Här publicerar vi löpande nya tjänster för naturvetare

Du finner jobb för akademiker inom naturvetenskap inom ämnen som biologi, miljö, medicin- och laboratorieteknik, kemi, geovetenskap, skog, livsmedel, lantbruk, data och matematik, djur, fysik, trädgård och landskap samt arbetsmiljö.

Chef till veterinär- och djurskyddsenheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län är en arbetsplats med cirka 260 medarbetare. Engageras du av samhällsfrågor och vill vara med och bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle utifrån ditt yrkeskunnande? Då kan Länsstyrelsen vara en arbetsplats för dig!

Läs mer

Biolog/ekolog med inriktning mot odlingslandskap

Vill du vara med och utveckla arbetet med odlingslandskapets naturtyper och arter med ambition att uppnå bevarande av biologisk mångfald? ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald.

Läs mer

Handläggare vattenförvaltning och GIS-samordning

Den aktuella tjänsten är placerad på Miljöanalysenheten. Vi arbetar med restaurering av vattendrag, miljöövervakning, vattenförvaltning, kalkning och kalkeffektuppföljning, miljömålsuppföljning samt driver projekt. Vi samordnar också Länsstyrelsens GIS och miljömålsarbete.

Läs mer

Koordinator inom naturvård och förvaltning

Upplandsstiftelsen bildades 1972 med syftet att verka för bevarande och skötsel av den uppländska naturen och för att främja länsinvånarnas friluftsliv. Våra huvudmän är Region Uppsala samt länets åtta kommuner. Tjänsten ska bidra till att utveckla Upplandsstiftelsens arbete inom naturvård, förvaltning, information och administration.

 

Läs mer

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning.

Läs mer

Skogsskötselspecialist med placering i norra Sverige

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt öka medvetenheten om skogens betydelse.

Läs mer

Bitr Produktionsledare med hög kompetens inom odling

Till vår plantskola i Vibytorp söker vi en bitr Produktionsledare med hög kompetens inom odling. Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog. Vi är Sveriges största och ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning hälsoskydd

Vi söker nu två nya kollegor för att förstärka vår enhet. Jönköpings kommun är en expansiv kommun vilket påverkar enhetens arbete. Enheten har ansvar för traditionell hälsoskyddstillsyn samt handläggning inom enskilda avlopp, inomhusmiljö, trafikbuller, samhällsplanering m.m. Vårt arbete har stor betydelse för människors hälsa och miljö.

Läs mer