Här publicerar vi löpande nya tjänster för naturvetare

Du finner jobb för akademiker inom naturvetenskap inom ämnen som biologi, miljö, medicin- och laboratorieteknik, kemi, geovetenskap, skog, livsmedel, lantbruk, data och matematik, djur, fysik, trädgård och landskap samt arbetsmiljö.

Sportfiskarna söker medarbetare

Sportfiskarna söker nu medarbetare för att att få fler barn och ungdomar att fiska och att höja elevers kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena. Vi söker en projektledare med uppgifter inom ungdoms- och integrationsarbete samt kommunikation. Vi söker även en regionalt ansvarig för förbundets ungdoms- och integrationsarbete i Skåne.

Läs mer

Enhetschef avloppsenhet

Vill du bo på vackra Gotland och samtidigt jobba inom öns viktigaste utvecklingsområde? Mer än 600 miljoner kronor ska investeras inom vatten och avlopp på Gotland inom en femårsperiod. Vill du vara med? Då är det här jobbet för dig.

Läs mer

Handläggare till arbete med tillsyn av vattenverksamhet

Vi söker dig som vill jobba med tillsyn av vattenverksamhet. Arbetet innebär i huvudsak att handlägga tillsyns- och anmälningsärenden enligt 11 kapitlet miljöbalken. Det kan till exempel gälla muddringar och bryggor, ledningsdragningar i vatten, kajanläggningar samt andra vattenanläggningar.

Läs mer

Två vattensamordnare till Vattenmyndigheten

Just nu söker vi dig som kan ta dig an frågor som rör vattenkraft och fysiska förändringar i vattenmiljön, skogsbruk, jordbruk eller vatten och avlopp. Arbetet rymmer såväl naturvetenskapliga bedömningar och val av metoder och principer, främst gällande sjöar och vattendrag, som samverkan med olika myndigheter och företrädare för olika branscher.

Läs mer

Projektledare/projektsamordnare till Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet (3 st.)

Miljöprövningsenheten är Försvarsmaktens gemensamma resurs för att driva ärenden om tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, leda och genomföra miljöutredningar, bullerdämpande åtgärder, projekt avseende förorenade områden samt registrering av sådana områden.

Läs mer

Fysiker/ingenjör till den geologiska verksamheten

SGU har en bred och spännande verksamhet. Vår uppgift är att ta fram sådan geologisk information som samhället behöver. Hos oss arbetar geovetare med flera med att samla in, dokumentera och anpassa information om Sveriges geologi så att den kan användas inom bland annat samhällsplanering, miljövård och prospektering.

Läs mer

Utvecklingsledare – mat/livsmedel

Som utvecklingsledare för området mat/livsmedel kommer du att utveckla LTV-fakultetens insatser inom livsmedelsområdet, särskilt forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du ges också möjlighet att bedriva egen forskning knuten till verksamheten vid någon av fakultetens institutioner.

Läs mer

Geolog med inriktning malmgeologi

SGU har en bred och spännande verksamhet. Vår uppgift är att ta fram sådan geologisk information som samhället behöver. Hos oss arbetar geovetare med flera med att samla in, dokumentera och anpassa information om Sveriges geologi så att den kan användas inom bland annat samhällsplanering, miljövård och prospektering. 

Läs mer

Chef till enheten för Naturskydd

Länsstyrelsen söker en chef till enheten Naturskydd med placering inom avdelningen Miljö. Arbetet består i att leda, fördela uppgifter, planera och följa upp arbetet inom Naturskyddsenheten och arbetsgrupperna för områdesskydd, skötsel och miljöövervakning. 

Läs mer

Naturvårdshandläggare till Länsstyrelsen i Västmanlands län

Avdelningen för naturvårdens uppdrag är att tillsammans med andra aktörer förvalta, stärka och skydda Västmanlands värdefulla naturmiljöer, växter och djur. Vår uppgift är att värna om den biologiska mångfalden och om människans möjlighet att hållbart nyttja och njuta av naturen.

Läs mer