Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Tjänstledighet

Att vara tjänstledig är något som det är upp till arbetsgivaren att bevilja, men det är bara i särskilda fall och beroende på vilken sektor du arbetar inom som du har laglig rätt till tjänstledighet. 

Du kan alltid fråga din arbetsgivare om det är möjligt att få tjänstledigt även om du inte har laglig rätt till det. Men då ska du också vara medveten om att arbetsgivaren kan tolka detta som att du ser dig om efter annat jobb. 

Tjänstledighet för att prova på nytt jobb

Du har ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt för att prova på ett jobb hos en annan arbetsgivare om du arbetar inom privat sektor eller kommun och regioner. Det är upp till arbetsgivaren att godkänna detta.

För statligt anställda som omfattas av avtalet Villkorsavtal-T gäller andra regler. Om du har en tillsvidareanställning har du rätt att vara tjänstledig för att prova på en annan tidsbegränsad anställning inom staten, som omfattas av Villkorsavtal-T. Detta gäller inte om du får en verksamhetsledande eller jämförlig anställning med rätt till chefspension. Om du vill avbryta ledigheten ska du informera den arbetsgivare som beviljat ledigheten. Detta ska ske senast två månader före den tidpunkt då du vill gå tillbaka till din ursprungliga anställning.

Du kan också beviljas ledighet för anställning utanför det statliga området. Sådan ledighet får omfatta högst sex månader, om inte din arbetsgivare anser att det finns särskilda skäl för längre ledighet.

Tjänstledighet för studier

Du har enligt studieledighetslagen rätt att få tjänstledigt från din anställning för att studera. För att få rätt till studieledighet krävs att du vid ledighetens början har varit anställd i minst sex månader eller tolv månader under de senaste två åren.

Du kan få tjänstledigt för i princip all utbildning, men det krävs att utbildningen syftar till att ge ökad kunskap och att det ingår undervisning. Du kan inte vara tjänstledig för att gå "hobbykurser" eller konferenser.

Du bestämmer själv om du ska studera heltid eller deltid och mellan vilka tider du ska vara ledig vid deltidsstudier. Arbetsgivaren har dock rätt att skjuta upp tidpunkten för ledigheten upp till sex månader utan att det krävs samtycke från den lokala fackliga föreningen. Om arbetsgivaren vill göra detta ska både arbetstagaren och den lokala fackliga organisationen genast meddelas uppskovet och skälet till detta. Facket har rätt till överläggning om uppskovet ifall du begär detta inom en vecka.

Statligt anställda kan få behålla hela eller en viss del av lönen för studier som är betydelsefull för verksamheten enligt Villkorsavtal-T.

Tjänstledighet för att driva egen näringsverksamhet

Du har enligt lagen om ledighet för näringsverksamhet rätt att vara ledig från ditt arbete i högst sex månader för att bedriva näringsverksamhet i eget företag. 

Fler möjligheter till tjänstledighet inom staten

Som statligt anställd har du fler möjligheter att vara tjänstledig bland annat på grund av generösa villkor i det statliga kollektivavtalet, Villkorsavtal-T.

Bland annat finns möjlighet att vara tjänstledig för tjänstgöring i totalförsvaret, om du blivit invald i riksdagen, för anställning som sakkunnig i Regeringskansliet samt för centralt fackligt uppdrag.

I Villkorsavtal-T regleras vissa ledigheter mer ingående och innehåller även bestämmelser om löneavdrag under ledigheten.

Senast uppdaterad: