Frågor & svar
Avpublicerat

Debattartikel: Medarbetarna är vårdens största resurs

För att kunna leverera en god vård måste regionerna bli bättre arbetsgivare. En situation där medarbetarna upplever att de inte blir sedda, lyssnade på och respekterade är ohållbar, skriver Per Klingbjer och Linda Arvidsson.

Publicerad:

Arbetsgivare som bedriver kunskapsintensiv verksamhet och inte involverar medarbetarna är oförmögna att bedriva en effektiv hälso- och sjukvård med patienten i centrum. När arbetsmiljön är så dålig att de egna medarbetarna blir sjuka är vårdgivarna en del av problemet i stället för lösningen.

För att kunna leverera en god vård måste regionerna bli bättre arbetsgivare. En situation där medarbetarna upplever att de inte blir sedda, lyssnade på och respekterade är ohållbar. Någonstans i chefsleden tycks medarbetarnas synpunkter tappas bort. Detta trots att många av våra medlemmar vittnar om att kommunikationen med den närmaste chefen fungerar väl.

Ett konkret exempel är dietisterna i Region Värmland, som är så överbelastade att de själva blir sjuka. För patienterna får detta självklart konsekvenser i form av utebliven eller otillräcklig vård. I ljuset av att Värmland redan i dag är den region som har lägst andel dietister per invånare, och att ohälsosamma matvanor generellt är den största risken för ohälsa, är detta en negativ utveckling som måste brytas.

En utredning har mycket tydligt klargjort vad som behöver göras. För att komma upp i rikssnittet 2017 krävs 7-8 nya dietisttjänster samt att det för att förbättra kommunikationen tillsätts en samordnande dietist. I december fattade hälso- och sjukvårdsledningen ett inriktningsbeslut om att arbeta för att förstärka dietistresursen. Sedan dess har i stort sett ingenting hänt och stämningen är idag upprörd bland dietisterna i Region Värmland. Den förklaring som givits är resursbrist, vilket i klartext betyder att ledningen tvärt emot tidigare beslut prioriterat något annat.

Det är hög tid för hälso- och sjukvården att på allvar inse att de bedriver kunskapsintensiv verksamhet där medarbetarna är den främsta resursen. I avsaknad av strategi och långsiktighet blir kompetensförsörjningen ohållbar. Att veta vilken samlad kompetens som finns i organisationen och hur den bäst kan föra verksamheten framåt, samt att kunna precisera hur kompetensbehoven ser ut på kort och lång sikt är ett viktigt strategiskt uppdrag, som idag ofta missas helt inom hälso- och sjukvården.

Naturvetarna menar att dialogen med medarbetarna är en nyckelfaktor för att utveckla både verksamhet och individer. De arbetsgivare som gör det möjligt för chefer att ta till sig medarbetarnas synpunkter, att vara flexibla och individanpassa arbetsvillkoren har bäst förutsättningar att klara bemanningen.

Den bästa investeringen Region Värmland kan göra för att du som medborgare ska få en god hälso- och sjukvård är att satsa på medarbetarna. Det som krävs kan sammanfattas i 7 punkter:

1. Ge ansvar och använd kompetensen rätt.

2. Bredda rekryteringen, så att det finns många vägar in till ett arbete inom vården.

3. Skapa bättre arbetsmiljö med individanpassade anställningsvillkor, så att fler både vill, kan och får arbeta mer.

4. Utveckla verksamheten och medarbetarna genom att i samarbete med lärosätena få till stånd breda karriärutvecklingsprogram samt ökade satsningar på forskning och utveckling.

5. Satsa på dialogen mellan medarbetare och chef genom att stärka cheferna.

6. Se till att det är ekonomiskt hållbart att utbilda sig till ett yrke inom vården.

7. Tillämpa löneavtalet, så att det i större utsträckning lönar sig för medarbetare att ta ansvar och uppvisa resultat som för verksamheten framåt.

Per Klingbjer
Förbundsdirektör, Naturvetarna

Linda Arvidsson
Lokal facklig ordförande Region Värmland, Naturvetarna

Debattartikeln publicerades i NWT den 31 maj