Fråga oss här!
Vi jobbar för

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Naturvetarna har yttrat sig över remissen Överlåtelse av viss kemikalietillsyn från miljödepartementet. I enlighet med den debattartikel som vi skrev på SvD:s hemsida i förra veckan fortsätter vi att driva linjen om att den rätta vägen är att renodla all tillsyn, inom ett tillsynsområde, i en statlig myndighet.

Publicerad: Uppdaterad:

Kemikalieinspektionen (KemI) har fått i uppdrag från regeringen i regleringsbrevet för 2012 att föreslå hur en delegering av tillsynsansvar över primärleverantörer från Kemikalieinspektionen till kommunerna kan genomföras. Om man finner att en delegering inte bör möjliggöras ska skälen för detta redovisas. KemI har i sin rapport funnit att en delegering inte bör ske.

De argument som KemI reser mot att överlåta denna tillsyn till kommuner är centrala begrepp - kompetens, likabehandling, tydlighet, effektivitet - som borde överskugga alla andra, däribland decentralisering, när det gäller tillsyn. Vi anser att allting talar för att tillsynen istället borde centraliseras snarare än decentraliseras.

Naturvetarna anser att det är dags att det tas ett helhetsgrepp om tillsynen i Sverige! Ett departement kan inte renodla och förstatliga tillsynen inom ett område med en rad argument som är allmängiltiga för all tillsyn i samhället medan ett annat departement prövar att decentralisera på oklara grunder. Det övergripande målet med all tillsyn i hela Sverige, oavsett tillsynsområde, måste vara att den är likvärdig i hela landet och det blir den endast i renodlade statliga myndigheter.

Läs hela remissvaret

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan