.

Läs mer

Genomförande av minimilönedirektivet

Europaparlamentet och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen (minimilönedirektivet) ska vara genomfört i Sverige senast den 15 november 2024. Syftet med direktivet är att förbättra levnads- och arbetsvillkoren i unionen. I Sverige finns det ingen lagstadgad minimilön och det är därför endast bestämmelsen i direktivet som rör främjande av kollektivavtalsförhandlingar om lönesättning som är relevant för hur direktivets övergripande syfte uppfylls här.

Läs mer