Frågor & svar
Jobb, lön och villkor
Kollektivavtalets sjukförsäkring gav Zandra Hedlund en extra slant. Om detta och andra förmåner i kollektivavtalet, berättar våra medlemmar här nedan. Foto: Ylva Sundgren

Kollektivavtal

Kollektivavtal kan du se som en försäkring genom hela arbetslivet och en garanti på att arbetsgivaren har goda villkor för de anställda. De ger goda arbetsvillkor och trygghet, men också flera förmåner.

Kollektivavtalen är ett skriftligt avtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer om vilka arbetsvillkor som ska gälla för de anställda. Kollektivavtalen kompletterar de arbetsrättsliga lagar som finns, till exempel ger de rätt till årlig lönerevision och tjänstepension. De reglerar också hur samverkan ska gå till, alltså när arbetsgivare och den lokala fackliga föreningen arbetar tillsammans om exempelvis arbetsmiljöfrågor. 

Ju fler medlemmar vi är i fackförbund som Naturvetarna, desto större legitimitet har vi att förhandla fram bra kollektivavtal för naturvetare.

Värdet av kollektivavtal

Kollektivavtal kompletterar de arbetsrättsliga lagarna och innebär ofta mycket bättre villkor för dig som är anställd. De kan dock se lite olika ut beroende på inom vilken bransch det gäller. 

Kollektivavtal innebär rätt till flera olika förmåner, till exempel:

  • Extra föräldralön om du får barn
  • Extra ekonomisk ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka
  • Tjänstepension som är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen
  • Kompletterande ersättning och stöd att hitta nytt jobb om du blir arbetslös

Många av de förmåner som finns i kollektivavtalen administreras av olika försäkringsbolag. Vilka det är kan beror på inom vilken sektor du arbetar. Exempel är: 

  • Staten: AFA arbetsskada och SPV tjänstepension
  • Kommun och landsting: AFA och KPA tjänstepension
  • Privat: Afa försäkring och Alecta

 

Så mycket är ditt kollektivavtal värt

Fyll i din lön i snurran nedan och information om inom vilken sektor du arbetar för att se vad kollektivavtalet är värt om du får en arbetsskada, blir förälder eller blir sjuk. 

Inget kollektivavtal? Om du arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal blir ditt anställningsavtal desto viktigare. Läs mer om vad du bör tänka på i ditt anställningsavtal eller kontakta Naturvetarnas avtalsrådgivning

Så fungerar det

Kollektivavtal är frivilliga överenskommelser mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Genom att arbetsmarknadens parter själva kommer överens om arbetsvillkoren kan villkoren anpassas efter branschen och man undviker stelbent och strikt lagstiftning.

Under gällande avtal har fackförbunden förbundit sig att inte strejka, vilket kallas för fredsplikt. I utbyte kan fackförbunden påverka villkoren för arbetstagare. Detta är grunden i den så kallade svenska modellen.

Kollektivavtal kan tecknas på central och lokal nivå.

Centrala avtal

På central nivå är kollektivavtalen branschspecifika. De reglerar bland annat semester, föräldrapeng, övertidsersättning, pension och uppsägningstider. Kollektivavtalen innehåller också sjukförsäkringar för de anställda som kompletterar det allmänna socialförsäkringssystemet. Det är upp till arbetsgivaren att välja om de vill teckna det branschspecifika kollektivavtalet för de anställda på sin arbetsplats.

Naturvetarna arbetar med att träffa kollektivavtal som ökar dina möjligheter till professionell utveckling. I kollektivavtalen finns ofta rätt till kompetensutveckling inskriven. Syftet är att öka arbetstagares trygghet på en föränderlig arbetsmarknad och möjligheter till personlig utveckling.

Lokala avtal

Ett lokalt kollektivavtal kompletterar det branschspecifika kollektivavtalet enligt arbetsplatsens förhållanden. Det kan till exempel handla om rätt till kompetensutveckling och flextidsavtal. Detta förhandlas av arbetsgivaren och den lokala föreningen.

Avtalsrörelsen

Arbetet med att förbättra kollektivavtalen är en ständigt pågående process som kallas avtalsrörelsen. Naturvetarna förhandlar fram förmånliga avtal för våra medlemmar, samt vårdar och utvecklar de kollektivavtal där vi har partsställning. Vi jobbar också för att få partsställning på fler avtalsområden där vi har många medlemmar för att få möjlighet att påverka deras villkor till det bättre. Läs mer om avtalsrörelsen.

Mer om de vanligaste fördelarna med kollektivavtal:

Om du får barn

Kollektivavtalet ger föräldralön som kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan. Avtalet kan också innebära att arbetsgivaren fortsätter att betala in premier till ålderspensionen under tiden då du är föräldraledig.

Du kan jämföra din ersättning med respektive utan kollektivavtal på www.knegdeg.se/foralder

Om du blir sjuk

Kollektivavtalen ger en ersättning som kompletterar sjukpenningen från försäkringskassan. Ersättningens storlek varierar beroende på hur länge du är sjuk och vilket kollektivavtal du har.

Skulle du inte kunna arbeta i framtiden så kan Försäkringskassan besluta om att ge dig sjukersättning. Med kollektivavtal kan du få en kompletterande ersättning som ger dig ett betydande tillskott per månad.

Du kan jämföra din ersättning med respektive utan kollektivavtal på www.knegdeg.se/sjuk

Om du råkar ut för en olycka i arbetet

Kollektivavtalet ger en arbetsskadeförsäkring som kan täcka eventuell inkomstförlust om en olycka händer dig under arbetet, på väg till eller från arbetet, eller om du blivit sjuk på grund av arbetet. Arbetsskadeförsäkringen kompletterar de lagstadgade ersättningarna (sjuklön och sjukpenning) så att du får upp till 100 % av din lön såväl under som över sjuklönetaket.

Du kan jämföra din ersättning med respektive utan kollektivavtal på www.knegdeg.se/arbetsskada

Om du blir arbetslös

Kollektivavtalade omställningsavtal, eller trygghetsavtal, hjälper dig vidare i arbetslivet om du blir uppsagd. Avtalen ser olika ut för olika kollektivavtal men erbjuder i de flesta fall stödinsatser för att du ska kunna få ett nytt arbete, som exempelvis karriärcoachning, utbildning och praktikplatser. Dessutom kan avtalen komplettera inkomstförluster.

Du kan jämföra din ersättning med respektive utan kollektivavtal på
www.knegdeg.se/mellan-jobb

När du går i pension

Den kollektivavtalade tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Inkomsttaket för den allmänna pensionen är 39 879 kr i månaden 2016. Därför innebär tjänstepensionen en betydande eller till och med större del av den totala inkomsten än den allmänna pensionen.

Du kan jämföra din ersättning med respektive utan kollektivavtal på
www.knegdeg.se/pension

Om du dör

Om du har kollektivavtal, dör mitt i livet och är gift kan din partner få 8 250 kronor i omställningspension från Pensionsmyndigheten. 

Med kollektivavtal får dina närstående dessutom ett skattefritt engångsbelopp på 279 000 kronor genom livförsäkringen TGL. Utslaget på ett år blir det 23 250 kronor per månad. Om du dör efter att du fyllt 55 år minskar beloppet något varje år. Du kan själv välja vem som får din livförsäkring TGL. 

Det blir totalt 31 500 kronor per månad under det första året till dina närstående om du har kollektivavtal. Många har dessutom fler förmånliga försäkringar genom tjänstepensionen. Utan kollektivavtal får du ordna försäkringsskyddet själv. 

På www.knegdeg.se/dod kan du se hur vi har räknat.

Collective Agreement (in english)

Most white-collar workers in Sweden are covered by a collective agreement. Over and above regulations such as salary and working hours, the collective agreement package contains both insurance and occupational pension schemes.

This is a short film about the benefits you are entitled to if your workplace is bound by a collective agreement. In less than 8 minutes you'll get to know all the great benefits of working in a place with a collective agreement. We'll take you through the pension and insurance benefits regulated through both the agreement and through Swedish legislation.

The film is produced in june 2019 by PTK – the council for negotiation and cooperation. A joint organization of 27 member unions, representing 880 000 salaried employees in the private sector in Sweden.

Senast uppdaterad: