Frågor & svar

Remisser

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter inom FoU

Nu föreslås en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Naturvetarna är positiva till förslaget som bland annat bedöms leda till ökad sysselsättning bland våra medlemmar som arbetar med FoU.

Läs mer

En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

Naturvetarna har lämnat in ett yttrande avseende delar av En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30). Naturvetarna har i förhandlingarna om anställningsskydd, omställning och a-kassa på arbetsmarknaden representerats av PTK. Därmed har också Naturvetarna en överenskommelse med Svenskt Näringsliv, inom ramen för PTK. Mot bakgrund av att det som sagt nu träffats en överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan PTK och Svenskt Näringsliv avstyrker Naturvetarna utredningens förslag som helhet.

Läs mer

Förändring av skogsutbildningarna 2030

SLU har för avsikt att förändra sitt utbildningsutbud för att kunna attrahera fler studenter och tillgodose framtida kompetensbehov. 

Läs mer

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos en arbetsgivare föreslås nu höjas från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad.

Läs mer

Agenda 2030

Naturvetarna har besvarat slutbetänkandet av Agenda 2030-delegationen "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet" SOU 2019:13.

Läs mer

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Naturvetarna har besvarat betänkandet om en långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).

Läs mer

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Naturvetarna har besvarat betänkandet om Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78).

Läs mer

Framtidens specialistsjuksköterska

Naturvetarna har svarat på promemorian om Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).

Läs mer

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Naturvetarna har svarat på promemorian om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden (Fi2018/03894/S2).

Läs mer