Fråga oss här!
Vi jobbar för

Student- och forskardirektivet

I promemorian föreslås de bestämmelser som bedöms nödvändiga för att genomföra student- och forskardirektivet i svensk rätt. Direktivet ersätter studentdirektivet och gästforskardirektivet.

Publicerad:

I dag regleras villkoren för att beviljas uppehållstillstånd för forskning och för studier på högskolenivå i utlänningsförordningen. Även villkoren för uppehållstillstånd för familjemedlemmar till gästforskare och uppehållstillstånd efter avslutade högskolestudier i Sverige regleras i förordningen. För övriga kategorier som omfattas av det omarbetade direktivet kan uppehållstillstånd beviljas med stöd av en generell bestämmelse i utlänningslagen om tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete eller studier. I promemorian föreslås att grunderna för att bevilja uppehållstillstånd enligt det omarbetade student- och forskardirektivet ska regleras i ett särskilt kapitel i utlänningslagen.

Naturvetarna anser att många av förslagen införlivar direktivet i svensk rätt på ett så bra sätt som möjligt men att det finns mer att göra för att förtydliga och förbättra regler kring bland andra doktoranders och postdoktorers villkor. Att bli klar med sina doktorandstudier på en kortare tid än fyra år ska inte försämra möjligheten att få uppehållstillstånd som det är idag. Postdoktorer med utländska stipendier ska så långt det är möjligt ha lika goda villkor som sina kollegor på arbetsplatsen.

Läs hela Naturvetarnas remissvar om student- och forskardirektivet här

Tobias Lundquist

Utredare/internationell sekreterare