Det här är vi

Om Naturvetarna

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde. 

Specialiserad service för naturvetare

Naturvetarna är experter på naturvetares arbetsmarknad och kompetens. Därför kan vi ge specialiserad rådgivning om lön och arbetsvillkor för naturvetare. Vi coachar och ger dig verktygen att komma dit du vill i din karriär. Du får även kunskap och inspiration om naturvetares möjligheter på arbetsmarknaden. 

Din utbildning ska löna sig

Våra medlemmars naturvetenskapliga kompetens är ovärderlig för arbetsgivare och samhället i stort. Därför arbetar vi för att du ska ha goda arbetsvillkor, möjlighet att utvecklas och lön som speglar din kompetens och prestation. Det gör vi genom att förhandla fram förmånliga kollektivavtal och individuell service, rådgivning och coachning.

Naturvetare skapar världens framtid

Att tydliggöra vikten av naturvetenskap och naturvetenskaplig kompetens är en av förbundets viktigaste uppgifter. Som den främsta experten på naturvetares arbetsmarknad arbetar vi för att påverka beslutsfattare för att skapa goda förutsättningar för naturvetare att utvecklas och bidra med sin kompetens på arbetsmarknaden.

Mer om Naturvetarna

Våra ståndpunkter

Kunskap är grunden

För Naturvetarna är vetandets och tänkandets betydelse, särskilt med bas i naturvetenskapen, en självklar utgångspunkt – det är nyckeln till utveckling och välstånd för både individ och samhälle. Det är dessutom en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati.

Högre utbildning och akademisk forskning

Högre utbildning och forskning är förutsättningar för välstånd, utveckling och konkurrenskraft. Alla verksamheter behöver kunna använda och utveckla ny kunskap för att ligga i framkanten av utvecklingen. Nyckeln till hög kvalitet i både utbildning och forskning är duktiga lärare och forskare, som har reella möjligheter att göra ett gott arbete.

Sverige behöver forskning och innovation

Sverige behöver forskning och innovationer för att stå starkt i den globala konkurrensen. Satsningar på naturvetenskaplig forskning och bra villkor för såväl forskare som företag stärker både den svenska ekonomin och enskilda naturvetare. Forskning ska ses som en framtidsväg, för individen och samhället.

Goda villkor grunden för ett gott arbetsliv

Ett gott arbete utmärks bland annat av god arbetsmiljö, tydliga mål och förväntningar samt möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Dagens alltmer gränslösa arbetsliv innebär större frihet och flexibilitet men även nya krav på medarbetarnas förmåga att planera. Detta gör arbetets organisation än viktigare. Fackligt engagemang är ett utmärkt medel för inflytande på arbetsplatsen.

Den svenska modellen och moderna kollektivavtal

Naturvetarna anser att kollektivavtal är den överlägsna modellen för att skapa trygghet, stabilitet och flexibilitet på arbetsmarknaden, då de anpassas till enskilda verksamheters förutsättningar och behov, och är stabila men samtidigt utvecklingsbara. Utvecklingen på arbetsmarknaden gör dock att allt fler naturvetare står utan kollektivavtal. Vi måste därför slå vakt om kollektivavtalen.

Lönen ska sättas lokalt

När löneprocessen fungerar som den ska är lönen ett verktyg för arbetsgivaren att styra och utveckla verksamheten samtidigt som medarbetaren själv kan påverka sin lön och få rätt lön i förhållande till sina insatser och sitt uppdrag.

Trygghet för alla

Socialförsäkringarna ska se till att individen är trygg och klarar sig även om hon drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Försäkringarna ska även underlätta snabb återgång till arbete. Men eftersom endast den som har lön från arbete omfattas av socialförsäkringssystemet och det råder brist på samordning mellan försäkringarna, står många idag helt utan skydd. Detta vill Naturvetarna ändra på.

Naturvetarna för allas lika värde

Naturvetarnas tar tydligt ställning för allas lika värde och en demokratisk rättsstat med skydd för mänskliga rättigheter. Naturvetarna tar därför avstånd från alla organisationer med diskriminerande värderingar och som står för främlingsfientlighet.

Vem kan vara medlem?

Har du läst naturvetenskap minst tre år på universitet/högskola, eller studerar naturvetenskap nu? Då är du välkommen som medlem i Naturvetarna! Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden och genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, chef, doktorand, företagare eller student.

Våra medlemmar är utbildade inom exempelvis följande områden:

 • Arbetsmiljö
 • Biologi
 • Data & matematik
 • Djur
 • Fysik
 • Geovetenskap
 • Kemi
 • Kost & livsmedel
 • Lantbruk
 • Medicin & laboratorieteknik
 • Miljö
 • Pedagogik
 • Skog
 • Trädgård & landskap

Om du flyttar till Sverige för att studera, forska eller arbeta  och planerar att stanna under en längre tid kan du utnyttja ditt medlemskap till fullo.

Naturvetarnas historia

På 1940-talet bildades tre förbund som senare blev Naturvetarna. Sveriges Naturvetarförbund hade medlemmar inom biologi, data, geovetenskap, fysik, kemi, matematik och meteorologi. Agrifack hade medlemmar inom jord, skog, trädgård, miljö och livsmedel. Skogsakademikernas medlemmar fanns inom skog. 2005 bestämdes att Naturvetareförbundet (tidigare Sveriges Naturvetarförbund) och Skogsakademikerna skulle slås ihop för att skapa ett större och starkare förbund. Att gå samman visade sig vara effektivt, och 2009 gick man även samman med Agrifack. Det enade förbundet tog namnet Naturvetarna och kunde nu fungera som expert för hela naturvetargruppens arbetsmarknad.

Under Naturvetarnas första kongress togs beslut om ett antal ståndpunkter. Det gällde forsknings- och utbildningspolitik, lönebildning, kollektivavtal, socialförsäkringar samt klimat- och miljöpolitik. Man kom överens om att ett starkt samhällspolitiskt engagemang behövdes för att påverka naturvetares arbetsvillkor och sprida budskapet om naturvetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen. En av de allra viktigaste punkterna som beslutades var att verksamheten skulle präglas av en ökad och förbättrad medlemsservice.

Demokrati och organisation

Naturvetarna är en demokratisk organisation där du som medlem har stor möjlighet att påverka. Genom att lägga din röst på bra företrädare för Naturvetarna när det är dags för kongress, bidrar du till att utveckla förbundet. Naturvetarnas ståndpunkter beslutas vid kongressen och ligger till grund för förbundets verksamhet.

Du kan självklart också påverka genom det lokala fackliga arbetet eller via någon av Naturvetarnas professionsföreningar. 

Kongress

Naturvetarnas högsta beslutande organ är kongressen, som sker vart tredje år. Kongressen beslutar om de övergripande och långsiktiga målen för förbundet. Du som medlem kan påverka och utforma förbundets framtida verksamhet genom att nominera kongressombud och skriva motioner. Möjligheten att nominera ombud till kongressen öppnar under våren 2018.

Förbundsrådet

De år som det inte är kongress, sammanträder förbundsrådet. På förbundsrådet redovisar styrelsen förbundets verksamhet och ekonomi, samt följer upp de beslut som kongressen fattat. Förbundsrådet ska vid behov också förrätta fyllnadsval och fatta beslut om förändrad medlemsavgift. Förbundsrådet består av en representant från varje aktiv professionsförening, studentrådet samt de två kongressombud från varje valkrets som fick flest röster vid kongressvalet.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse utses av kongressen. Förbundsstyrelsen tar beslut om förbundets inriktningsmål och vad som ska göras av kansliet utifrån kongressens beslut. Under perioden mellan två kongresser återkopplar förbundsstyrelsen till förbundsrådet hur de hanterat de beslut som kongressen fattade. Förbundsstyrelsen har även som uppgift att följa upp och utvärdera verksamheten.

Kansliet

Kansliet beslutar om hur förbundsstyrelsens inriktningsmål ska utföras, och ger service till Naturvetarnas medlemmar. Naturvetarnas kansli finns på Planiavägen 13 i Nacka och har ungefär 45 anställda.

Lokalföreningar

Grunden i det fackliga arbetet görs av de lokala fackliga organisationerna. Många av dina rättigheter som anställd är beroende av att det finns en lokal facklig organisation. Om det inte finns en lokal förening på din arbetsplats kan du verka för att en sådan bildas.

Professionsföreningar

Naturvetarnas professionsföreningar erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas. De arbetar också för att utveckla professionen och stärka gruppens möjligheter på arbetsmarknaden.

Studentrådet

Naturvetarnas studentråd engagerar sig i studentpolitiska frågor med fokus på naturvetares utbildningar och arbetsmarknad. Studentrådet jobbar med extern påverkan och lobbyarbete genom bland annat diskussioner och samarbeten med lärosäten, kårer och studentorganisationer.

 

Etiska placeringar

För Naturvetarna är det viktigt att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Därför placerar vi delar av vårt kapital i etiska fonder. Placeringarna bidrar till hållbara projekt i utvecklingsländer.

Naturvetarna är det första fackförbundet som investerar en del av sitt kapital i etiska fonder med miljö och hållbarhet i fokus. Samarbetspartner är Oikocredit som är världens största finansiär av utvecklingsprojekt genom privatkapital.
Våren 2014 gjorde Naturvetarna sin första placering via Oikocredit och våren 2015 gjorde förbundet sin andra investering på två miljoner kronor.Läs mer om vår investering i etiska fonder:

Naturvetarna satsar på fattigdomsbekämpning

Naturvetarna utmanar Sveriges fackförbund: Gör schyssta placeringar

Naturvetarna klimatkompenserar

För att bidra till en hållbar framtid väljer Naturvetarna att kompensera hela verksamhetens klimatpåverkan. Det görs genom trädplantering i exempelvis Uganda och Malawi.

Naturvetarna gör årligen en analys som kartlägger verksamhetens klimatpåverkan från el, värme, tjänsteresor, pappersförbrukning och medlemstidningen Naturvetare. Det är framför allt tjänsteresor och naturvetarnas medlemstidning som står för den övervägande klimatpåverkan. Analysen görs i samarbete med ZeroMission.

Förbundets hela klimatpåverkan kompenseras genom trädplantering i Uganda och Mocambique. 2015 kompenserades 66 ton koldioxid för tidningen och 112 ton för övriga verksamheten.

Certifikat för klimatkompensering 2015

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

 

Certifikat för klimatkompensering 2014

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

 

 

Certifikat för klimatkompensering 2013

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

 

 

Certifikat för klimatkompensering 2012

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

 

 

Certifikat för klimatkompensering 2011

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

 

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för naturvetarna.se är Johan Ahlgren. 

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies