Frågor & svar
Om oss

Geosektionens styrelse

Magnus Johansson, ordförande

Jobbar för närvarande på SGU med materialförsörjning och har ett förflutet som anställd, egenföretagare och konsult, där jag bland annat arbetat med industrimineral, markmiljö, bergtäkter, tillståndsfrågor och dammsäkerhet. Har en bred akademisk bakgrund med dubbel Magisterexamen i Geologi och Naturgeografi från Universitetet i Hannover och är Europageolog (EurGeol).

Tobias C. Kampmann, vice ordförande

Biträdande universitetslektor i malmgeologi på Luleå tekniska universitet (LTU). Han har en utbildningsbakgrund från RWTH Aachen University, Tyskland, samt från Lunds universitet. Från 2012 till 2017 doktorerade Tobias på LTU om malmbildande processer samt strukturgeologiska förhållanden vid Faluns polymetalliska malmer. Forskningsintressen inkluderar bland annat 3D/4D geologisk modellering, malmbildande processer, samt tekniska innovationer och hållbarhet inom gruv- och prospekteringsbranschen. Tobias tror att Geosektionen kan ta en nyckelroll i frågan om kompetensförsörjningen till den svenska geosektorn. Det finns ett behov att rekrytera fler studenter och förbättra nätverkande mellan akademin och industrin om branschens kompetensbehov.

Otto Pile, kassör

Fil.mag. i jordartsgeologi. Efter ett antal projektanställningar har jag sedan 15 år arbetat på SGU. Min huvudsakliga arbetsuppgift är kartläggning och beskrivning av Sveriges jordarter inom avgränsade områden.

 

 

Felix Makowsky, sekreterare

Har läst en master i geologi på Stockholms Universitet och arbetar nu som geolog hos AFRY. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar berggrundskartering och bergförstärkning av tunnlar.

 

 

 

Jenny Gåling, ledamot och IT-ansvarig

Har läst en masterutbildning i geologi vid Stockholms universitet. Arbetar som geolog på Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, med geosfärsfrågor inom säkerhet efter förslutning för slutförvaring för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 

 

 

Pia Hansson, ledamot

Berggrundsgeolog med slutförvaret av kärnbränsleavfall som specialitet. Har tidigare arbetat på konsultbolaget Tyréns med diverse frågeställningar och är nu anställd på Sweco, med inriktning på slutförvaret. Disputerade från Lunds Universitet år 2008. Avhandlingen behandlade den tektoniska upplyftningshistorien i Forsmark och Oskarshamn. Har varit ordförande i Geosektionen under ett antal år fram till att stafettpinnen lämnades över till Magnus i april 2020.

 

Love Lindberg, ledamot

Läser geologi vid Lunds universitet och är främst intresserad av hydrogeologi och berggrundsgeologi. Vid sidan av studierna är Love engagerad i Lunds naturvetarkår (LUNA) där han bland annat har hjälper till att arrangera ATLAS (en årlig serie av näringslivsförberedande evenemang). Love tycker att det är viktigt att som student ha en säker framtid i arbetslivet. Han menar att det är nyttigt för geologi- och geovetenskapsprogram i Sverige att de som har en examen i geologi eller geovetenskap är eftertraktade på arbetsmarknaden.

 

Gerhard Schwarz, ledamot

Arbetar som Geofysiker vid SGU i Uppsala där han ansvarar för observationer av jordens magnetfält i tid och rum. Arbetar även med geotermi samt ytnära frågor. Han är uppvuxen och utbildad i Tyskland där han sedan forskade i ett tiotal år inom interdisciplinära undersökningar av aktiva och passiva kontinentalränder.

 

Senast uppdaterad: