Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Lantbruk

Agronom och lantmästare är naturvetare med yrkesexamina inom området lantbruk. De är inriktade på odling, livsmedelsproduktion, djurhållning samt hållbar utveckling av lantbruksföretag och landsbygd.

Vanliga grundutbildningar  

 • Agronom
 • Lantmästare

Besök www.slu.se eller sök efter relevanta utbildningar på www.studera.nu.

Hur länge har de studerat?

Utbildningen till lantmästare är treårig och leder fram till lantmästarexamen och/eller en kandidatexamen. En agronomexamen eller en masterexamen kräver fem års studier. Det är bara 9 procent inom området som fortsätter på en forskarutbildning för att doktorera.

Vad kan agronomer?

 • Utgå från lantbrukets och livsmedelsnäringarnas förutsättning vid beslut och analys
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion av livsmedel
 • Utveckla nya metoder, produkter och tjänster
 • Lantbruksvetenskap, agrosystem och landskapsutveckling
 • Ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjur, livsmedel eller odling beroende på inriktning

Vad kan lantmästare?

 • Lantbruksföretagande
 • Agera affärsmässigt
 • Arbeta operativt utifrån sina teoretiska kunskaper
 • Arbetsledning
 • Växt- och animalie-produktion, teknik samt företagsekonomi

 

Var arbetar de?

Lantbruksakademiker arbetar på myndigheter och lantbruksföretag. De finns även på länsstyrelser, kommuner samt på naturbruksskolor inom landstinget. I näringslivet finns de oftast inom parti- och detaljhandeln, företag inom redovisning, bank och försäkring, livsmedelsföretag samt kooperativ och organisationer.

Lantbruk-arbetsmarknadssektorer.jpg

De allra flesta agronomer och lantmästare arbetar huvudsakligen med lantbruksfrågor.

Lantbruk-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Lantmännen
 • Hushållningssällskapet
 • Växa Sverige
 • Lrf Konsult
 • Lantbrukarnas Ekonomi
 • Hir Skåne
 • RISE
 • Jordbruksverket
 • Länsstyrelser
 • Regeringskansliet
 • SLU

 

Vad gör de på jobbet?

De vanligaste arbetsuppgifterna är handläggning, rådgivning, samt projekt- och verksamhetsledning.

Lantmästare har ofta en arbetsledande position på lantbruksföretag.

Fler och fler lantbruksakademiker jobbar med miljö och andra hållbarhetsfrågor. De kan exempelvis arbeta med kvalitets- och miljöledning eller med bistånds- och utvecklingsfrågor. Att kvalitetssäkra, utveckla, marknadsföra och sälja nya produkter är andra vanliga arbetsuppgifter.

Lantbruk-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Handläggare
 • Rådgivare (Advisor)
 • Projektledare
 • Säljare/Försäljare
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Lantbrukskonsulent
 • Växtodlingsrådgivare
 • Specialist/Expert
 • Agronom

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Idag är det balans men konkurrensen om arbetskraften har ökat, så vår bedömning är att vi går mot en situation där det är liten konkurrens om jobben.

2020

Det finns ca 3 400 agronomer och 3 100 lantmästare på den svenska arbetsmarknaden. Det är idag balans när det gäller utbud och efterfrågan på nyutexaminerade agronomer och lantmästare, medan efterfrågan på erfarna har ökat.

Enligt Arbetskraftsbarometern (SCB, 2019) anser ett ökat antal arbetsgivare att det är brist. När det gäller lantmästare var 39 procent av de sysselsatta 60 år eller äldre 2018, så de närmaste åren kommer många att gå i pension.

Arbetslösheten är låg och mycket få av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2025

På fem års sikt är prognosen liten konkurrens om jobben. Lantbrukskompetens behövs för att lösa många av de utmaningar samhället står inför. Behovet av en hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi, ett bra djurskydd, biologisk mångfald, en levande landsbygd och öppna landskap är bara några exempel.

Arbetsmarknadsläget för agronomer och lantmästare är stabilt med medelstora skillnader mellan hög- och lågkonjunktur.

De ökade pensionsavgångar bland lantmästare kommer troligen att kunna kompenseras genom ett inflöde av kompetens från andra utbildningar.

Tekniska genombrott, klimatförändringarna och nya krav på miljö och kvalitet kan också komma att få stor betydelse för utfallet. Internationell konkurrens men också en tilltagande risk för problem med livsmedelsförsörjning globalt och allt högre livsmedelspriser är andra faktorer som påverkar.

Skarpa politiska förslag i linje med Sveriges livsmedelsstrategi kan också komma att öka efterfrågan på agrarkompetens.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-lantbruk.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

Det är liten skillnad i lön mellan agronomer och lantmästare trots att agronomer har en längre utbildning.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

Senast uppdaterad: