Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Foto: Colourbox

Geovetenskap

Naturvetare inom geovetenskap är experter på de processer som verkar i berg, jord, luft och vatten, samt hur dessa påverkar landskapet. Kunskapen används för att kartlägga och förvalta naturresurser, såsom mineral, torv och vatten. De gör också undersökningar inför väg-, tunnel- och husbyggen.

Vanliga grundutbildningar  

 • Geologi
 • Geovetenskap
 • Meteorologi
 • Naturgeografi

Du hittar relevanta utbildningar genom att söka på geovetenskap på www.studera.nu. Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen.

Hur länge har de studerat?

De flesta har läst i 4-5 år och har en magister- eller en masterexamen (ca 80 %) och en av fyra fortsätter på en forskarutbildning för att doktorera. Exempel på specialiseringar är geofysik, geografiska informationssystem, hydrologi, oceanografi, kvartärgeologi, landskaps- eller markvetenskap.

Vad kan geovetare?

 • Förvalta våra naturresurser.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.
 • Utveckla nya mätmetoder och analyser.
 • Använda statistiska metoder och dynamiska modeller.

Utöver detta kan:

 • Geologer och geovetare kartlägga naturtillgångar i berg, jord och grundvatten, samt bedöma risker med utgångspunkt från naturliga processer.
 • Naturgeografer samla in och analysera information om landskapet och miljön.
 • Hydrologer kartlägga och analysera vattens rörelse och sammansättning, förvalta vårt grundvatten, samt bedöma risker för översvämning och spridning av föroreningar.
 • Oceanografer kartlägga och analysera havens rörelse och sammansättning, samt bedöma konsekvenser av utsläpp, temperaturförändringar, strömmar och vågor i havet.
 • Meteorologer fysik, matematik, it och kemi. De gör väderprognoser genom att ta fram essensen ur stora informationsmängder.

 

Var arbetar de?

Geovetare arbetar framför allt på privat och statlig sektor. De finns framför allt på myndigheter, teknikkonsultföretag och inom gruvnäringen.

Hydrologer och oceanografer är ofta forskare på myndigheter som SMHI. En del arbetar som teknikkonsulter. Hydrologer finns även på vattenkraftsbolag.

De flesta meteorologer finns på myndigheter, såsom Försvaret och SMHI. De arbetar även på energiföretag, IT-företag och public service.

Geovetenskap-arbetsmarknadssektorer.jpg

Naturvetare inom geovetenskap arbetar ofta med att kartlägga naturtillgångar och medverkar vid planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.

Geovetenskap-arbetsomrade.jpg

Exempel på arbetsgivare

 • Universitet och högskolor
 • Länsstyrelser
 • Kommuner
 • SMHI
 • Sweco
 • SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)
 • WSP Sverige
 • Försvarsmakten
 • Tyréns
 • ÅF

 

Vad gör de på jobbet?

Geovetare ägnar sig ofta åt handläggning, utredning och rådgivning. En del driver projekt och andra ägnar sig åt forskning. Undersökningar vid infrastrukturprojekt, prospektering samt kartläggning av naturresurser och miljögifter är vanliga arbetsuppgifter.

Geovetenskap-huvudarbetsuppgift.jpg

Exempel på titlar

 • Geolog
 • Miljökonsult
 • Handläggare
 • Projektledare
 • Meteorolog
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Statsgeolog
 • Hydrogeolog
 • Konsult

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Idag är det balans på arbetsmarknaden. På fem års sikt bedömer vi att det kommer att bli liten konkurrens om jobben.

2020

Idag är det balans på arbetsmarknaden för geovetare (inklusive naturgeografer). Det gäller både nyexaminerade och erfarna. I dagsläget finns ca 5 000 yrkesverksamma geovetare i Sverige.

Satsningar på infrastruktur, klimat- och miljöutmaningar, möjligheter med geografisk positionering och en ökad efterfrågan på mineral, metaller och andra naturtillgångar har gynnat geovetares arbetsmarknad. Arbetslösheten är låg, ungefär 2 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området får ersättning från Akademikernas a-kassa.

2025

Även om ”gruvboomen” har avstannat till viss del, förutses efterfrågan på geovetare med erfarenhet bestå framöver. De närmaste fem åren kommer troligen satsningar på infrastruktur, arbeta för att hantera riskerna med klimatförändringarna och miljöarbete fortsätta att vara prioriterat. Bedömningen är att det om 5 år kommer att vara liten konkurrens om jobben.

Konjunkturförändringar kan komma att påverka denna bedömning. Såväl bygg- och anläggningsbranschen, som gruvnäringen är konjunkturkänslig. Det finns också en viss politisk osäkerhet när det gäller hur stora infrastruktursatsningar som kommer att göras.

 

Vad tjänar de?

Lonestatistik-geovetare.png

*P10 innebär att 10 procent har en lägre lön och P90 att 90 procent har en lägre lön.

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. 

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2019, där medlemmarna besvarar frågor om utbildning, anställning, inriktningen på sitt arbete samt lön. För att bedöma arbetsmarknadsläget används statistik från SCB och branschrapporter.

Senast uppdaterad: