Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Naturvetarnas syn på lön

När löneprocessen fungerar som den ska är lönen ett verktyg för arbetsgivaren att styra och utveckla verksamheten. Medarbetaren kan då själv påverka sin lön och få rätt lön i förhållande till sina insatser och sitt uppdrag.

Naturvetarna tycker att:

  • lön ska sättas lokalt och individuellt i överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.
  • närmaste chef ska ha mandat att sätta lönen i lönesamtal.
  • lön bör ses som ett av verktygen för att styra verksamheten och öka medarbetarnas engagemang och prestationsvilja.
  • lönespridning ska återspegla skillnader i individernas kunskap och kompetens, prestationer och ansvarstagande.
  • förtroendevalda spelar en viktig roll för att säkerställa att löneprocessen fungerar, och ska få tydliga villkor samt erkännande för sitt uppdrag.

Utbildningspremien måste bli högre

Naturvetare spelar en stor roll för Sveriges framtida utveckling. De bidrar till innovation, tillväxt och produktivitet. Samtidigt är kompetens en av de viktigaste framgångsfaktorerna i den globala konkurrensen. I Sverige är utbildningspremien mycket låg. För att utbildning ska löna sig bör lönen sättas lokalt i ett lönesamtal mellan chef och medarbetare, där man diskuterar utifrån verksamhetens förutsättningar och individens bidrag.

Centrala avtal ska vara sifferlösa

Naturvetarna tycker att de centrala avtalen ska vara sifferlösa. Detta eftersom centralt satta löneökningstal brukar bli ett tak snarare än ett golv, inte minst för akademiker.
En fungerande individuell lönesättning ger en högre lönespridning och i förlängningen en högre utbildningspremie och produktivitet. Studier som Saco gjort visar också att en ökad lönespridning för en akademisk profession leder till en högre livslön för hela gruppen.
När löneprocessen fungerar som den ska är den också ett verktyg för arbetsgivaren att styra och utveckla verksamheten så att medarbetarna gör rätt saker och presterar bra.

Den lokala löneprocessen

Med en individuell lönesättning får varje individ möjlighet att själv påverka sin löneutveckling. Lönen ska vara ersättning för överenskommet och utfört arbete. Den ska sättas lokalt i lönesamtal mellan chef och medarbetare och löneutvecklingen ska kopplas till prestation, kompetens och ansvar i förhållande till de överenskomna målen och uppdraget.

För att en lokal löneprocess med individuell lönesättning och lönesamtal ska fungera bra behövs:

  • tydliga och kända mål för verksamheten på alla nivåer. En tydlig struktur för måluppfyllelse i hela verksamheten.
  • att lönesättande chef kan påverka löneutrymmets storlek och fördelning. Chefen har mandat att sätta lön.
  • att lönesättande chef behärskar metoden. Fastslagna och individuellt anpassade lönekriterier ligger till grund för överenskommelse om lön. Inget utrymme lämnas för godtycklighet, diskriminering eller missgynnande.

Förtroendevalda har en viktig roll

De fackligt förtroendevalda har möjlighet att påverka löneprocessen. De kan till exempel ställa krav på att chef och medarbetare får en bra process att arbeta i och att chefer har mandat att sätta lön. Att verksamhetens löneutrymme är tillräckligt stort för att kunna motivera, utveckla och behålla den kompetens som behövs på både kort och lång sikt. Det är därför viktigt att den förtroendevalde har ett bra anseende hos arbetsgivaren och får goda villkor för sitt uppdrag.

För att naturvetare ska få rätt lön i förhållande till sin betydelse och sitt uppdrag, behöver löneprocessen dessa förutsättningar:

  • Samsyn mellan arbetsgivare och fackliga organisationer om lönesättningens roll
  • De närmaste cheferna också har mandat att bestämma lönen i lönesamtalet

Nya uppdrag stärker naturvetare

En hög rörlighet på arbetsmarknaden stärker naturvetares ställning. Rörlighet kan ske vertikalt inom en organisation, till en annan arbetsgivare, bransch eller typ av arbete. Men den kan också ske horisontellt genom att en individ ständigt får kompetensutveckling och tar på sig alltmer ansvar och nya mer avancerade arbetsuppgifter.

Senast uppdaterad: