Frågor & svar
Avpublicerat

Rösta på psykisk hälsa för studenter

Naturvetarnas studentråd uppmanar studenter att lägga sin röst på psykisk hälsa i höstens val, skriver representanter för Naturvetarnas studentråd i UNT den 26 juni 2018. 

Publicerad:

God hälsa är en förutsättning för prestation och inlärning. Vi frågade de politiska partierna vad de vill göra för att främja studenters hälsa.

Allt fler studenter är stressade och mår dåligt, vilket gör att många riskerar att bli utbrända och hindrade att fullfölja sina studier. Detta måste tas på allvar.

Den nationella folkhälsoenkäten från 2016 visar att i åldersgruppen 16–29 år har den psykiska hälsan försämrats de senaste tio åren. De som uppger att de mår sämst är unga kvinnor.

I rapporten "Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?" (april 2018) menar Folkhälsomyndigheten att studenters psykiska ohälsa beror på en hög arbetsbelastning och ett bristande inflytande över sin utbildning.

I Socialstyrelsens rapport Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna (december 2017) konstateras att den vanligaste behandlingen vid depression hos barn och unga vuxna är antidepressiva läkemedel. Det är oroväckande.

Naturvetarnas studentråd är en ideell organisation som drivs av studenter för studenter. Vårt fokus är psykisk hälsa och vi jobbar aktivt med att stärka naturvetarstudenters välmående. Vi tycker att utbildning ska löna sig och hålla hög kvalitet..

Naturvetarnas studentråd ville ta reda på vad Sveriges riksdagspolitiker hade att säga, så vi frågade dem: "Vilka åtgärder avser ni att vidta för att förebygga och hantera den ökande psykiska ohälsan bland studenter?".

 • Vänsterpartiet satsar på ekonomisk trygghet genom studiemedel som går att leva på och en bostad att bo i. Studenter ska ha rätt till deltidssjukskrivning och karenstider för sjukersättning behöver kortas.
 • Socialdemokraterna vill stärka studenternas trygghet. Skyddet av SGI (sjukpenninggrundande inkomst) ska gälla även studerande som inte får studiemedel. Det ska finnas möjlighet till deltidssjukskrivning och trakasserier i högskolan måste minska.
 • Miljöpartiet säger att möjlighet till deltidssjukskrivning ska vara generell, det ska införas standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin och möjligheten till egenremiss till terapi ska stärkas. I förebyggande syfte behövs en köfri barn- och ungdomspsykiatri samt psykiatriska team inom skolhälsovården.
 • Centerpartiet vill se lättillgänglig behandling och rehabilitering genom behandling via internet, tidig och snabb psykiatrisk bedömning, utveckling av mobila team och öppna vårdformer samt möjlighet till enklare samtalsstöd utan remiss. Dessutom behövs mer resurser till studenthälsan, rätt till deltidssjukskrivning och kortare karensdagar.
 • Liberalerna vill utöka samarbetet mellan studenthälsan och fakulteterna. De vill öka resurserna för god psykosocial miljö, införa en psykiatriambulans och informera undervisningspersonal om olika former av funktionsnedsättningar.
 • Kristdemokraterna vill ha ett stärkt trygghetssystem. Skyddet av SGI för studenter utan studiemedel ska stärkas och studenter ska ha möjlighet att studera trots deltidssjukskrivning.
 • Moderaterna satsar på mer resurser till studenthälsan och snabbare hjälp genom att satsa 3 miljarder kronor om året på att korta väntetiderna i vården.
 • Sverigedemokraterna vill se mer undervisningstid med duktiga lärare och att undervisning premieras gentemot forskning. De vill öka möjligheterna till konsultationer med vårdutbildad personal. Att sänka kravnivåerna är inte aktuellt.

I Naturvetarnas studentråd anser vi att de främsta insatserna och åtgärderna som krävs för att gynna psykisk hälsa under studietiden är följande:

 • Satsa på att stärka studenthälsan och införa standardiserade psykologiska hälsokontroller för studenter.
 • Skapa mer öppna och lättillgängliga vårdformer för snabbare behandling. Mer resurser bör läggas på psykiatrin, så att den drabbade får stödsamtal framför läkemedelsbehandling.
 • För att kunna göra ett informerat och välgrundat val av studier som leder till relevant jobb, är hälsa och livskvalitet viktigt. Förstärk arbetslivsanknytningen på de utbildningsprogram där den är bristfällig. Då minskar studenternas oro inför arbetslivet och klivet från universitet till arbetsplats känns kortare.

Alla riksdagspartier är eniga om att det behövs satsas mer på studenters psykiska hälsa.

Vi tycker inte att studenter ska vara utbrända innan de tar klivet in i arbetslivet. Dags att gå från ord till handling. Du gör ditt val den 9 september!

Lovisa Wilhelmsson, ordförande Naturvetarnas studentråd

Monique Ion, vice ordförande Naturvetarnas studentråd

Läs artikeln på UNT:s webbplats.