Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Föräldraledighet

Du har enligt föräldraledighetslagen rätt att vara ledig när du fått barn, oavsett vad du har för anställningsform eller sysselsättning.

Du ska anmäla din föräldraledighet till din arbetsgivare minst 2 månader före eller så snart som möjligt. Om du arbetar inom kommun eller regioner ska anmälan ske 3 månader innan föräldraledigheten. Du ska då också ange hur länge du planerar att vara ledig.

Enligt lag har du endast rätt att vara föräldraledig i totalt tre perioder per år. Det betyder att när du exempelvis är föräldraledig en måndag, jobbar tisdag och sen är föräldraledig onsdag räknas detta som att du varit föräldraledig i två perioder. Arbetsgivaren kan däremot tillåta fler perioder. Därför är en dialog med arbetsgivaren bra, men se till att få det ni kommit överens om skriftligt. 

Delledighet utan föräldrapenning

Om du exempelvis vill vara lediga en dag i veckan utan föräldrapenning räknas detta som en förkortning av arbetstid. Då kan inte arbetsgivaren hänvisa till de tre perioder av föräldraledighet som lagen ger rätt till. 

Föräldrapenning

Under ledigheten betalar Försäkringskassan ut föräldrapenning. Båda föräldrarna får totalt 480 dagar föräldrapenning. 90 dagar är viga åt respektive förälder, de resterande 260 dagarna får man fördela hur man vill. Havandeskapspenning kan betalas ut till mamman tiden före barnets födelse. Ansökan görs hos Försäkringskassan. 

Kompletterande föräldralön

De flesta kollektivavtal erbjuder föräldralön som kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan. Ibland får du också extra ersättning när du är hemma med sjukt barn via ditt kollektivavtal.

För att se hur stor din föräldralön blir måste du titta i det kollektivavtal som gäller hos din arbetsgivare. En del arbetsgivare har också lokala avtal eller lokal policy som ger utfyllnad av föräldrapenning. Kontakta din lokala fackliga företrädare eller personalavdelningen för att få reda på vad som gäller hos er. Här hittar du ditt kollektivavtal.

På Knegdeg.se kan du jämföra din ersättning med och utan kollektivavtal.

Med kompletterande föräldralön tjänar föräldrarna ofta på att dela lika på föräldraledigheten. Saco har tagit fram en guide där man kan se hur mycket man har kvar att leva på, beroende på hur man fördelar ledigheten. Till Sacos guide för föräldraledighet.

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal betalar man förmodligen inte ut någon extra ersättning. Arbetsgivaren kan dock vara intresserad av att behålla kompetent personal och vilja förhandla om en utfyllnad.

Om du får låg inkomst under föräldraledigheten kan du begära att få reducerad medlemsavgift till Naturvetarna.

Att tänka på inför föräldraledigheten

För att du ska kunna påverka din situation samt behålla och utveckla din kompetens under föräldraledigheten, bör du ha ett planeringssamtal med din chef inför ledigheten.

Planeringssamtalet behöver inte leda fram till ett konkret beslut utan det viktiga är att föra en diskussion om förväntningar och önskningar.

Att diskutera vid planeringssamtalet:

 • Se gemensamt över dina arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter. Uppdatera anställningsavtalet om du exempelvis bytt arbetsuppgifter och avancerat utan att ha förändrat ditt gamla anställningsavtal.
 • Längden på föräldraledigheten och tiden efter föräldraledigheten. Tror du att du kommer att vilja arbeta hel- eller deltid?
 • Hur dina arbetsuppgifter kommer att skötas under ledigheten. Kommer en vikarie att utföra dina arbetsuppgifter eller kommer de att läggas ut på övriga arbetstagare? Hur ska du lämna över? Hur kommer det här att påverka dig? På vilket sätt kommer du att hållas informerad om vad som händer?
 • Hur kontakterna med arbetsgivaren ska fungera under ledigheten. Att vara med på någon planeringsdag eller möte under ledigheten kan vara ett bra sätt att hålla kontakt med arbetsplatsen. Detta är extra viktigt om arbetsgivaren planerar att genomföra omorganisation eller neddragningar under din föräldraledighet.
 • Hur du bibehåller din kompetens och utvecklar den. Se gemensamt över ditt behov av information och tillgång till e-post i hemmet för att kunna hålla dig à jour med vad som händer inom ditt yrkesområde.
 • Tänk på att föra minnesanteckningar från samtalet med din arbetsgivare och få dem bekräftade genom att förslagsvis skicka dem via e-post. Det gör det mycket enklare om du skulle behöva återkomma i någon fråga som ni tidigare tagit upp.

Du ska inte behöva arbeta under din föräldraledighet. Vid en längre tids föräldraledighet kan det dock vara aktuellt att diskutera möjligheter till och formerna för någon typ av arbetsinsats, till exempel distansarbete. Sker det mer frekvent bör du teckna ett avtal om distansarbete. Kontakta i så fall Naturvetarnas medlemsrådgivning.

Lönerevision under föräldraledigheten

Din lön ska revideras under den årliga lönerevisionen när du är föräldraledig. Diskutera med din arbetsgivare innan du går på föräldraledighet om hur och när lönesamtalet ska genomföras. Om du känner att arbetsgivaren inte vill diskutera löneförhandling under föräldraledighet ska du vända dig till din lokala fackliga företrädare eller kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning.

Efter föräldraledigheten

Innan du börjar arbeta igen är det viktigt att du och din arbetsgivare har ett uppföljningssamtal för att underlätta din återgång i arbetet. Det kan även vara bra att ha ett förnyat uppföljningssamtal när du har jobbat några månader.

Att diskutera vid uppföljningssamtalet:

 • Har dina arbetsuppgifter förändrats under den tid du varit borta? I så fall är det viktigt att förändringarna inte är sådana att de inte längre stämmer med ditt anställningsavtal.
 • Enligt lagen har du som småbarnsförälder rätt att arbeta deltid. Kanske är det svårt att avgöra hur mycket du vill eller kan arbeta innan du börjat, men lämna då frågan öppen tills du och din arbetsgivare vet hur allt fungerar. Om du har bestämt dig för att arbeta deltid, så ska dina arbetsuppgifter anpassas till en kortare arbetstid.
 • Fråga vilka möjligheter du har att förlägga arbetstiden på ett sätt som underlättar till exempel hämtning och lämning av barn.
 • Möjligheten till distansarbete underlättar ofta situationen för småbarnsföräldrar. Ska du distansarbeta är det viktigt att frågor som datorstöd, telefon och liknande är löst. Om du kommer att distansarbeta i större utsträckning bör du teckna ett avtal om distansarbete.
 • För den som har små barn i barnomsorgen är det regel snarare än undantag med oplanerad frånvaro på grund av vård av sjukt barn. Det är viktigt att du förbereder både dig själv, dina kollegor och din arbetsgivare på att detta kommer att ske.

Vid alla samtal med arbetsgivaren som rör din arbetssituation är det bra att du för minnesanteckningar. Ett enkelt sätt är att mejla dina anteckningar och få dem bekräftade.

Om du upplever att du blir missgynnad i samband med föräldraledigheten kan du kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning.

Senast uppdaterad: