Frågor & svar
Nyheter

Lönerevision inom statlig sektor

På de flesta statliga myndigheter* är lönerevisionen i full gång. Fackliga företrädare på myndigheten har en viktig uppgift i arbetet med att verka för att lönerevisionen ska bli så bra som möjligt för alla medlemmar.

Publicerad:

Utgångspunkten för lönebildningen är ett löneavtal som är sifferlöst, vilket innebär att det varken på central eller lokal nivå finns en förutbestämd pott för löneökningar, eller ett procenttal som ska uppnås.

En central fråga för Saco-S/Naturvetarna att varje medlem själv ska ha möjlighet att påverka sin lön. En förutsättning för det är att lönen sätts i direkt dialog mellan lönesättande chef och medarbetare.

Lönen ska enligt avtalet sättas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Avtalet betonar dessutom att lönen ska vara individuell och differentierad. Differentiering ska ske på såväl individ- som verksamhetsnivå.

Enligt löneavtalet ska varje medarbetare veta på vilka grunder lönen sätts, och hur hon eller han kan påverka sin lön. Detta är alltså vad varje medarbetare har rätt att förvänta sig av lönesamtalet.

Saco-S på myndigheten ska i lönerevisionen:

  • Verka för att chefer och medarbetare har en bra process att arbeta i och att chefer får mandat att sätta lön.
  • Arbeta för att uppnådda resultat påverkar löneutrymmet.
  • Arbeta för att löneutrymmet används för att kunna motivera, utveckla och behålla kompetens på kort och på lång sikt.
  • Delta i uppföljning och utvärdering av lönerevisionen tillsammans med arbetsgivaren.
  • Agera om löneprocessen inte fungerar.

Mer om lönerevisionen:

Saco-S lönepolitik 
Statistikstöd för förtroendevalda 
Ett löneavtal som visar vägen (Partsgemensamt inspirationsmaterial)

Tips till medlemmar

Lönestatistik via Saco LöneSök
Tips inför lönesamtalet och tolkning av lönesstatistik (via Medlemsrådgivningen)
Lönesättande samtal – resultat och prestation i fokus (från Saco-S) 
Naturvetarnas tips inför lönesamtalet

*För de myndigheter som har 1 oktober som revisionsdatum. Andra revisionsdatum kan gälla på din myndighet. Kontakta Saco-S-föreningens styrelse på din arbetsplats för mer information om vad som gäller just för dig.