Frågor & svar
Om oss

Geosektionens styrelse

Magnus Johansson, ordförande

Jobbar för närvarande på SGU med materialförsörjning och har ett förflutet som anställd, egenföretagare och konsult, där jag bland annat arbetat med industrimineral, markmiljö, bergtäkter, tillståndsfrågor och dammsäkerhet. Har en bred akademisk bakgrund med dubbel Magisterexamen i Geologi och Naturgeografi från Universitetet i Hannover och är Europageolog (EurGeol).

 

Mats Fehrm, vice ordförande

Laboratoriechef för NCC i Göteborg/Borås. Arbetar med provning av väg- och byggnadsmaterial samt petrologi. Har en Magisterexamen inom Geovetenskap (Mineralogi-Petrografi) vid Göteborgs universitet.

 

 

Otto Pile, kassör

Fil.mag. i jordartsgeologi. Efter ett antal projektanställningar har jag sedan 15 år arbetat på SGU. Min huvudsakliga arbetsuppgift är kartläggning och beskrivning av Sveriges jordarter inom avgränsade områden.

 

 

Felix Makowsky, sekreterare

Har läst en master i geologi på Stockholms Universitet och arbetar nu som geolog hos AFRY. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar berggrundskartering och bergförstärkning av tunnlar.

 

 

Jenny Gåling, ledamot och IT-ansvarig

Har läst en masterutbildning i geologi vid Stockholms universitet. Arbetar som geolog på Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, med geosfärsfrågor inom säkerhet efter förslutning för slutförvaring för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 

 

 

Pia Hansson. ledamot

Berggrundsgeolog med slutförvaret av kärnbränsleavfall som specialitet. Har tidigare arbetat på konsultbolaget Tyréns med diverse frågeställningar och är nu anställd på Sweco, med inriktning på slutförvaret. Disputerade från Lunds Universitet år 2008. Avhandlingen behandlade den tektoniska upplyftningshistorien i Forsmark och Oskarshamn. Har varit ordförande i Geosektionen under ett antal år fram till att stafettpinnen lämnades över till Magnus i april 2020.

Love Lindberg, ledamot

Läser geologi vid Lunds universitet och är främst intresserad av hydrogeologi och berggrundsgeologi. Vid sidan av studierna är Love engagerad i Lunds naturvetarkår (LUNA) där han bland annat har hjälper till att arrangera ATLAS (en årlig serie av näringslivsförberedande evenemang). Love tycker att det är viktigt att som student ha en säker framtid i arbetslivet. Han menar att det är nyttigt för geologi- och geovetenskapsprogram i Sverige att de som har en examen i geologi eller geovetenskap är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Gerhard Schwarz, ledamot

Arbetar som Geofysiker vid SGU i Uppsala där han ansvarar för observationer av jordens magnetfält i tid och rum. Arbetar även med geotermi samt ytnära frågor. Han är uppvuxen och utbildad i Tyskland där han sedan forskade i ett tiotal år inom interdisciplinära undersökningar av aktiva och passiva kontinentalränder.

 

Tobias C. Kampmann, ledamot 

Biträdande universitetslektor i malmgeologi på Luleå tekniska universitet (LTU). Han har en utbildningsbakgrund från RWTH Aachen University, Tyskland, samt från Lunds universitet. Från 2012 till 2017 doktorerade Tobias på LTU om malmbildande processer samt strukturgeologiska förhållanden vid Faluns polymetalliska malmer.
Forskningsintressen inkluderar bland annat 3D/4D geologisk modellering, malmbildande processer, samt tekniska innovationer och hållbarhet inom gruv- och prospekteringsbranschen. Tobias tror att Geosektionen kan ta en nyckelroll i frågan om kompetensförsörjningen till den svenska geosektorn. Det finns ett behov att rekrytera fler studenter och förbättra nätverkande mellan akademin och industrin om branschens kompetensbehov.

Jenny Andersson, ledamot 

Berggrundsgeolog, ursprungligen från Västergötland, disputerad i Lund och arbetar på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala sedan 2002. På SGU har jag arbetat med kartläggning av olika slag (fältarbete, databaser, ballastfunktionalitet) och i många delar av landet, från Skåne och Västsverige i söder, över slutförvarsområdet i Forsmark och till Hälsingland och fjällkedjan i norr. Att lösa geologiska problem med hjälp av isotopgeokemi och geokronologi är ett särskilt intresse. Mitt nuvarande arbetsfält rör framförallt frågor om berggrundens naturliga innehåll av miljö och hälsofarliga ämnen och dess påverkan på grundvattnets kemiska sammansättning.
Under mina år på SGU har jag sett hur viktig kunskap om geologi är för samhället. Jag har sett ett stort behov av geologisk kompetens i samhällsbygget, men svag återväxt? För mig har insikten om att vi kanske håller på att förlora viktig kunskap om vår geologiska närmiljö väckt ett starkt engagemang för att stärka ämnet geologi i Sverige. Geologin måste synas mer i samhället. Jag tror på samverkan och vill arbeta för att förena och stärka olika aktörer med intresse för svensk geologi.

Senast uppdaterad: