Frågor & svar
Råd och stöd
Chef pratar med andra anställda
Foto: Colourbox

Löneprocessen

Löneprocessen pågår under hela året och där spelar du som är fackligt förtroendevald en viktig roll. Rätten till årlig lönerevision regleras i kollektivavtalet.

Som fackligt förtroendevald har du mandat att förhandla om lokala riktlinjer för lönesättning som kompletterar det centrala avtalet. Facket har en viktig roll med arbetet att lägga grunden för allas individuella löne- och utvecklingssamtal.

Löneprocessen består av flera delar. När varje moment infaller under året beror på verksamhet och sektor. Du som är förtroendevald har möjlighet att påverka på olika sätt i varje steg.

 

Engagera er i lönerevisionen

I lönerevisionen tittar föreningen på hur löneläget ser ut för olika grupper eller individer på arbetsplatsen.

 • Har någon grupp halkat efter i löneutveckling och vad beror det på?
 • Är lönerna jämställda?
 • Är det en viss kompetens som har stor rörlighet hos arbetsgivaren? Det kan tyda på att de halkat efter i lön.
 • Lönen ska ha en tydlig koppling till kompetens, ansvar och prestation. Med rätt kompetens bidrar såväl individen som hela naturvetargruppen till en mer lönsam verksamhet. Titta därför också på verksamhetens mål och hur medlemmarna bidrar till att nå dem.

Tillsammans med arbetsgivaren beslutar ni sedan vilka som ska lyftas särskilt i årets löneprocess.

I Saco lönesök kan du ta fram statistikunderlag för lönerevisionen. Inom staten finns ett statistikstöd framtaget av Saco-S, som ni kan använda för att analysera hur lönebilden och löneutvecklingen ser ut inom er verksamhet.

 

Lär känna löneavtalet

På ditt avtalsområde finns ett centralt kollektivavtal om löneprocessen. Där regleras utgångspunkter för lönesättning och hur den årliga lönerevisionens ska genomföras.

Centrala avtal kompletteras regelmässigt av lokala löneavtal där principerna för lönesättning och lönerevisionens olika delar tydliggörs och vidareutvecklas utifrån verksamhetens förutsättningar och behov.

Sätt dig in i de löneavtal som gäller på arbetsplatsen i god tid inför den årliga löneprocessen.

 

Diskutera det allmänna löneutrymmet

Tidigt i processen ska lokala parter ha en överläggning om det löneutrymme som ska sättas av för årets lönerevision. Det kan vara klokt att börja diskutera löneutrymmet med arbetsgivaren redan i samband med verksamhetens budgetarbete inför kommande år eller om möjligt ännu tidigare.

Om verksamheten går bra bör det också avspegla sig i medarbetarnas löneutveckling. De år som de ekonomiska förutsättningarna är goda bör det finnas utrymme för större löneutveckling och sämre år blir utrymmet mindre.

 

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet sker mellan medarbetare och närmaste chef. Syftet är att sätta upp mål och identifiera behov av kompetensutveckling. Vi anser att ingen ska kunna sägas upp på grund av bristande kompetens.

Utvecklingssamtalet ger en riktning för både företaget och individen att genomföra utvecklingsinsatser. Överenskommelser i utvecklingssamtalet följs upp i lönesamtalet.

 

Ställ krav på lönesamtalet

Lönesamtalet ska genomföras mellan medarbetare och den chef som har mandat att sätta lön. Samtalet ska ge besked om den nya lönen och medarbetaren ska få en tydlig motivering av lönesättningen i förhållande till verksamhetens lönekriterier.

Ställ krav på och bevaka att dina medlemmar får lönesamtal med en lönesättande chef samt att det blir protokollfört. Uppmärksamma särskilt föräldralediga och sjuklediga så att de också erbjuds ett lönesamtal.

Naturvetarna anser att lönen ska vara individuell och differentierad och sättas utifrån den anställdas ansvar, kompetens och prestation. På våra lönesidor finns mer information om lönesamtalet.

 

Utvärdera löneprocessen

Efter löneprocessen ska ni tillsammans med arbetsgivaren utvärdera den. Syftet är att gå igenom hur löneprocessen varit och om löneavtalet följts.

Håll koll på att också de som är sjukskrivna och föräldralediga finns med i lönerevisionen och inte halkar efter lönemässigt. Utvärderingen bör dokumenteras och kan ske i ett enkelt möte med arbetsgivaren.

Utvärderingen kan föregås eller kompletteras till exempel genom att ni skickar ut en enkät till era medlemmar, intervjuar några medlemmar eller har ett medlemsmöte. Till utvärderingen kan ni formulera några frågor att diskutera:

 • Finns tillräcklig kännedom om löneavtalet och lönekriterierna hos medarbetare och chefer?
 • Har löneprocessen fungerat som det är tänkt? Vad tycker föreningen och vad tycker medlemmarna?
 • Höll tidplanen?
 • Bidrar löneprocessen till att verksamhetens mål uppnås?
 • Finns osakliga löneskillnader?
 • Finns ett samband mellan arbetsgivarens lönesättning och personalomsättning eller upplevda arbetsmiljöproblem?
 • Upplever medarbetarna att löneprocessen skapar förutsättningar för en god löneutveckling.
 • Hur fungerar arbetsgivarens och fackets roll och insatser i processen?

 

Löneutfall och statistik

Sist men inte minst bör ni gå igenom vad löneutfallet blev. Det gör ni lämpligast genom att be arbetsgivaren om statistik för medarbetarnas löner. Statistiken kan vara avidentifierad så att det inte går att se vad varje individ har för lön, men däremot bör tjänsterna framgå.

Om inte arbetsgivaren är villig att dela med sig av statistiken, kan ni i en enkät till era medlemmar begära att de anger vilken lön eller vilken procent de fick i lönerevisionen.

Detta anser Naturvetarna om lön

I löneprocessen är det viktigt att ha koll på Naturvetarnas lönepolitik. Den går kortfattat ut på att:

 • En individuell lönesättning gör det enklare att parera konjunktursvängningar och leder till en ökad produktivitet.
 • Löneprocessen är en möjlighet för medarbetare och arbetsgivare att få en gemensam syn på verksamhetens mål, individens roll och utvecklingsmöjligheter.
 • Lönen bör ses som ett verktyg för att styra verksamheten och för att öka medarbetarnas engagemang och prestationsvilja.
 • Närmaste chef ska ha mandat att sätta lönen i lönesamtal. Då fungerar lönesättningen som ett verktyg att styra verksamheten.
 • Lönen ska sättas lokalt i överenskommelser mellan medarbetare och arbetsgivare, endast då blir det en effektiv process för båda parter.
 • Löneutvecklingen ska kopplas till prestation, kompetens och ansvar i förhållande till de överenskomna målen och uppdraget.
 • Med en individuell lönesättning får varje individ möjlighet att själv påverka sin löneutveckling.

Läs mer om Naturvetarnas syn på lön här.

Senast uppdaterad: