Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Samverkan

På vissa arbetsplatser finns ett samverkansavtal mellan den lokala föreningen och arbetsgivaren. Samverkansavtal vidareutvecklar det arbetstagarinflytande som ges av medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML).

Samverkan syftar till att skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog och delaktighet mellan arbetsgivare och arbetstagare i utvecklingen av verksamheten.

Samverkan innebär bland annat att arbetsmiljöfrågor får en tydligare och mer integrerad roll i dialogen om verksamheten, och att enskilda medarbetare får större möjligheter att påverka verksamheten.

Samverkansavtalen bidrar också till att skapa en tydligare struktur och anpassning av dialogen mellan parterna så att den omfattar rätt saker och sker på rätt nivå i organisationen.

Samverkan på statlig sektor

På flertalet myndigheter finns lokala samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackförbund som har förtroendevalda på arbetsplatsen. Medlemmar i ett Saco-förbund företräds i samverkan av den Saco-S förening som finns på myndigheten.

Grunderna för de lokala samverkansavtalens innehåll och utformning regleras i det centrala avtalet "Samverkan för framtiden". Övriga bestämmelser hur samverkan ska gå till regleras i det lokala samverkansavtalet på myndigheten.

Samverkan inom kommun och regioner

Samverkan sker vanligtvis dels på arbetsplatsträffar där alla anställda deltar, dels i samverkansgrupper där medlemmarna representeras av de fackliga representanterna. Det innebär att flera fackförbund sitter med vid förhandlingen med en eller flera representanter för Saco, TCO, LO och Ledarna.

Vanligtvis sitter de förtroendevalda med i samverkan på Saco-mandat och företräder då samtliga Saco-medlemmar inom enheten, förvaltningen eller annan nivå av organisationen. I andra fall sitter man på förbundsmandat och företräder bara Naturvetarmedlemmar.

På central nivå finns ett ramavtal ”Avtal om samverkan och arbetsmiljö” som innehåller övergripande regler för samverkansprocessen och lokala samverkansavtal. Övriga bestämmelser kring samverkansprocessen, vilket mandat som gäller för förbunden och vilka man företräder står i det lokala kollektivavtalet om samverkan på arbetsplatsen.

Samverkan inom privat sektor

Samverkansavtal är lite ovanligare på den privata sektorn, men förekommer även där. I samverkan företräds samtliga Saco-medlemmar vanligtvis av en Akademikerförening eller en PTK-L-sammanslutning. PTK-L bildas genom att de lokala tjänstemanna/akademikerfacken på arbetsplatsen går ihop och bildar ett gemensamt samverkansorgan. PTK-L omfattar Saco, TCO och Ledarna som är fristående fackförbund. Genom PTK-L kan organisationerna ta hjälp av varandra och utnyttja styrkan av att gemensamt utgöra part mot arbetsgivaren.

Hur samverkan går till, partssammansättning och samverkansnivåer i organisationen beror vanligtvis på arbetsgivarens storlek samt om det finns ett koncernförhållande.

På central nivå finns ”Utvecklingsavtalet”. Däri anges övergripande regler och målsättningar för att skapa ett effektivt arbetstagarinflytande som bidrar till verksamhetsutvecklingen. Övriga regler hur samverkan ska gå till på respektive arbetsplats regleras i det lokala samverkansavtalet hos arbetsgivaren.

Senast uppdaterad: